Skt. Gertruds og Skt. Birgittes kilde


Kilden er markeret med en sten i landskabet ved Sig. Museet for Varde By og Omegn

Intro

Skt. Gertruds og Skt. Birgittes kilde har nu sit udspring i Varde å, men tidligere var den en meget besøgt helligkilde. Nær kilden opførtes to kapeller, som man endnu kan se rester af i landskabet ved Sig.

”Siuge oc Vanføre Mennisker…”

Tæt ved Sig by og meget nær Varde å fandtes kildens udspring. Kildevældet er nu i selve åen, da bredden på dette sted er nedbrudt. Omkring 100 meter nord for kilden findes rester af to kapeller, henholdsvis et romansk og et gotisk. Disse har måske fungeret som bedehuse og er antageligt rejst for penge, der var ofret til kilden. Der er sikkert tale om en oldtidskilde, et før-kristent kultsted, der tidligt er blevet viet til en kristen helgen.

Kilden omtales i 1639 som Skt. Birittis kilde (tolket som Birgitte), mens samme kilde i 1697 kaldes Skt. Giertruds kilde. Derfor bruges dobbeltnavnet Skt. Gertruds og Skt. Birgitte kilde. I den lokale præsts fra Torstrups indberetning til Ole Worm fra 1639 står følgende om kilden: ”Cappelbierre, paa huilchet S. Birittis cappel i fordum tid haffuer verret bygt, och nedenfor i en eng findis en kilde, S. Birittis kilde kaldet, huilchen i gammel tid haffuer verret holdett for en helligdom”.

Kilden har formentlig været indviet til Skt. Birgitte eller Skt. Brigid, der kendes fra både Sverige og Irland. Området omkring kildens historie er ikke mindst interessant for belysningen af perioden omkring kristendommens indførelse. Vores viden om stedet skyldes især lokale folk som H. K. Kristensen og pastor K. Høgsbro Østergaard. I 1949 opstilledes en mindesten ved kapellerne.