Schæfergård (1) i Søhale


Schæfergård (1) ca. 1945. Fotograf ukendt.

Intro

Rudholmvej 2. Matr 8a Ølufgård m. fl., Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Gården blev oprettet 1791 ved udparcelleringen af Ølufgårds jord. Parcellen – Faarehus marken, Østerheden og en stor del af Fruekær eng – blev da frasolgt til en ny ejendom.

Parcellen var på 2 tdr 6 skp 1 alb. Oprindeligt lå bygningerne lidt længere mod vest. Forinden oprettelsen af gården havde der været små ejendomme i Søhale området, som bl. a. blev benævnt Skieferhuset eller Faarehus, men det var ikke nærværende gård. Disse huse fik blot benævnelsen, fordi de lå ved Fårehus marken, og der var tale om jordløse huse. Fårehus mark er en gammel stedbetegnelse. Grundlæggerne af gården var Mads Hansen (kaldet Mads Kusk) og hustru Margrethe Lauridsdatter, som købte parcellen i 1791 og lod bygninger opføre. De stammede fra hhv. Allerup i Sneum sogn og Tjæreborg, men havde forinden Schæfergård været bosatte i Hostrup sogn. De drev gården til 1819, lod da en ny gård opføre (også benævnt Schæfergård), hvortil de beholdt 1 tdr. 2 skp 1 fdk ½ alb hartkorn og flyttede dertil. Restgården med 1 tdr 3 skp 3 fdk ½ alb hartkorn (1844 vurderet til 2 tdr 3 fdk 1 alb hartkorn) blev 1819 overtaget af sønnen Laurids Madsen. Han var gift med Ellen Hansdatter fra Tvilho, Aastrup sogn. De flyttede til hendes fødeegn Tvilho i 1833. Schæfergård blev derefter overtaget af Hans Chr. Hansen. Hans Chr. Hansen stammede fra Vejrup sogn, og hans kone Maren Hansdatter var fra Roust. Hans første kone døde 1843, hvorefter han senere blev gift med Mette Marie Gjerlufsen fra Tømmerby i Sneum sogn. Hans Chr. Hansen døde selv 1868. Efter hans død overgik gården til enken og sønnen af 2. ægteskab Gerluf Hansen i lige sameje. Han blev gift i 1870 med Else Marie Nielsen, en datter af Niels Nissen Hansen fra Skærbækgård. Først ved Mette Marie Gjerlufsens død i 1893 overtog de hendes halvpart i gården. Deres eneste barn, datteren Mette Marie Hansen, blev 1894 gift med Hans Chr. Sørensen fra Rousthøje, som overtog gården 1899. Han var vinterlærer, bl. a. i Rousthøje og på Ølufvad skole. Han var meget aktiv i sognet og med i oprettelsen af flere af de nye andelsforetagender i sognet. 1907 – 21 var han sognerådsformand og 1920 – 28 medlem af amtsrådet. Endelig var han direktør for Varde Låne og Sparekasse 1934 – 39. Hans første kone døde 1909 af tuberkulose, hvorefter han blev gift 2. gang i 1913 med Dorthea Mortensen fra Andrup. Hun havde været vinterlærerinde på Ølufvad skole. I 1925 udstykkede Hans Chr. Sørensen 57 tdr. l. til en ny gård, Amhøjegård, til en søn og byggede et hus til sig selv og sin kone på gårdens jord. Selve Schæfergård blev samme år overtaget af den ældste søn Thomas Sørensen, som dette år blev gift med Kristine Kristiane Kristiansen fra Gellerup i Varde landsogn. De valgte dog at videresælge til broderen Ejnar Sørensen i 1929, men beholdt 3 tdr. l. af gårdens jord, hvor de oprettede et gartneri. Ejnar Sørensen blev året efter gift med Emma Thomine Kristiansen, en søster til Thomas Sørensens kone. De drev gården til 1958 og flyttede da over i et nybygget hus på gårdens jord. I 1958 overtog sønnen Vagn Sørensen gården. Han var året før blevet gift med Gerda Vyff fra Christiansfeld. I begyndelsen drev de gården som et almindeligt landbrug, men tidligt begyndte Vagn Sørensen at udføre markarbejde for andre med sine maskiner. Dette udviklede sig gradvist til maskinstation, og i 1967 blev den første mand ansat herpå. Maskinstationen fik navnet Schæfergård Maskinstation og fungerede frem til midt i 1990’erne, hvorefter den blev nedlagt. Vagn Sørensen døde 2001. Gerda Sørensen solgte Schæfergård 2004 til Lars Jessen fra Trehøjegård i Skads sogn. Han beholdt jorden og solgte bygningerne 2004 til nuværende ejer Jonna Jul Sørensen. 2009. Yderligere oplysninger: Vester Nebel sognearkiv [http://www.vnsa.dk" target="_blank www.vnsa.dk] "Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991 "Bryndum og Vester Nebel før selvejet" Henning Jørgensen 2016