Skihoppet i Randers Dyrehave


Skihoppet i Dyrehaven i Fladbro Skov.


Toppen af skihoppet i Randers Dyrehave. Skiløbere har herfra kørt ned over skihoppet, som ses midt på bakken. Efterhånden som skihoppet ikke længere blev brugt, har skoven langsomt indtaget bakken.


Projekttegning over anlæggelsen af skihoppet i Fladbro Skov. Tegningen er lavet i januar 1946 og blev sendt med en ansøgning om økonomisk støtte til Randers Byråd.

Intro

Randers Dyrehave blev anlagt i 1994 i det område, hvor Randers Skiløberforening har anlagt et skihop og 7,5 km lang løjpe i 1946.

På et møde den 29. april 1946 drøftede Randers Byråd en sag angående anlæggelse af et skihop og en skiløjpe i Fladbro Skov. Randers Skiløberforening havde indsendt et andragende med tegninger og overslag over de udgifter, der var forbundet med projektet.

Skiløberforeningen ønskede at anlægge en skiløjpe med en længde på ca. 7,5 km. I samråd med skovrider V. Buhl havde foreningen fundet en rute, som i videst muligt omfang lå langs med de eksisterende veje og stier inde i plantagen. Derved slap man for at skulle rydde en masse træer, hvilket skovrideren ikke var meget for. Skiløberforeningen mente selv, at de havde en stærk sag, da skoven i Fladbro allerede var flittigt benyttet af skiløbere, når vejret tillod det.

Syd for Fladbro Kro ønskede skiløberforeningen at anlægge et skihop med et afløb på omkring 60 meter. Det var selvfølgelig en mere omsiggribende foranstaltning, men som foreningen skrev: ”Hoppet er søgt gjort saa ufarligt for Udøverne som muligt - Hoplængden er beregnet til højst at blive 8 m - og Skihoppet bliver saaledes nærmest et Øvelseshop, som kan benyttes af alle, selv ret uøvede, Skiløbere, hvilket, under Hensyn til den herhjemme herskende ringe Færdighed paa dette Felt, anses for mest formaalstjenesteligt”. Alt i alt, mente skiløberforeningen, ville det koste kommunen 3000 kroner at få anlagt løjpe og skihop.

På byrådsmødet den 20. maj 1946 blev det besluttet at give Randers Skiløberforening bevillingen på 3000 kroner - og dermed kunne arbejdet gå i gang. Vi kender desværre ikke den videre historie om Randers Skiløberforening, men skihoppet blev anlagt og flittigt brugt af skiglade Randersborgerne, når vejret tillod det. Det står der endnu - nærmest forladt - ude i den nuværende Dyrehave i Fladbro Skov.


Allerede før 1946 var der en skiløberforening i Randers. Vi ved desværre ikke så meget om de tidligste skiklubber i byen, blot at Randers Skiløberforening var blevet dannet med det formål, ”at fremme Interessen for Skisport og at skaffe sine Medlemmer de bedste Muligheder for at dyrke denne Sport”. Randers Skiløberforening var underkastet Dansk Skiløberforenings love og kan derfor have eksisteret fra omkring midten af 1920’erne. I 1936 blev den daværende rektor på Randers Statsskole, Axel Bjerring Prip, formand for Randers Skiløberforening. Den post sad han på i ti år frem til 1946. Ellers er det meget sparsomt, hvad vi har af oplysninger om den første skiløberforening.