Sæd


Mindesten i Sæd for Ubjerg sogns faldne i Første Verdenskrig. Foto: Henrik J. Møller


Skamstøtten i Sæd. Foto: Henrik J. Møller


Sæd Kro. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Landsbyen Sæd, sydøst for Tønder, en km. nord for grænsen.

Sæd nævnes først i 1237, udskiftet 1740 og 1770-76. Den velbebarede landsby ligger i det lavtliggende landskab mellem Lillestrøm mod nord og Sønderå mod syd på en øst-vestgående banke. Der er et net af gamle vejforløb og kantgårde på værfter både mod nord og syd.
De ældste gårde ligger langs to veje med en grønning i byens midte.
Flere af gårdene er egnskarakteristiske, ofte store kompakte tre- og firelængede gårde læt hævede på anlagte værfter.
En stor del af bebyggelsen stammer fra 17/1800-tallet.
Midt i byen er bevaret et meget stort tysk mindesmærke fra 1925 for faldne under første verdenskrig. I byens sydlige udkant findes en skamstøtte over en kvinde, der i 1712 dræbte sine fire børn og sig selv med rottegift. I Sæd var der i mange år et betydeligt havebrug. Indtil første verdenskrig kørte der om sommeren hver uge vogne til Flensborg med haveprodukter.

Kilder
Trap Danmark, 5. udg., Tønder Amt.
Sønderjyllands Amts kulturmiljøudpegning..
Vadehavet Kulturarvsatlas 2007, Kulturarvsstyrelsen, s. 110-111.
Kommuneatlas Tønder. Bevaringsværdier i byer og bygninger 1993. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Tønder Kommune.