Spjellerup Hospital og Skole


De 2 søstre Stine Marie og Ane Margrethe foran hospitalet. Foto: Privateje.


Spjellerup Hospital og Kirke. Fotograf: Rudolf Thomsen

Intro

Spjellerup Hospital og Skole er oprindelig opført som hørende under borgen og klosteret Vemmetofte.

I 1882-83 opførtes nye bygninger til hospitalet med plads til 28 fattiglemmer i to-sengs stuer.

I 1905 indrettedes stiftelsen til 14 etværelses lejligheder. Klientellet var herefter kun kvinder. Forklaringen herpå skal nok søges i forbudet mod "uforligelighed, drukkenskab eller anden uskikkelighed".

Ved kommunalreformen i 1970 blev Spjellerup Hospital til et nu nedlagt kommunalt aldersdomhjem.Kilder:
Østsjælland, Kirkeskovs Forlag
Mikael Venge, Vemmetofte, Borg - Slot - Kloster, Forlaget Vandkunsten 2010


Prins Carl forlangte af sin skoleholder, at han skulle være "funderet i sin kristendom, ærlig og uberygtet". "Han skal tilholde børnene og ungdommen til gudsfrygt" og han skal lære børnene "at bede, kende deres katekismus og læse perfekt i bibelen".

Endvidere skal han "traktere børnene lempelig, fornuftig og med kærlighed". Han må ikke "holde kro eller lystige forsamlinger og ej heller forhandle varer i skolen".

Skrive- og regnefærdigheder hører ikke hjemme i prins Carl's skoleforordninger og betragtes som "udenværker, hvorved kun tiden spildes". Dog kan børn med særlige evner og anlæg herfor "herudi hjælpes".

De første skoleholdere i Spjellerup er ukendte. Herefter er følgende kendt som indehavere af embedet:

Lorents Storm, 1738 - 40
Johan Chr. Find, 1750
Jens Tommerup, 1766
Daniel Musæus, 1768
Niels Bützow, 1773
Johs. Andreas Borch, 1787
Didrik Otto Myhlenphort, 1797
Jens Andersen Birkeløv, 1797 - 1829
Joachim Birkeløv, 1837
A V Seidenfaden, 1875 (de sidste år bistået af sønnen, Hans Vilh. Seidenfaden)
Chr. Bagger 1898
Emil Madsen 1907 (den nye skole blev bygget i 1901)
Kilder:

Østsjælland, Kirkeskov Forlag
Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830. Udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt, 1950


I 1901 opførtes en ny skole i Spjellerup som i 1939 erstattedes af Spjellerup - Smerup Skole, der opførtes mellem Spjellerup og St Torøje. Disse skolebygninger huser fra 2010 Spjellerup Friskole.


Kilde: Østsjælland, Kirkeskovs Forlag


I 1643 skænkede Holger Rosenkrantz og hustru Karen Krabbe, Vemmetofte, et nyopført hus i landsbyen Spjellerup til brug som Hospital, hvor seks fattiglemmer kunne bo frit.

Tre år senere, i 1649, blev et ledigt værelse på Hospitalet af Karen Krabbe bestemt til at være fribolig for en skolemester. Dette var oprindelsen til den første skole i Spjellerup.

Frederik IV's bror, Prins Carl, arvede i 1714 Vemmetofte og i 1722 udvidede han Hospitalet til at kunne huse 15 fattiglemmer. Skolen blev udvidet med tre fag - forstue med bagerovn og to fag til skolestue. Skoleholderen beholdt sin oprindelige bolig.

Samhørigheden mellem skole og hospital befæstedes således yderligere. Det var skoleholderens pligt at holde andagt i hospitalet efter præstens bestemmelse.


Kilder:
Østsjælland, Kirkeskovs Forlag
Præstø Amts Skolehistorie indtil 1830, Udgivet af Historisk Samfund for Præstø Amt 1950
Mikael Venge: Vemmetofte, Borg - Slot - Kloster , Forlag Vandkunsten 2010