Sct. Clemens Kirke


Sct. Clemens Kirke.


Korset på alterbordet i Sct. Clemens Kirke.


Grundstenen i Sct. Clemens Kirke.


Præsteindvielsen i den nye Sct. Clemens Kirke.

Intro

Den nuværende Sct. Clemens Kirke blev bygget i 1963, efter det gamle Sct. Peders Sogn var blevet delt i to. Den utrsditionelle kirke er tegnet af Randers-arkitektparret Inger og Johannes Exner.

I 1950 var antallet af sognebørn i det gamle Sct. Peders Sogn vokset til 27.000, og dermed var sognet det største i Danmark. Konsekvensen blev, at 9000 sognebørn i 1952 blev udskilt fra Sct. Peders Sogn og udgjorde det nye Sct. Clemens Sogn. Det nye sogn fik navn efter den middelalderlige Sct. Clemens Kirke, der lå ved Tårngade midt i Randers. En lille selvbestaltet gruppe på 30 kvinder og mænd fra alle samfundslag i byen dannede en kirkekomite, der påtog sig arbejdet med sognedelingen. Da delingen blev en realitet, havde de allerede erhvervet en villa ved rundkørselen på Hobrovej. Her blev en midlertidig kirke indviet i 1952. Menighedsrådet arbejdede dog flittigt videre med at skaffe en permanent plads til den nye kirke, men der skulle gå 11 år før en tilfældighed løste problemet for dem. I 1958 døde grosserer Falbe-Hansen, og han havde indføjet i sit testamente, at Randers Kommune kunne købe hans sommerhusgrund, der lå klods op ad Vestparken, til langt under vurderingssummen. Til gengæld skulle kommunen dog stille en del af haven til rådighed for den kommende kirke. Amtsforvalter Wilde havde tidligere ejet jorden, og han havde fyldt haven med spændende træer og eksotiske blomster. Selvom grunden i dag indgår som en del af Vestparken, kan det stadig tydeligt ses på træarterne, hvor haven tidligere gik til.


Kirken er tegnet af Randers-arkitektparret Inger og Johannes Exner. De har tegnet en utraditionel kirke, der med sin placering i parken ligger nærmest som et skib, der sejler ud af skrænten. Kirken har en sparsom udsmykning og ingen altertavle. Derimod har menigheden den mest fantastiske udsigt over hele Gudenådalen. Der knytter sig en lille anekdote til korset på alteret. Det er lavet af guldsmedeægteparret Helga og Bent Exner og er et sølvkors med udsmykning på forsiden af den sejrende Kristus med krone på hovedet. På bagsiden er udsmykningen 18 små billedfelter. De symboliserer hver især ting og begivenheder fra Jesu liv og gerninger. Det ene felt har en lille sjov historie. Exners havde fundet motiver til de 17 felter, men manglede det sidste. For adspredelsens skyld tog de en aften til koncert på Clausholm Slot, hvor cellisten Erling Bløndal Bengtsson spillede, og der havde arkitekterne deres motiv, englen, fremstillet med en cello. Kirken blev Inger og Johannes Exners første i en lang række af kirkebyggerier og restaureringer af kirker. De har selv forklaret deres opbygning af Sct. Clemens Kirke med, at parken og naturen omkring kirken fik dem til at bryde med det normale kirkebyggeri, dvs. de lukkede kirker, hvor koncentrationen vender indad. Ved at sætte glas i hele gavlen åbnede Exners kirken ud mod verden. Her, hvor man normalt ville forvente en altertavle fik menigheden fra deres bænke udsigten over hele parken og byen. I hele forløbet med etableringen af sognet, den midlertidige kirke og byggeriet af Sct. Clemens Kirke støttede hele sognet op omkring arbejdet. Kirken fik, som den første i Randers, i 1992 ansat sognemedhjælper. Udover de mere ”almindelige” aktiviteter som foredragsvirksomhed og legestue for små børn, har kirken en ungdomsklub, der tiltrækker unge fra hele byen. Udover fredag aftens diskotek, opfører klubben også musicals, der har stor tiltrækningskraft på publikum.


Sideløbende med arbejdet for at skaffe en permanent byggegrund til kirken, arbejdede kirkekomite og menighed for at skaffe de nødvendige penge til det nye kirkebyggeri. En del kom ind som gaver fra private, men der blev også afholdt kirkebasarer, lavet dilettantspil og bortloddet et sommerhus for at skaffe så mange midler som muligt. Den store indsats gjorde, at man i slutningen af 50’erne havde samlet en halv million sammen og derfor havde grundlag for at udskrive en arkitektkonkurrence. Der indkom i alt seks forslag til den nye kirke, men ét forslag skilte sig ud fra mængden: Inger og Johannes Exner havde som de eneste tegnet en kirkebygning, der gik ud i parken og brugte de stejle bakker og den fantastiske udsigt i sin opbygning. De øvrige deltagere i konkurrencen havde tegnet bygninger, der lå langs med Parkboulevarden, men efter lang tids overvejelse besluttede bedømmerne sig for det dristige forslag fra det næsten lokale arkitektægtepar (de var klassekammerater fra Randers Statsskole, hvorfra de blev studenter 1945). Kirken blev beskrevet som en bygning, hvor grundplanen højst utraditionelt var en femkant. Selve kirkerummet ”skyder sig” ud i parken, hvilket gør den meget synlig på lang afstand, men samtidig får den til at glide naturligt ind i parkens særpræg. Menighedslokalerne blev placeret nord og vest for hovedbygningen. Foran kirken kunne der blive en lille kirkeplads, og ved siden af kirken er der opført et 14 meter højt klokketårn. Det ville komme til at stå som en slags indgangsportal til parken. Hele byggeriet skulle opføres i gule mursten.


To år efter arkitektkonkurrencen havde man endelig midler nok til at gå i gang med byggeriet. I april 1960 begyndte detailprojekteringen og 13. juni 1961 begyndte den første bulldozer sit arbejde på grunden. Den 25. november samme år fandt grundstensnedlæggelsen sted. Det skete ved en lille højtidelighed, der trods silende regn havde samlet mange mennesker. Ved denne lejlighed blev der nedlagt tre grundsten, en granitsten fra den gamle Sct. Clemens Kirke, en munkesten fra Sct. Mortens Kirke og en almindelig rød mursten fra Sct. Peders Kirke. Disse grundsten er stadig synlige i en af pillerne i krypten under kirkerummet. Der blev holdt rejsegilde på kirken den 19. november 1962, og den færdige kirke blev indviet af biskop Henning Høirup den 8. september 1963. Indvielsen blev overværet af kirkeminister Bodil Koch og selve processionen blev indledt af 28 mænd, der bar kirkens bøger og hellige kar. Kirken havde fra starten et meget stort aktivitetsniveau, hvilket hurtigt medførte, at menighedslokalerne blev for små. Derfor måtte bygningen udvides i begyndelsen af 1980’erne. I første omgang lavede man en aftale med arkitekten Johannes Exner, men da arbejdet trak ud og byrådet ikke ville godkende, at man foretog et indhug på ca. 150 m2 af parken, besluttede menighedsrådet i 1981 at begynde på en frisk. Resultatet blev, at man i løbet af foråret 1981 fik mulighed for at opføre en konfirmandbygning vest for kirken, og i Randers Ugen i august 1984 blev den nye bygning indviet.