Sortebrødre Kloster

Køkkenfløjen med hvælvet afløb


Luftfoto af køkkenfløjen i Sortebrødre Kloster


Amulet, Maria i Solgissel. Fundet i Sortebrødre Kloster


Knivskaft med kvinde med instrument. Fundet i Sortebrødre Kloster

Intro

Sortebrødre kloster lå i den nordøstlige del af byen er formentligt fra 1240erne. Ordenen nævnes første gang i 1252 hvor Sortebrødrene afholdt provinskapitel i klosteret.

Klosteret kan lokaliseres til det nuværende Sortebrødre Torv med tilhørende randbebyggelse og området umiddelbart nord herfor. Det var beliggende i middelalderbyens nordøstre del og afgrænsedes da mod nord af Byens Bæk og strakte sig mod øst til området nær Pjentedammen, ligesom der også i vest oprindelig synes at have været ubebyggede vådområder. Mod syd strakte klosterområdet sig ned mod Overgade til bagsiden af bebyggelsen langs dennes nordside. Hovedadgangen til klosteret var ad Overstræde, der fra Overgade førte i retning af kirkens sydvesthjørne. Anlægget er blevet arkæologisk undersøgt af flere gange blandt andet i 1971 hvor et stykke af korsgangen på klosterets nordfløj blev undersøgt og igen i 1974 hvor klosterets køkkenområde samt østenden af nordfløjen der viste sig at være særdeles velbevaret blev undersøgt. I den forbindelse kunne man blandt andet påvise at der under køkkenafdelingen løb en middelalderlig kloakledning. Begravelser I årene 1978-1980 blev der i forbindelse med blandt andet kloakudskiftninger i Claus Bergs Gade udgravet 808 grave. Gravene lå både på kirkegården og i kirken, de fleste begravelser var fra middelalderen, men der blev også fundet grave fra tiden efter reformationen, hvor kirkegården fungerede som en af byens offentlige kirkegårde.