Søholt Gods på Lolland


Thorald Brendstrup (1812-1883): Dam ved Søholt, Lolland. (1845). Olie på papir, opsat på lærred. 28 x 36,5 cm. Tilhører Fuglsang Kunstmuseum. Foto: Ole Akhøj


Søholt hovedbygning, foto Finn Brasen


Parti fra avlsgården på Søholt, foto Finn Brasen


Udsigt over Maribosøerne fra Søholt, foto Finn Brasen

Intro

Søholt herregård ligger smukt placeret i landskabet med udsigt over Maribo Søndersø. Gårdens historien går tilbage til 1400-tallet. I tilknytning til herregården findes en af landets ældstbevaret barokhaver.

Søholt Gods og maleren Thorald Brendstrup

Landskabsmaleren Thorald Brendstrup (1812-1883) kom i midten af 1800-tallet en del på Søholt Gods ved Maribo. Forbindelsen knyttedes via malerens forlovede og senere hustru, hvis familie ejede godset. Også dengang var de landskabelige omgivelser karakteriseret ved de udstrakte søer; Nørresø, Søndersø, Hejrede Sø og Røgbølle Sø. Selve Søholt ligger ved sydsiden af Søndersø, og området blev en væsentlig motivkreds for kunstneren.

Mens Brendstrup ofte, og helt efter traditionel guldalderlig tradition, yndede at skildre søernes storladne natur med høj himmel, vand, vegetation og købstaden i det fjerne, havde han som medlem af familien Kierkegaard også sin vante gang på mere upåagtede steder af Søholt. Maleriet Dam ved Søholt fra 1845 må siges at hidrøre denne kategori.

Her har kunstneren zoomet ind på en undseelig dam og gengivet det pittoreske i det let urolige vandspejl, stenene i forskellige størrelser, træer, blade og græsser. I baggrunden anes ligeledes et karakteristisk lollandsk pilehegn og den gylden-blå himmel. Værket synes at vidne om, at maleren har haft et særligt forhold til netop dette sted. Da familien Kierkegaard afhændede Søholt forsvandt også Brendstrups tilknytning til stedet og hans sidste billede med motiv fra Lolland stammer fra 1854.

Det skal bemærkes, at Søholt hovedbygning og private have ikke er offentlig tilgængelig. Det er til gengæld Søholts nyrestaurerede barokanlæg lige ved siden af.

Thorald Brendstrup (1812-1883) Dam ved Søholt. (1845)
Olie på papir, opsat på lærred. 28 x 36,5 cm
Tilhører Fuglsang Kunstmuseum

Litteratur: Oelsner, Gertrud, ”Thorald Brendstrup. En pionér ved Maribo Sø”, i Gertrud Oelsner (red.), Udsigt til Guldalderen. Udstillingskatalog, Storstrøms Kunstmuseum og Skovgaard Museet 2006


Hejrede Vold ved Søholt på Lolland

Mellem Maribo-søerne på Midtlolland har man i jernalderen anlagt et af Danmarks største forsvarsværker. Det består af 2 jordvolde med tilhørende voldgrav med en samlet længde på 1.600 m. Der er 3,5 km mellem de to vold-stykker, men arkæologiske udgravninger har vist, at de hører til samme forsvarsanlæg. Mellem vold-enderne findes søer og sumpede arealer, der har gjort det muligt at forsvare og søge tilflugt i et område på ikke mindre end 5 km2
Anlægget mellem Maribo-søerne består af et landområde, der har været afgrænset af to jordvolde med tilhørende voldgrave. Den vestlige vold har voldgraven liggende vest for jordvolden. Den ligger mellem Søndersø og Krønge mose, som dengang var en del af Røgbølle sø. Mellem det østlige hjørne af Røgbølle sø og Hejrede sø ligger den østlige vold med voldgraven øst for jordvolden. Vandstanden i søerne var højere i jernalderen og både søerne og moseområderne havde større areal, så voldene forbandt vådområderne, da de blev bygget


Skelsnæspavillon
Søholtvej 28
4930 Maribo

Skelsnæspavillonen (1822)

Fredet i 1996

BBR-nummer: 360-1486-1