Skaføgård


Med portbygning, voldgrav og indmurede kanonhuller fremtoner Skaføgård som et mindre forsvarsanlæg – der er dog primært tale om symbolske forsvarselementer til afskrækkelse af bønder og landevejsrøvere.

Intro

På den sydlige del af Djursland finder vi Skaføgård, som rejser sig i røde mursten, på en holm omgivet af vandfyldte grave. Herregården kan føre sin historie tilbage til rigsråd Jørgen Ottesen Rosenkrantz, som også er bygherre bag den trelængede hovedbygning og avlsgården.

''Historien om Skaføgård'' Herregården Skaføgård var oprindeligt en landsby ved navn Skaby, som adelsmanden Jørgen Ottesen Rosenkrantz i midten af 1500-tallet omlagde til en hovedgård, hvor han opførte den hovedbygning, som står endnu. I 1642 arvede rigsråd Gunde Rosenkrantz herregården, men han kom i økonomiske vanskeligheder og måtte i 1647 sælge hans fædrene gård til den velhavende Steen Bille, som senere selv endte i økonomiske problemer. Det forgældede Skaføgård blev i 1710 solgt til Thomas Nielsen Behr som formenligt var af bondeslægt. Herefter indtrådte Skaføgård i en tid med fokus på godsdriften og især og studehold og -opdræt. Under ejerskab af den driftige Niels Behr blev nærliggende skovarealer opdyrket og Skafø Sø blev tørlagt med henblik på at udvide godsets engarealer. Også i midten af 1800-tallet havde Skaføgård en foretagsom ejer, nemlig den senere konseilspræsident Jacob Brønnum Scavenius Estrup, som forøgede godsets skovbrug gennem tilplantning og køb. ''Markante ejere'' 1542-1596: Jørgen Ottesen Rosenkrantz 1642-1647: Gunde Rosenkrantz 1647-1666: Steen Bille 1710-1749: Thomas Nielsen Behr 1852-1907: Jacob Brønnum Scavenius Estrup Læs mere om Skaføgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/skafoegaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den trelængede hovedbygning, som er opført i røde mursten og tegltag, blev bygget af Jørgen Ottesen Rosenkrantz i 1580-1582. Med omkransende voldgrave er Skaføgård et klassisk eksempel på adelens renæssancebyggeri, og bygningen er udsmykket med rundmurede vinduer, gesimsbånd og murstensdekoration. Den bastante portbygning med firkantede og kobbertækkede hjørnetårne blev opført i 1600 af Dorte Lange og hovedfløjens centrerede trappetårn, som er af yngre dato, blev opført i 1857, som erstatning for det tidligere der blev nedrevet i 1811. ''Omgivelser'' Årsagen til at Skaføgård ikke kom til at hedde ”Skabygård” er, at den østlige del af Hvilsager sogn før i tiden udgjorde en ø, som var omkranset af sumpet og uvejsomt terræn. I dag ligger herregården med vidstrakte skovområder mod sydøst og åbne marker mod nord. Det imponerende avlsanlæg som ligger i forbindelse med herregården blev bygget i 1579 og var oprindeligt også omkranset af vandfyldte grave. ''Bygninger og gods'' Ca. 1551: Landsbyen Skaby nedlagt og omdannet til hovedgård 1579: Avlsgård opført 1580-1581: Hovedbygning opført 1600: Portbygning opført 1811 og 1857: Trappetårn til hovedfløjen nedrevet og opført

''Fakta'' Adresse: Sandmarkvej 30, 8544 Mørke Kommune: Syddjurs Tidligere: Randers Amt, Sønderhald Herred, Hvilsager Sogn Ejer: Jacob Christen Estrup og Erik Skriver (2017) Funktion: Skovbrug og jagtudlejning (2017) Størrelse: 999 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Herregården er fredet (2017)

''English'' On the southern part of Djursland we find Skaføgård which rises in red brick, on an islet surrounded by moats. The manor can trace its history back to the influential nobleman Jørgen Ottesen Rosenkrantz, who erected the three-winged main building and the home farm in 1580-1582. In the end of the 19th century Skaføgård was owned by the famous and notorious Prime Miniester J.B.S. Estrup. The large forest areas which are associated with Skaføgård has always been a central part of the estate's operations.

''Publiceret''