Skærsbrokær


Intro

De lave og skovbevoksede arealer på den modsatte side af Klostervej og Skærsåvej kaldes på udskiftningskortet over landsbyen Siim fra 1783 for Skiers Bro Kier - i dag siger vi Skærsbrokær.

Gennem kæret løber Skærså, som forbinder Vessø med Gudenåen. Navnet Skærsbrokær hentyder nok til broen, der fører Klostervej over Skærså midt i kæret. I vikingetiden var der også en bro over Gudenåen ud for Holmens Camping. Men broen blev oversvømmet, da Øm Kloster etablerede Siimgårds mølle, der sandsynligvis lå, hvor turistbådene i dag lægger til i havnen ved Ry. Dæmningen ved møllen betød, at vandstanden et godt stykke op ad Gudenåen blev hævet, og man må formode, at Skærsbrokær ved den lejlighed blev endnu mere fugtigt. På udskiftningskortet kan man se, at Skærsbrokær sidst i 1700-tallet var et åbent engområde med sparsom træbevoksning. Før udskiftningen var kæret fællesjord for bønderne i Siim, men ved udskiftningen blev det delt i store lodder og fordelt på 4-5 gårde. På senere kort kan man se, at området her i nyere tid er groet til - sandsynligvis fordi landmændene holdt op med at sende kvæg på græs i kæret. Stationsbyen voksede jo, mange gårde blev nedlagt - og til sidst var der måske ingen dyr at sende på græs eller også kunne det ikke betale sig. Men når et kær gror til, trues f.eks. sjældne blomster, urter og insekter, og det er Skanderborg Kommunes opgave at redde flora og fauna i Skærsbrokær. Store dele af kæret en nemlig udlagt som Natura 2000 område. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Her skal man bevare og beskytte natur og vilde dyr og planter, som er sjældne eller truede i EU-landene. Skærsbrokær udgør en del af et stort Natura 2000 område på næsten 4.500 hektar. Det omfatter bl.a. Salten Langsø, Mossø og dele af Gudenåen.