Sellerupvej 15, Sellerupgård


Sellerupgård 1980


Johannes Erichsen ca. 1950


Musse og Jens Peter Erichsen

Intro

Sellerupgårds historie strækker sig til tilbage til 1634, hvor den var beboet af Peder Pedersen. Hans efterfølger, Thomas Hansen, kom til o. 1640 og yderligere to generationer, Peder Thomsen og Niels Pedersen, drev gården til o. 1698.

Gården var i 1634 beboet af Peder Pedersen. Hans efterfølger, Thomas Hansen, kom til o. 1640 og yderligere to generationer, Peder Thomsen og Niels Pedersen, drev gården til o. 1698. Herefter hed fæsteren Hans Nielsen til ca. 1720, hvor hans ældste søn i ægteskabet med Maren Pedersdatter tog over. Han giftede sig o. 1726 med Maren Knudsdatter men døde tre år senere. Enken ægtede i 1730 Anders Madsen, der efter hendes død i 1732 indgik ægteskab med Karen Sørensdatter. Han drev gården til sin død i 1745. Herefter giftede enken sig med Mads Nielsen, hendes afdøde mands brodersøn.

I 1787 stod sønnen, Anders Madsen, som gårdens ejer, men ellers er ejerskabet vanskeligt at udrede frem til 1811, hvor Jens Pedersen Bjerresgaard har overtaget gården. Enken Karen Michelsdatter drev den efter hans død nogle år, indtil hun overlod den til sin broder Søren Michelsen. Han solgte i 1878 til sin svigersøn, Mads Nielsen Schouenborg, der i 1910 videresolgte til Johannes Erichsen. Købesummen var på 59.000 kr. og der var ved overtagelsen 90 tdr. land samt en besætning på seks heste, 13 køer og 13 stykker ungkvæg. Johannes Erichsen var sognefoged fra 1934 til sin død i 1958 og beklædte hvervet som sognerådsformand fra 1937 til 1950.

Johannes Erichsens søn, Jens Peter Erichsen, forpagtede gården fra 1944 og købte den i 1954. I 1962 blev jorden fra gården Sellerupvej 27 – 60 tdr. land - lagt til. J. P. Erichsens søn, Jens Jørgen overtog gården i 1980. Han købte i 1987 genbogården og jordene blev lagt sammen, således at der hørte 164 tdr. land jord under Sellerupgård, heraf ca. 36 tdr. land skov. Der blev oparbejdet en større svineproduktion – i 2000 var der ca. 300 søer og 1.000 slagtesvin opstaldet.

Matr. nr. 1a Ejerlav: Sellerup Sogn: Gauerslund Herred: Holmans

Henvisning: Preben Mikkelsen: Gauerslund, 2005