Skærbæk-Kalby Plantage


Brøns Skov. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Plantningen af Skærbæk Plantage og Kalby Plantage påbegyndtes i 1874. I plantagen findes flere historiske seværdigheder, bl.a. en oldtidshøj, samt bunkers fra Sikringsstilling Nord, det tyske befæstningsværk opført under Første Verdenskrig.

Plantningen af Skærbæk Plantage og Kalby Plantage påbegyndtes i 1874 af et lokalt interessentskab, men selskabet nåede kun at tilplante 8 ha ud af de 28 ha jord man havde opkøbt. Store dele af de resterende jorder blev damppløjet, men kom derefter til at ligge hen og groede igen til med lyng.

Først i 1928 kom der igen gang i plantningen. Det skete efter at A/S Plantningsselskabet Sønderjylland opkøbte jorderne på i alt 70 ha. Plantagen blev udvidet med 40 ha i 1939 og er i dag nået op på 90 ha. Plantagen rummer ud over grantræer også arealer med nordmannsgran-frøbevoksning samt flere arealer med pyntegrønts-klippebevoksninger. Endvidere findes også arealer med sitkagran og ædelgran.

I plantagen findes flere historiske seværdigheder, bl.a. en oldtidshøj, samt en rækker bunkers fra Sikringsstilling Nord, det tyske befæstningsværk opført under Første Verdenskrig.

Arealet var planteskole indtil 1980, hvorefter plantagen blev omdannet til fredsskov. Lige sydvest for Skærbæk Kalby Plantage plantagen, tæt ind mod Skærbæk by, ligger det såkaldte Skærbæk Areal, der er en noget yngre plantage. Her dyrkes fortsat i stor stil nordmannsgraner i stor stil til brug som juletræer. Nordmannsgrannerne har vist sig at gro særligt godt i det milde kystnære klima ved Skærbæk. Siden 1990 er der blevet plantet 25.000 nye planter årligt, og man regner med at 80% eller i alt ca. 20.000 træer kan eksporteres hvert år efter 10-12 år. Der er således tale om en meget intensiv drift.

Litteratur:
Carsten Porskrog Rasmussen: Skovrejsning i Sønderjylland 1919-24, Haderslev 1994.