Stævningspladsen

Intro

Første datering af de 15 stævnesten er 1848. Før dette årstal havde man sten uden inskription. Stævningspladsen har været flyttet flere gange i årenes løb. Stævningspladsen forfalder. Foreningen Dannebrog tog over i 1899. 100 års jubilæum i 1999.

I 1848 har bønderne i Højby fået lavet nye, fint tilhuggede stævnesten på bystævnet Og efter skriften at dømme har hver især hugget deres sten. I forbindelse med Sydfynske Jernbanes anlæggelse i 1876 blev det nødvendigt at flytte stævnepladsen fra sin oprindelige plads til en nyanlagt høj tæt op ad banelinien og Højbyvej. Denne bekostning, samt anlæg, udførtes vederlagsfrit af Den Sydfynske Jernbane. Her lå så stævnen indtil 1970. På enevældens tid var det jo således, at herremændene sad på magten og bønderne var fæstere. Da forordningen af 13. maj 1841 kommer, viser den første åbning af en dør til demokrati sig ved indførelsen af sogneforstanderskaber i landsognene. Sognerådene blev indført i 1867. I 1878 bygges Forsamlingshuset og der indrettes et lokale på 1.salen i Forsamlingshuset. Fra at stævnepladsen med flagstangen i midten før havde været et meget centralt sted i byen, var den nu gledet lidt i baggrunden. Den 15. juni 1919 blev mindepladsen på hjørnet af Højbyvej og Svendborgvej indviet. I forbindelse med en udvidelse af Svendborgvej gennem Højby og en regulering af krydset ved Højby Kro i 1936 forlangte Odense amt, at Foreningen Dannebrog afgav 170 m2 jord af anlægget udlagt til vej, og Forsamlingshuset måtte afgive 15 m2. i 1986 blev det besluttet at sætte en havelåge i ind til anlægget fra Højbyvej, så indgangen kommer til at se ud ”som i gamle dage”. I 1989 blev mindestenen over de tre komponister Carl Nielsen, Thorvald Aagaard og Oluf Ring afsløret ved Foreningen Dannebrogs 90-års jubilæum den 23. september. I Stævnestenenes runding er der en åbning, og når man står i den og kigger ind i rundkredsen, er første sten til venstre byens østligste gård - nemlig ”Nørrelund”, derefter ”Østergård”, ”Torsagergård”, ”Brobæk”, ”Bakkegården”, Lindegården”, ”Aulkær”, ”Højbygården”, ”Lundsgård”, "Trunholm”, "Granly”, ”Vestergård”, ”Fuglekilde”, "Bøgeskovgård” og ”Kærsagergård”. I disse 15 sten er årstallet 1848 mejslet ind i stenenes yderside sammen med den daværendes ejers forbogstaver med et S som sidste bogstav, der står for søn.

1899 stiftedes Foreningen Dannebrog af en kreds af byens kvinder, der var blevet mismodige over at se stævnet ligge hen som en ruin.
Man samlede ind til et nyt stakit samt en ny flagstang og et nyt flag.

Torsdag den 7.12.1939 fejrede man foreningens 40-års jubilæum med underholdning af forfatteren Morten Korch.

I 1961 overtog Højby Kommune vedligeholdelsen af anlægget, da foreningen ikke kunne overkomme det hverken tidsmæssigt eller økonomisk.

Der fandt et mageskifte sted i 1962 mellem Foreningen Dannebrog og Svendborgvej 318, ejet af Højby Kommune.
Foreningen Dannebrog afgav 410 m2 jord og fik 520 m2 jord af kommunens ejendom. Men efter 31 år er ejeren i tvivl om hvor meget jord, der egentlig hører til husets grund.
Odense Kommune - som Højby blev en del af i 1970 - giver tilsagn om, at man har brugsret på hele anlægget, som det ligger og forefindes i 1993, både med de 410 m2 foreningen afgav i 1962, og de 520 m2 man fik.

I efteråret 1969 blev Højby Telefoncentral revet ned og grunden, blev overdraget til Foreningen Dannebrog af Årslev kommune - som Højby hørte ind under fra 1966-70 - og Fyns amt.

På en ekstraordinær generalforsamling i september 1969 vedtog bestyrelsen enstemmigt at flytte stævnestenene fra højen ved baneoverskæringen og placere dem på mindepladsen, hvor de findes i dag. Mindepladsen er blevet forenet på smukkeste vis i anlægget.

Den 15.6.1979 blev der rejst en mindesten over gårdejer Hans Laurits Hansen, ”Lindegården”, der gav jorden og 10 mindesten til Dannebrogsforeningen, da anlægget blev indviet 15.6.1919.

I 1980 forærer Edel Walther på ”Bakkegården” foreningen et stort gammelt stentrug med indskriptionen NAS 1842 på fronten. Denne inskription tilhører uden tvivl Niels Andersen, ejer af ”Højbygården" fra 1819 til sin død i 1850.

Den 15.6.1999 blev der afholdt en reception i anlægget i anledning af 100-års jubilæet. Her blev afsløret et kunstværk udført af billedhuggeren Ellen Margrethe Andersen i Svendborg. Temaet for fremstillingen af dette kunstværk lød: ”I dem vor fortid leved, af dem vor fremtid gror”.

Der blev ligeledes tænkt historisk, da der i plænen, blev plantet et egetræ hvis frø stammede fra den gamle eg ved Mindestenen for Klaus Berntsen i hans barndomsby Eskildstrup. I de seneste år havde den stået i haven på ”Lindeskovgård”.

Flere detaljerede og spændende historie kan suppleres fra Højby Lokalhistoriske Arkiv.