SØNDER BORK KIRKE
Intro

Sdr Bork Kirke Kirken er en af de nordligste af Ribeegnens tufstenskirker. Den er bygget i den romanske tid 1100 - 1250, og er om- og tilbygget flere gange herefter. I de oprindelige dele er muren af tuf og granitkvadre med den for tufstenskirker karakteristiske dekoration af lisener ug buefriser.

Kirken er den nordligste af Ribeegnens tufstenskirker. Skibet og koret er oprindeligt bygget i romansk stil, opført af tufsten og granitkvadre. Senere er skibet og koret forlænget. Koret har således fået 2 hvælvingsfag. Ved disse tilbygningerne blev der også anvendt munkesten. Endelig er der ved skibets nordvæg bygget et tårn, ligeledes af munkesten i sengotisk stil. Den underste del tjener som våbenhus. Det er usædvanligt, at tårnet ligger mod nord. I omegnen er det kun i Hemmet, vi ser noget tilsvarende. Tårnet havde oprindelig 4 gavle med spir og et højt spir i midten, et kendingsmærke for de søfarende. Den hvidkalkede kirke er dekoreret med de mønstre, der var karakteristisk for tufstenskirkerne. Det gælder dekorationerne rundt om de gamle rundbuede vinduer på sydsiden og trappefriserne foroven. Over de tilmurede vinduer i østgavlen er der i gavltrekanten rester af en sjælden blændingsdekoration med 4 højblændinger, som adskilles af halvsøjler med et savskifte ved fodlinien. De gamle døre er muret til, mod nord er der derved fremkommet en niche. På den romanske granitdøbefont ligger der et fad fra 1575 med en fremstilling af Bebudelsen indgraveret.Et sengotisk korbuekrucifiks er fra beg. af 1500-tallet. Prædikestolen er i ungrenæssancestil og typisk for egnen. Også stolegavle er bevaret fra den tid. Den øverste stol var herskabsstol for Skrumsager. Tidligere havde den våben og initialer for Niels Pogwisch, med årstallet 1714 indgraveret. Det murede alterbord har et renæssancepanel fra 1600-tallet. Altertavlen er en fløjtavle, der er omdannet i renæssancetiden omkring år 1600. I katolsk tid blev den lukket i fastetiden og først åbnet igen til påske. Senere er der føjet vinger med mere til, så den ikke kan lukkes, men de drejelige hængsler er stadig tilbage. Der har også været malerier på bagsiden af sidefløjene, som menigheden kunne kigge på i fastetiden. I altertavlens midterfelt ses Vorherre med den Korsfæstede. På den ene side er Jomfru Maria med Jesusbarnet afbildet, på den anden side ses en biskop og i fløjene de tolv apostle. Mod vest er der et pulpitur fra 1739, skænket af amtmand Christen Teilmann og hustru. Den ældstbevarede lysekrone er fra 1750. Klokken er støbt i 1710. Før var der en mindre klokke, der blev omstøbt til gårdklokke på Lønborggård.

Diese Kirche ist eine der nördlichsten Tuffsteinkirchen im Kreis Ribe. Sie ist von Erdwällen umgeben, mit Eingängen im Norden, Osten und Süden. Schiff und Chor sind ursprünglich aus Granitquadersteinen im romanischem Stil erbaut worden. Sie sind später verlängert worden. Bei diesen Anbauten sind auch sogenannte Mönchssteine verwendet worden.An der Nordseite des Kirchenschiffs wurde später ein Turm, im spätgotischem Stil aus “Mönchssteinen”, angebaut. Der untere Teil des Turmes dient als Vorhalle. Ungewöhnlich ist es, dass der Turm Richtung Nord liegt. Die weissgekalkte Kirche ist mit den für Tuffsteinkirchen so charakteristischen Mustern dekoriert. Die Kanzel ist in Jungrenaissance und typisch für dieses Gebiet. Auch die Stuhlgiebel aus dieser Zeit sind erhalten. Die vorderste Bank war die Feudalbank für die Herrschat von Skrumsager.Das Altarbild ist eine Flügeltafel, die in der Renaissancezeit um das Jahr 1600 geändert wurde. In der Zeit des Katholizismusses wurde die Tafel während der Fastenzeite geschlossen und nicht vor Ostern geöffnet.Im westlichen Teil der Kirche sehen Sie eine Empore aus dem Jahre 1739. Diese wurde der Kirche von dem Amtmann Christen Teilmann und seiner Ehefrau geschenkt.

In the Ribe area this church is the most northern tuff churches. The nave an chancel were originally in Romanesque style, built of granite boulders and tuff, they were later extended. The pulpit is from the early Renaissance and typical for the area.The triptych from around 1600, have in the middel section three large figures, one of God with Christ, one of Maria and the Infant Jesus and one of a bishop. On the wings are figures of the 12 apostles. To the west is a gallery from 1739, donated by the Chief administrative officer; Christen Teilman and his wife.

''Publiceret''