Staunstrup Skole 1862-1960


Staunstrup Skole


Staunstrup Forskole

Intro

I 1856 søger Everdrup Sogneforstanderskab skoledirektionen for Bårse Herred, Præstø Amt, om tilladelse til at opføre en ny skole i Staunstrup, da det vil være hensigtsmæssigt i forhold til elevtal og øvrige skoler i sognet. Skolen nedlægges i 1960.

I 1859 afholdes taksationsforretning over den jordlod på 5 td. og 2 skp. land, der var blevet udtaget til skolelod hos Lars Nielsen under Bækkeskov Gods. Forinden da, var der forelagt en tegning for jordlodden, der også skulle indeholde en tilstrækkelig have. Desuden var der krav til en ordentligt boligen til læreren samt skolestuen, der også skulle have sidste nye indretning. Skoledistriktet omfattede Staunstrup, Hemmestrup, Tågeskov udflyttere, Bækkeskov Hovedgård med huse og strandhuse - i alt ca. 60 børn. Lærerens løn blev bestemt til 40 tdr. byg foruden andel i skolepenge, ca. 30 Rdl. Dog således at kommunen skal supplere, hvad lønnen kommer til at mangle i 200 Rdl. Lønnen suppleres med brændsel og fourage (foder), der leveres i naturalier. ''Mergling af skolelodden'' I 1868 ansøger skolelærer Hansen i Staunstrup om et embedslån på 77 Rdl. til mergling af skolelodden. Mergling tilførte jorden kalk og gav dermed et forøget udbytte. Lånet blev bevilget på betingelse af, at det tilbagebetaltes over 7 år med 1/7 årligt. Sognerådet førte tilsyn med låntagers forsvarlige udførelse. Adresse: Staunstrupvej 1, 4733 Tappernøje

Staunstrup Forskole eksisterede fra 1914 til 1970. Adresse: Staunstrupvej 3, 4733 Tappernøje

''Publiceret''