Søndervang - Gravplads fra yngre jernalder og ældre vikingetid


Glasperler i forskellige farver og to ravperler. Dateret til Yngre germansk jernalder.


Glasperler og Næbfibulaen fra grav A8. Dateret til Yngre Germansk Jernalder.


Tegning af de to skålformede bronzespænder. Fundet i brandgrav og dateret til tidlig vikingetid

Intro

Horsens Museum gjorde i 1986 et meget spændende fund af en gravplads fra den sidste del af jernalderen og starten af vikingetiden. Udgravningen resulterede i meget flotte fund, heriblandt glasperler og et smukt spænde, en såkaldt næbfibula.

''Brandgrave og glasperler'' De flotteste fund fra Søndervang, kommer fra den vestlige del af det udgravede område. Man mener at kunne adskille den vestlige og østlige del fra hinanden i tid. Den vestlige del af gravpladsen dateres til yngre jernalder og den østlige til begyndelsen af vikingetiden. Undersøgelsen af gravpladsen har givet vigtig og ny viden om tidens gravskikke. Den østlige del af pladsen rummede mange eksempler på såkaldte '''brandgrave. '''Her er den døde blevet brændt, og asken og gravgaverne gravet ned. De flotteste genstande kommer fra to af brandgravene. Her blev der fundet en stor mængde glasperler, to ravperler og en næbfibula. Glasperlerne kom i alle mulige farver. Næbfibulaen er et bronzespænde. Det var datidens sikkerhedsnål, som blev brugt til at holde to stykker klæder sammen. Den mest almindelige gravform, er også den mest spændende. Det drejer sig om nogle særlige brandgrave. I gravene fandt man trækul på bunden af graven. Det tyder på at nedgravningerne er blevet brændt af, før asken og gravgaverne er kommet i graven. Man ved ikke præcist hvorfor nedgravningerne er blevet brændt af. Måske har det haft en rituel betydning, der kan have noget med indvielsen af gravområdet at gøre. Måske har ilden haft en rensende effekt?

''En tidlig vikingetidsgravplads i Østjylland ''Den vestlige del af gravpladsen indeholdt også en stor mængde grave. Her fandt man både brandgrave af forskellige typer, samt jordfæstegrave. Gravene indeholdte ikke store mængder af aske eller brændte knogler. Der var dog mange gravgaver. I en af gravene blev der fundet et næsten komplet skålformet bronzespænde. En anden type grav på pladsen var de såkaldte brandpletter. Brandpletterne indeholdt en stor mængde trækul og aske. Her fandt man også en del gravgaver i form af skår fra halvkuglekar, en pilespids af jern og et forstenet søpindsvin. Jordfæstegravene er meget anderledes end brandgravene, da den døde ikke er blevet brændt før begravelsen. I jordfæstegravene fandt man både knoglerester og spor af kisterne. Kisterne var plankekister af ask eller eg. Resterne efter den afdøde var ofte tandemaljen eller ligfedt. Ligfedt er det, der er tilbage når knoglerne er opløst. Af gravgaverne fra jordfæstegravene kan nævnes knive, bæltedele, et helt lerkar og flere forskellige glasperler.

''Anlæggelsen af det danske naturgasnet'' Fra 1979-1986 blev naturgasnettet etableret i Danmark. Baggrunden var, at Folketinget i 1979 vedtog, at store dele af Danmarks energiforsyning skulle baseres på naturgas. Naturgasnettet blev etableret med hensyntagen til landets fortidsminder. Traceet blev lagt uden om fredede fortidsminder, og strækningen blev undersøgt arkæologisk - efter datidens standarder. Det blev først og fremmest gjort ved at rekognoscere strækningen med fokus på topografi og konkrete fund, der kunne dokumentere forhistorisk aktiviteter, eksempelvis fund af flint eller keramik. Undersøgelserne kastede meget ny viden om forhistorien af sig, og mange fortidsminder blev undersøgt inden ledningen blev anlagt. De arkæologiske undersøgelse blev udført forud for anlæggelsen af nettet, så traceet kunne graves uden forsinkelser. Anlæggelsen af det danske naturgasnet resulterede i 1700 nye fundlokaliteter og 250 egentlige udgravninger i hele landet. Udover Søndervang udgravede Horsens Museum også [https://historiskatlas.dk:/HedegÃ¥rd_-_Romerske_kontakter_i_jernalderen_(14099) Hedegård.]

''Publiceret''

''Søndervang – A burial site from Late Iron Age and Early Viking Age'' In 1986, a large burial site was uncovered near a small town, south of Horsens. The site contained graves from the latest period of the Iron Age and the earliest Viking Age. The graves from the site were diverse. Both fire pit graves and inhumation graves were found. The western part of the burial site contained the earliest graves. The most interesting graves were a special kind of fire pit grave. In these graves, the ground had been set on fire, before the remains of the deceased and the grave goods had been put into the grave. The reason for this is unknown. Perhaps it had something to do with an initiation of the gravesite, where the cleansing effect of fire was a factor. It was also in these graves that the most interesting grave goods were found. Especially the multitude of glass pearls in different colours are worth mentioning. Along with a bowl-formed buckle and a beak-shaped brooch which helped archaeologists to date the site. The eastern part was filled with graves from the Viking Age. The fire pit graves in this section was different from the western part. Inhumation graves were the deceased is not cremated before burial was also excavated. These graves were also rich in grave goods including; iron arrowheads, knives, belt parts and glass pearls.