Schackenborg Slot


Schackenborg Slot set fra øst. Fotograf: Henrik J. Møller


Møgeltønderhus ca. 1650. Maleri, som er blevet fundet på Skokloster i Sverige. Fotograf: Henrik J. Møller


Porthuset ved Schackenborg Slot. Fotograf: Henrik J. Møller


Møgeltønderhus ca. 1580. Uddrag af kobberstik over Tønder Købstad.


Schackenborg Slot ca. 1750. Fra overstykket over en dør på Schackenborg Slot.


Schackenborg Slot set fra sydøst. Fotograf: Jørgen Kølle (Tønder Kommune).

Intro

Schackenborg Slot var i Schack-slægtens eje i mere end 300 år svarende til 11 generationer. I dag ejes slottet af H.K.H. Prins Joachim.

Schackenborg Slot

Schackenborg Slot i Møgeltønder bebos i dag af H.K.H. Prins Joachim og H.K.H. Prinsesse Marie. Godset tilhørte forinden Schack-slægten i 11 generationer i over 300 år. Godset er i dag prinsens private ejendom, og landbruget med ca. 1000 ha jord drives på moderne vis.

Schackenborg Slot blev opført i 1661 på samme sted, hvor tidligere middelalderfæstningen Møgeltønderhus havde ligget i århundreder. Møgeltønderhus nævnes første gang i de historiske kilder i 1233 og beskrives da som en stor gård ejet af biskoppen i Ribe. Gården lå strategisk godt placeret på grænsen mellem dansk og frisisk kulturområde. Der var god agerjord og frodig marsk i slottets nærhed, og der var mulighed for søfart fra Vidåen og ud i Vadehavet. Ret hurtigt fik Møgeltønderhus konkurrence fra det nærliggende Tønderhus, som blev bygget ved havnebyen Tønder, der fik købstadsrettigheder i 1243. I Tønder sad de skiftende slesvigske og holstenske hertuger solidt på magten og truede konstant Møgeltønderhus. Biskopperne i Ribe indgik derfor som modtræk alliance med den danske kongemagt.

I 1407 blev Møgeltønderhus og store jordarealer i Vestsønderjylland opkøbt af Dronning Margrethe I, og området blev derpå udskilt af hertugdømmet Slesvig og lagt under kongeriget Danmark som ”de kongerigske enklaver”. Efter reformationen i 1536 blev Møgeltønderhus overtaget af kongemagten og blev et kongeligt len. Under svenskekrigen i 1600-tallet blev lenet ligesom resten af Sønderjylland hærget og plyndret flere gange, og Møgeltønderhus lå fra 1650erne hen som en øde og forladt ruin.

I 1658 fik rigsfeltherre Hans Schack tildelt Møgeltønderhus len af kongen, som tak for sin succesrige militærindsats i svenskekrigene. Hans Schack var en blandt mange af tidens krigskarle og var blevet oplært i krigskunsten hos forskellige fyrster. I 1661 købte han hele lenet og ejede dermed alt land i ”de kongerigske enklaver” undtagen Trøjborg Gods ved Visby. Han gik straks i gang med at opføre et nyt moderne slot i barokslot på ruinerne af Møgeltønderhus. Byggeriet betød store byrder og udgifter for de lokale fæstebønder. Slottet stod færdigt til indflytning i 1668 og fik navnet Schackenborg Slot. Hans Schack opholdt sig dog kun sjældent på slottet. Det meste af tiden boede han i København og udførte embedsopgaver for kongen, og som tak for det, ophøjede kongen ham til lensgreve i 1671. Sammen med grevetitlen fik han også kontrollen med retshåndhævelsen (birkeret) og ejede Møgeltønder, Daler, Emmerlev og Ballum kirker.

Lensgreve Hans Schack døde i 1676 og grevskabet Schackenborg gik derefter i arv til de næste 11 generationer af Schack-slægten. Selve slottet var kun lejlighedsvist beboet, og hver gang slægten valgte at bo på slottet, gennemgik det moderniseringer. I 1719 blev slottet grundigt istandsat, og i 1755-60 blev det ombygget i tidens rokokostil. I 1700-tallet blev også slotsgaden i Møgeltønder anlagt med brostensbelægning, lindeallé og huse. Sidst i 1700-tallet kom grevskabet i økonomisk krise og i 1770erne blev al jorden derfor udfæstet til lokale bønder som arvefæste med en fast årlig lejeafgift. I begyndelsen af 1800-tallet var Schackenborg Slot intet andet en et slot, hvor al jord udfæstet og alle andre rettigheder afgivet. Sidst i 1800-tallet blev arvefæstet solgt til bønderne, og for indtægterne opkøbtes en række gårde i omegnen, som tilsammen blev et nyt stort privatejet gods på ca. 1000 ha.

Den mest kendte af greverne ud over Hans Schack I var Otto Didrik Schack V, der var greve fra 1905 til 1949. Han var uddannet jurist og medlem af den tyske rigsdag. Ved Genforeningen i 1920 var han formand for den dansksindede Vælgerforeningen og var hovedtaler ved Genforeningsfesten på Dybbøl Banke 11. juni 1920. Efter 1920 og indtil sin død var han amtmand i Tønder amt. Greven blev assisteret af den ligeledes kendte godsforvalter H.C. Davidsen, der var et mangesidet talent. Han var bl.a. fotograf og tog mange spændende billeder fra egnen omkring 1900, og var desuden arkitekt bag en række Møgeltønderhuse i traditionel stil.

Den sidste greve Hans Schack VI var barnløs, og derfor gav han i 1978 grevskabet Schackenborg tilbage til kongehuset, hvorfra Schack-slægten jo oprindeligt havde fået grevskabet fra. Fra 1978 drev han grevskabet videre som forpagter og i 1993 overtog H.K.H. Prins Joachim driften af Schackenborg Gods.

Med H.K.H. Prins Joachim som ny ejer kom der store forandringer i de kommende år. I 1995 blev prinsen gift med H.H. Alexandra og i bryllupsgave fik brudeparret den såkaldte ”Folkegave”. Det var en pengeindsamling til en tiltrængt restauration af Schackenborg Slot og parkerne omkring slottet. Prinseparret fik børnene H.H. Prins Nickolaj i 1999 og H.H. Prins Felix i 2002. I 2005 blev prinseparret skilt. I 2008 blev prinsen gift med H.K.H. Prinsesse Marie og parret fik H.K.H. Prins Henrik i 2009.

H.K.H. Prins Joachim har i de forgangne 15 år moderniseret driften af landbruget ved Schackenborg Gods. Siden 2001 har Schackenborg Gods deltaget i selskabet ”De 5 Gaarde” sammen med fem andre slotte i Danmark. Under varemærket ”De fem Gaarde” produceres og sælges bl.a. flere typer rugbrød og øl, egesnaps, ost, oksekød, korn, spelt, kartofler, pyntegrønt og juletræer.

Schackenborg Slot er sammen med det gamle Møgeltønder en stor turistseværdighed. Slottet har været meget opsøgt siden H.K.H. Prins Joachim flyttede ind i 1993. Møgeltønder by er med sine mange gamle fredede huse og store kirke en stor oplevelse for alle. Desuden ligger byen og slottet ikke langt fra på den gamle købstad Tønder, Tøndermarsken, Vadehavet og grænsen til Tyskland.

Tidstavle - Møgeltønderhus 1214-1661

1214 Møgeltønderhus nævnes som en gård ejet af biskoppen i Ribe.
1265 Fæstningen ødelægges.
1285 Fæstningen ødelægges.
1288 Biskoppen i Ribe og hans efterfølgere får tildelt ejerskabet af fæstningen.
1361 Møgeltønder Birk oprettes med lensmændene på Møgeltønderhus som herrer.
1407 Møgeltønderhus Gods indlemmes i kongeriget som en del af ”De kongerigske Enklaver”
1434 Fæstningen ødelægges under kampe med de holstenske grever.
1537 Efter reformationen bliver Møgeltønderhus til det kongelige Møgeltønderhus Len.
1546 Den første kongelige lensmand, Detlef Ahlefeldt, indsættes.
1550 Detlef Ahlefeldt udbygger Møgeltønderhus til en borg med ringmur.
1583 Der indføres ladegårdsdrift med tunge byrder for fæstebønderne.
1627 Tyske kejserlige tropper anført af Albrecht Wallenstein hærger Møgeltønder Gods.
1634 Stormflod hærger hele vestkysten og Møgeltønderhus
1643 Svenske tropper anført af Sven Torstensson hærger og plyndrer indtil 1645.
1645 Ladegådsdriften afskaffes
1658 Svenske tropper hærger og plyndrer i Karl X Gustav krigen
1658 Hans Schack forlener Møgeltønderhus

Tidstavle - Schackenborg Slot 1661-

1661 Rigsfeltherre køber Møgeltønderhus og store landområder i hele Vestsønderjylland.
1666 Slottet står færdigbygget.
1671 Hans Schack ophøjes i grevestanden.
1676 Grevskabet Schackenborg dannes.
1682 Godsarealerne på Vadehavsøerne afstås til kongen.
1684 Slotsgaden i Møgeltønder anlægges på grevskabets initiativ.
1692 Grevskabet får sit eget pulpitur i Møgeltønder kirke.
1755 Schackenborg Slot ombygges og moderniseres.
1768 En administrationskommission skal afvikle Grevskabet Schackenborgs store gæld.
1770 Ladegårdsdriften opgives og ladegården nedrives. Hovedgårdsjorden udfæstes
1804 Hans Schack IV forsøger forgæves et bortsalg af Grevskabet Schackenborg.
1808 Plantningen af Gallehus Skov begynder.
1873 Arvefæsteafgifterne afløses og bøndergodset overgår til selveje.
1885 Det gamle adelsgods Solvig ved Hostrup opkøbes.
1897 Gården Store Tønde ved Jejsing opkøbes.
1906 Gården Rosinfelt ved Tønder opkøbes
1924 Grevskabet Schackenborg overgår til fri ejendom.
1951 Gården Store Tønde mageskiftes med gården Røj ved Møgeltønder.
1970 Møgeltønder kirke frigøres fra Grevskabet Schackenborg og bliver selvejende.
1978 Grevskabet Schackenborg overtages af H.K.H. Prins Joachim.
1993 H.K.H. Prins Joachim overtager driften af Schackenborg Gods.
1997 Schackenborg Slot gennemgår en omfattende restaurering


Schackenborg Slot blev opført i 1661 på samme sted, hvor tidligere middelalderfæstningen Møgeltønderhus havde ligget i århundreder. Møgeltønderhus nævnes første gang i de historiske kilder i 1233 og beskrives da som en stor gård ejet af biskoppen i Ribe.

Fæstningen Møgeltønderhus er blevet beskrevet flere gange i de historiske kilder.

I 1639 blev der lavet en synsforretning og på det tidspunkt beskrives fæstningens hovedgård som en firlænget gård med 33 fag lange lader, 20 fag lange stalde liggende overfor hinanden. Der var plads til 195 kreaturer, 114 køer og 47 ungkreaturer på græs.

Da rigsfeltherre Hans Schack overtog fæstningen i 1661 beskrives den således. Der var et stort "fruersturehus" i to etager og i 17 fags længde. Desuden var der et middelalderligt borgtårn i tre etager, et hus i 15 fag samt en forløber til det nuværende porthus ud mod vejen. Desuden fandtes rester af borgmuren mod nord. Alt dette blev enten ombygget eller revet ned. "Fruerstuehuset" er grundlaget i Schackenborgs sydlige længe ud mod vejen. Porthuset er opbygget på det tidligere porthus. Borgtårnet blev revet ned, men spor af det kan endnu ses i jorden.

En anden meget væsentlig del af Møgeltønderhus blev bevaret, nemlig voldgraven. Schackenborg Slot ligger på en banke omgivet af voldgrave. Øst herfor ligger en anden banke, også omgivet af voldgrave. Her lå tidligere hovedgården, som blev nedrevet i 1770erne. Der er en bro lige øst for slottet og broer syd og nord for portshuset. I forbindelse med restaureringerne i 1990erne blev den østlige port genåbnet. Der blev opsat en ny smuk gitterlåge og opført en ny bro over voldgraven.

Voldgravene blev bevaret omkring Schackenborg Slot, da man i 1661 befandt sig i overgangsfasen mellem bygning af fæstningsanlæg og egentlige slotte. Schackenborg Slot anses for at være det sidst opførte befæstede slot i Danmark.

Arkæologiske undersøgelser har fremdraget dele af det gamle Møgeltønderhus, samt andre tilhørende ringmure og bygninger.