Statshusmandsbruget "Strandløkke"


Strandløkke Kegnæs

Intro

Statshusmandsbruget "Strandløkke" som det så ud i 1962. I dag er alt forandret...

Landbrugsejendom oprettet som statshusmandsbrug i 1935 med jordrente til staten efter statshusmandsloven. Ordningen blev administreret af Statens Jordlovsudvalg i Sønderjylland. Den indebar, at staten kunne oprette husmandsbrug på sin egen jord, hvortil de enkelte husmænd fik såkaldt brugseje og dermed rådighed over jorden mod at betale en årlig jordrente til staten. Jorden blev udstykket fra domænegården Hjortholm sammen med naboejendommen, der også blev oprettet som statshusmandsbrug. Det var de eneste to ejendomme på Kegnæs, som var etableret efter denne ordning. Bygningerne blev opført efter en fastsat arkitekttegning for statshusmandsbrug. Princippet var beboelse og avlsbygninger placeret parallelt og forbundet med hinanden ved en lav mellembygning. Naboejendommen er opført på samme måde. Senere blev der bygget til laden og opført maskinhus, hønsehuse og ensilagesilo mv. Ejendommens jordareal var oprindelig på ca. 8,7 ha og senere ved en jordfordeling suppleret med ca. 1 ha til i alt ca. 9,7 ha. Ejendommen blev drevet traditionelt efter datidens måder med alsidigt dyrehold og planteavl i omdrift. En beretning fra 1943 opregner, at der var 2 heste, 7 køer, 5 ungkvæg og 22 svin. i en periode var der et større kyllingeopdræt på ejendommen. I halvtredserne blev hestene solgt og erstattet af traktordrift. De lavtliggende mark- og engarealer ud mod kysten til "e Lilhav" var ofte oversvømmet ved højvande på grund af stormvejr, hvor vandstanden blev stuvet op efter stormvejr over Østersøen. I 1966 blev ejendommens status som jordrentebrug nedlagt. I den sidste lange årrække var dyreholdet sat ud, så der kun var planteavl og jorden bortforpagtet. Ejendommen var ejet af Jørgen Jørgensen Nørr og efter hans død i 1979 af hustruen Johanne Nørr - frem til hendes død i 2000. Jørgen Jørgensen Nørr var uddannet ved større landbrug flere steder, f.eks. Holckenhavn ved Nyborg og Kathrinebjerg ved Middelfart. Han havde mange tillidshverv ved siden af landbruget. Han var brandkaptajn og formand for det frivillige brandværn på Kegnæs. Formand for Ungdoms- og Idrætsforeningen og Husmandsforeningen i en lang årrække. Formand for skolenævnet og Dansk Samfund, næstformand for Ringriderforeningen og tillidsmand for landbrugsfagligt ungdomsarbejde mv. Han var var også i menighedsrådet og i mange år den lokale pantefoged. Han havde også været aktiv i Det radikale Venstre. I 2002 blev ejendommen afhændet til Jacqueline og Uwe Hanssen. Ejendommen ejes i dag af Lotte Mark Hansen. I dag er jordarealet solgt fra, så der kun er en bygningsparcel tilbage. Endvidere er de oprindelige avlsbygninger, maskinhus og udhuse mv. fjernet, mens beboelsen er bevaret i et ændret udseende. Der er efter 2002 udvidet med tilbygning af ekstra beboelse og garage. Oktober 2020.