Skov på kanten


Vendsysselske bøgetræer

Intro

Her fortælles om skoven der ligger ovenfor den kant som var kystlinje indtil for 7000 år siden. Nedenfor kystlinjen starter verdens største oddedannelse, Skagen odde. Skoven er en af Danmarks nordligste bøgeskove og indeholder bøg og også eg af oprindelig proveniens.

Pa° grænsen mellem det vendsysselske bakkelandskab og Skagens Oddes vidtstrakte flader ligger Eskjær Gods med herrega°rds­ typiske dyrkede marker, skovenge, mosearealer og højstammet oprindelig skov. Skoven i dette landskab er med lang skovkonti­ nuitet, hvilket er sjældent i Danmark. Alle godsets 250 hektar er fredede og udgør et karakteristisk nordjysk herrega°rdslandskab. Terrænforholdene er meget varierede: Lige fra de helt flade og lavtliggende opdyrkede mosearealer (Ma°strup Enge) til de stejle bakker og dybe kløfter i skoven. Pa° skovens nordøstlige side er forskellen især markant. Det skyldes, at arealerne, som skoven ligger pa°, er det yderste af det gamle morænebakkeland fra sidste istid. Morænebakkerne na°r op i 62 meters højde. Nordøst herfor har havbunden gennem de sidste 8000­9000 a°r hævet sig og dan­ net grundlag for Skagens Odde, som bl.a. her ved sin begyndelse er meget flad. Ved Ma°strup Enge er højden over havet blot 17­18 meter. Cykelrute nr. 3 løber langs kanten af skoven, hvor sten­ alderhavet i sin tid slikkede op ad kystklinterne. I det bakkede landskab besta°r undergrunden af morænesand, ­grus og noget ler. Jordbundens næringsindhold veksler en del de for­ skellige steder, hvilket skaber en betydelig variation i vegetationen. Se film her: [https://www.youtube.com/watch?v=32u12bJ1ZSo https://www.youtube.com/watch?v=32u12bJ1ZSo]

''Publiceret''