Spøttrup


I begyndelsen af 1500-tallet var Spøttrup et topmoderne forsvarsanlæg, med ni meter høje mure, som skulle beskytte bygningerne mod kanonild. Under Grevens Fejde måtte anlægget stå sin prøve, da det blev belejret af Skipper Clements oprørske bondehær.


Spøttrups hovedbygning som den så ud før restaureringen i årene 1938-1941

Intro

På den vestlige del af Salling, ud mod Limfjorden, ligger middelalderborgen Spøttrup, som har bygningsmæssige rødder tilbage til begyndelsen af 1500-tallet, hvor bisperne fra Viborg forskansede sig på stedet. I dag fungerer Spøttrup som et statsejet borgmuseum, der året rundt er åbent for besøgende.

''Historien om Spøttrup'' I 1404 blev Spøttrup med dertilhørende jorder givet til Viborg bispestol af adelsmanden Johan Skarpenberg. Spøttrup fungerede herefter som bispegård og administrativt centrum for bispestolens store jordbesiddelser på Salling. Det formodes, at byggeriet af den middelalderlige borg, som stadig står i dag, blev færdiggjort af biskop Jørgen Friis i 1520’erne. Borgen udgør et imponerende forsvarsanlæg, som stod sin prøve under Grevens Fejde (1534-1536), da den blev angrebet af Skipper Clements oprørske bondehær. Efter Reformationen (1536) blev Spøttrup inddraget af kronen, som udlagde godset til kongeligt len. I 1579 blev Spøttrup skænket til den mecklenborgske adelsmand Henrik Below, som straks tog fat på at modernisere den middelalderlige borg. Fra begyndelsen af 1700-tallet og frem til 1776 var Spøttrup i to generationer ejet af adelsmænd fra slægten Rosenkrantz. Den sidste af disse var Mogens Rosenkrantz, som på trods af en hurtigt stigende embedskarriere kom i økonomiske vanskeligheder og måtte sælge Spøttrup på auktion. De vestjyske herregårde var velegnede til studedrift, og det samme gjorde sig gældende for Spøttrup, der under Nis Nissens ejerskab 1803-1848 havde et stort studehold på op mod 200 kreaturer. Men Spøttrup skulle ikke vedblive at være et landbrug, for efter økonomiske trængsler i begyndelsen af 1900-tallet, har middelalderborgen og herregården siden 1941 fungeret som statsejet museum undernavnet Spøttrup Borgmuseum. ''Markante ejere'' -1404: Johan Skarpenberg 1404-1536: Viborg Bispestol 1536-1579: Kronen 1579-1606: Henrik Below 1724-1776: Mogens Rosenkrantz Læs mere om Spøttrup på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/spoettrup danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Spøttrup udgør et massivt og lukket borganlæg, som siden middelalderen har gennemgået flere ombygninger og restaureringer. I sin helhed menes borganlægget at være opført i begyndelsen af 1500-tallet, formentligt i 1520’erne af biskop Jakob Friis. Borgens rødstensmurede bygninger rejser sig direkte op af den indre voldgrav og det lukkede anlæg består af tre sammenbyggede fløje i to etager og et porttårn med spærremur mod vest. Fløjene står med sadeltag af rødt tegl og langs ydersiden er der på hver fløj tre opmurede skakter, som før i tiden ledte afføring fra borgens hemmeligheder ud i voldgraven. I borggården findes henholdsvis et rundt og et firkantet trappetårn, som forbinder fløjenes to etager. Overordnet er bygningen opført med henblik på forsvar, hvilket kommer til udtryk gennem de mange skydeskår og få vinduespartier, hvoraf en del er tilmuret. ''Omgivelser'' Spøttrups bygninger er omgivet af dobbelte voldgrave og en ni meter høj jordvold, som skulle skærme bygningerne mod kanonild. I 1500-tallets begyndelse gjorde disse foranstaltninger Spøttrup til et topmoderne forsvarsanlæg. Borganlægget ligger ned til Spøttrup Sø, som formentligt har været forbundet med Kås Bredning og dermed kunne fungere som naturlig havn for Spøttrup. Øst og sydøst for borganlægget er anlagt en mindre park og urtehave, som er åben for museets gæster. ''Bygninger og gods'' Omkr. 1520’erne: Borganlægget opført 1534: Del af nordfløj afbrændt under Grevens Fejde Ca. 1580: Ombygning og trappetårne opført 1762: Indvendig ombygning 1938-1941: Restaurering af bygningerne

''Fakta'' Adresse: Borgen 6E, 7860 Spøttrup Kommune: Skive Tidligere: Viborg amt, Rødding herred, Rødding sogn Ejer: Staten – Slots- og Ejendomsstyrelsen (2017) Funktion: Museum (2017) Størrelse: - (2017) Offentlig adgang: Museet er åbent for offentligheden Fredning: Borgen er fredet (2017) Besøg [http://www.muserum.org/kom-og-besog-os/spottrup-middelalderborg/ Spøttrups hjemmeside]

''English'' On the western part of Salling, leading out to Limfjorden, we find the medieval castle Spøttrup which dates back to the early 1500s, when bishops from Viborg entrenched themselves on the spot. Today Spøttrup serves as a state-owned castle museum which is open to visitors all year round.

''Publiceret''