Sønderskovvej 6, Padkjærgård


Padjkærgård fra gårdsiden. Arne Østergård i snak med efterkommere af Anthonisen. De besøgte ham i 1989


Padkjærgård set fra havesiden.

Intro

I Andkær ejerlav gård nr. 16, matr. nr. 13a. Adresse: Sønderskovvej 6


Thomas Nielsen Dahl er gårdens fæster ved opgørelserne både i 1634, 1653 og 1663. Han efterfølges fra sidst i 1660-erne af Peder Mortensen Dahl, der i 1688 bliver sat til knap 6 td. hartkorn. Hans søn, Niels Pedersen Dahl, står som fæster i 1733, men har vist overtaget gården i 1706. Han døde i 1743, og enken Anna Jesdatter, (født ca. 1678) har vel så klaret gårdens drift, indtil datteren Else Nielsdatter Dahl, født 1720) den 15. juni 1752 giftede sig med Anthoni Mogensen, født 1724, hvorefter de overtog fæstet. De køber til selveje i 1765 og har da givet ca. 920 rdl. for gården inkl. jord og skov. Sønnen Mogens Anthonisen blev født i 1755 og overtog gården i 1794, da han den 3. juli giftede sig med Abelone Pedersdatter, født 1769. Forældrene kom på aftægt, hvor moderen døde i september 1796, 76 år gammel, medens faderen blev 84 år og døde i marts 1808.
Mogens Anthonisen døde 24. juni 1819, og Abelone passede så gården med hjælp fra
sønnen Anthonius Mogensen, født 2. august 1795. Han giftede sig 11. december 1824 med Mette Kirstine Sørensdatter, født i Andkær 13. februar 1803. Hans moder beholdt dog
gården helt til 1836, da den blev overdraget sønnen. Abelone Pedersdatter levede til 20.
marts 1849. Da var Anthonius Mogensen død ca. 2 år forinden, og Mette Kirstine har stået
som gårdens ejer fra 1847. Hun har været temmelig formuende, for i 1853 fik datteren
Abelone og hendes mand udbetalt arv med 4000 rbd., og i 1864 fik sønnen Mogens 6000
rbd., samtidig med at sønnen Mads Peter Anthonisen (født 18. maj 1836) overtog gården,
der havde en værdi af 18.000 rbd. Mette Kirstine Sørensdatter døde 31. marts 1878.

Gården bestod i 1784 af 4 længer med i alt 49 fag og blev takseret til brandforsikring for 510 rdl., inkl. 6 fag gadehus. I 1800 er bygningerne de samme, vurderet til 680 rdl. + 30 for
gadehuset. I 1813 er gadehuset væk, og de to af længerne er ombygget, så der nu er en firelænget gård med 60 fag huse, forsikret for 600 rbd. Ved matrikuleringen i 1820erne sattes gården til knap 10 td. hartkorn, og der var et tilliggende på ca. 104 td. land. Den fik matrikelnummer 13.

Mads Peter Anthonisen overtog som nævnt gården i 1864. Samtidig giftede han sig (14.
oktober) med Karen Marie Bendictsen, født i Andkær 3. september 1843. Godt et par måneder senere, 22. december 1864, fødes datteren Karen Marie Anthonisen, men det har været for hårdt for den unge moder, som dør 23. januar 1865. Hendes lillesøster, Maren Bendictsen, født 20. juni 1849, kommer over for at passe barnet og gå i husmoderens sted, og den 9. august 1867 bliver hun gift med Mads Peter Anthonisen. Han døde sidst i århundredet, og Maren drev så gården med bestyrerindtil ca. 1911. Der var 130 td. land jord med en besætning på 16 køer, 14 ungkvæg, 2 tyre, 5 heste, 2 plage og 10 får samt en halv snes fedesvin.

Gården har muligvis haft en eller to ejere, før Søren Pedersen Ladegård overtog den. Eller
har han købt af Maren Anthonisen? Ladegård var født 31. august 1875 i Andkær og var gift med Inger Hugger fra Kragelund. Da de i 1917 - 18 købte Andkær Østergård, solgte de
gården her til Anton Jessen fra Højen. Han solgte midt i tyverne til Chr. Nielsen fra
Damkjær, som 1929 solgte til Thomas Kr. Østergård, født 22.2.1897, for 72.000 kroner.
Th. Østergård havde netop solgt Gauerslundgård.

Der var i tidens løb solgt en del jord fra, så da sønnen Arne Østergård, født 17.7.1925 i 1958 overtog, var han meget hurtigt indstillet på en produktionsomlægning.
Arne Østergård er født 1925 på Gauerslundgård og giftede sig 1967 med Elise (Lis) Margrethe Lauritsen, født i Hinge i 1927. Hans forældre blev boende på aftægt på gården til deres død, faderen i 1963 og moderen i 1964. Arne Østergård byggede stort hønsehus i
1963 og producerede slagtekyllinger. I 1967 - 68 blev køerne og grisene sat ud, og hele produktionen blev omlagt til opdræt af avlsdyr til rugeægsproduktion, noget som han havde startet på i 1966. I 1990 produceredes ca. 15.000 - 17.000 kyllinger 2 gange årligt.

I 1992 solgte Arne gården med produktionen til naboen Jens Bjerre for 2 mio. kroner. Ellen
og Jens Bjerre har fortsat den tidligere produktion, men har udvidet den til 20-22.000
kyllinger 2 gange årligt. Stuehuset er lavet om til 2 lejligheder, der anvendes som funktionærboliger for folk på Bjerresminde. Der er nu 96 tønder land jord til gården, idet
der bl.a. er købt 14 td. land fra Bjerget 6 i 2000 (+ 80 td. skov). Jorden dyrkes og bruges
af ejeren.

Fra Preben Mikkelsen.Gauerslund II, 2005