Rylen – ekspeditionsskib til "De Danskes Øer"


Rylen # 1.


Rylen # 2.


Ombord på Rylen.

Intro

I Kerteminde Havn ligger der et smukt, gammelt træskib, som i sin historiske ballast har samlet tre hovedlinier i byens identitet: fiskeriet, kunsten og fritidslivet.

Rylen blev bygget i 1896 som en af de egnstypiske bæltbåde, der udgjorde Kertemindes fiskerflåde omkring forrige århundredskifte. Bæltbådene, som især blev benyttet til sildefiskeri i Storebælt, var slanke, klinkbyggede fartøjer.

Om bådtypen
Bådtypen var kendt som et hurtigtsejlende og sødygtigt fartøj. Under "bæltfisket" udgjordes besætningen af tre mand, en skibsfører sammen med en voksen fisker og en dreng. Oprindeligt har båden haft sejl som sin eneste drivkraft, men i perioden 1905 til 1915 har den ligesom de øvrige bætbåde fået indlagt en lille motor, der betød en kraftig forøgelse af bådens aktionsradius.


I 1920 skiftede Rylen rolle fra fiskefartøj til ekspeditionsskib. Bæltbåden blev købt af Achton Friis, der sammen med sin kunstnerkollega Johannes Larsen var ved at forberede en grundig udforskning af samtlige danske øer. Før turen skulle Rylen ombygges til formålet, og bl.a. blev lastrummet ændret til en ekstra kahyt.

To kunstnere på ekspedition
Hensigten med ekspeditionen var at tegne et øjebliksbillede af livet på de danske øer – før de blev plastret til med sommerhuse, granplantager og hvad der i øvrigt i Achton Friis' øjne fandtes af vederstyggeligheder. De to kunstnere fordelte arbejdet således mellem sig, at Achton Friis tog sig af selve beskrivelsen af øerne samt portrættegninger, mens Johannes Larsen koncentrerede sig om at skildre landskabet i stregtegninger.

Da næsten alt arbejdet foregik under åben himmel, måtte rejserne indskrænkes til sommer-halvåret. I løbet af årene 1921 til 1924 besøgte Friis og Larsen 132 danske øer. Det resulterede i et bogværk på ca. 1200 sider fordelt på tre bind. Udgivelsen af bogværket De Danskes Øer, der fandt sted i årene 1926-28, blev så stor en succes, at de to kunstnere valgte at fortsætte samarbejdet. Det første til udgivelse af De Jyders Land, 1932-33, og Danmarks Store Øer, 1936-37. Ekspeditionerne var udtryk for en jætteindsats af de to kunstnere, og tilsammen udgør værkerne, der under ét går under betegnelsen "De Danskes Land", en enestående, samlet beskrivelse af hele Danmark.

Efter 1925
Efter turen til de danske øer solgte Achton Friis i 1925 Rylen, som derefter fungerede som lystfartøj gennem de næste 65 år. I 1992 fik det daværende Kerteminde Museum, nu Østfyns Museer, i kraft af fondsstøtte mulighed for at købe Rylen tilbage til Kerteminde. Efter et stort restaureringsarbejde er Rylen nu ført tilbage til det udseende, båden havde i ekspeditionsårene i starten af 1920erne. Også formålet er det samme, idet båden benyttes af nutidige kunstnere til at skildre det maritime kulturmiljø.