Rosenvold


Tegning af Rosenvold Slot © Vejle Stadsarkiv


Rosenvold Slot. Ca. 1940-1950 © Vejle Stadsarkiv


I 1865-66 blev der foretaget forandringer ved Rosenvold i et forsøg på at give hovedbygningen et tydeligere renæssance-præg ved hjælp af cementforsiringer. Ved en restaurering i 1927-31 blev de fleste forandringer igen fjernet.

Intro

Rosenvold Slot er en herregård fra 1500-tallet, der ligger på nordsiden af Vejle Fjord ved indsejlingen.

"Anno 1585 lod ieg Karen Gyldenstiern sallig Hollger Rosenkrantzes thil Boller dete Hvss opbygge i mit Encke Seede thil mine tho Sønner Otte Christoffer Rosenkrans och Frederich Rossenkranzis Beste"

Holger Rosenkrantz erhvervede i 1556 godset, hvor den middelalderlige borgruin Stagsevold lå. Efter middelalderborgen blev nedrevet ved det 14. århundredes slutning, opførtes en herregård lidt sydvest herfor. Denne blev dog ødelagt inden Holger Rosenkrantz købte godset.

Det blev imidlertid Holger Rosenkrantz' enke, Fru Karen Gyldenstjerne der, som indskriften fortæller, opførte Rosenvold Slot i 1585. Slottet er opført som en tidlig renæssance-herreborg, der i det ydre minder meget om østfløjen på Rosenholm Slot ved Hornslet - opført af Jørgen Rosenkrantz i år 1559. Rosenvold Slot består af en enkelt fløj i 2 stokværk opført på en borgbanke omgivet af en vandfyldt voldgrav. Denne var sammen med de to runde hjørnetårne klare symboler på adelsstanden overfor bondestanden. Slottet kunne vel holde en genstridig skare af bønder på afstand, mens en egentlig hær ikke ville have de store problemer med at indtage slottet.

Efter Karen Gyldenstjernes død overtog hendes yngste søn, Frederik Rosenkrantz, Rosenvold Slot. Han blev imidlertid i slutningen af 1500-tallet tvunget til at forlade Danmark pga. en ulykkelig kærlighedsaffære. Det Frederik Rosenkrantz er mest kendt for, er dog hans møde med en engelsk forfatter. Frederik Rosenkrantz og hans fætter Knud Gyldenstjerne mødte nemlig William Shakespeare, der lod dem begge optræde i Hamlet.

Rosenvold Slot blev administreret sammen med Boller Slot. Disse blev i 1621 solgt til Christian IV's svigermor, Ellen Marsvin. 1629 overtog dennes datter, Kirsten Munk de to godser. Hverken Ellen Marsvin elller Kirsten Munk var bosiddende på Rosenvold, men på Boller. Efter Kirsten Munks død solgtes Rosenvold Slot særskilt til stiftsamtmand i Århus, Gehejmeråd Henrik Rantzau. Siden da har slottet været i slægten Rantzaus' besiddelse.

Rosenvold Slots udseende ændrede sig stort set ikke i perioden 1585-1865. Langt de fleste ejere boede forøvrigt sjældent her på stedet. I 1865 blev de to hjørnetårne forhøjet med en etage, vinduerne blev gjort større, gavlene forandredes og træbroen over voldgraven blev erstattet med en muret bro.

I dag er Rosenvold Slot et gods, der drives med land- og skovbrug. Herudover har slottet en række huse til udlejning. Rosenvold har desuden sin egen campingplads samt lystbådehavn.

Henvisninger
www.rosenvold.dk
P.P. Poulsen (red.): VEJLE FJORD - historie, natur, mennesker, kultur. 2015


''Historien om Rosenvold'' Rosenvold blev opført i 1585 af Karen Gyldenstierne i nærheden af gården Staksevold, som hende afdøde mand, Holger Rosenkrantz, havde ejet i midten af 1500-tallet sammen med herregården Boller. Karen Gyldenstiernes yngste søn, Frederik Rosenkrantz, var ejer af Rosenvold fra 1599. Efter et forhold med adelsdamen Rigborg Brockenhuus, måtte han forlade Danmark, hvor han døde i landflygtighed i 1602. Rosenvold blev overtaget af hans ældre bror, men hans dårlige økonomiske forhold betød, at hans godser blev solgt efter hans død i 1621. Adelsdamen Ellen Marsvin blev ny ejer af Rosenvold og Boller, men i 1630 måtte hun efter ordre fra Christian 4. (1577-1648) afstå herregårdene til sin datter Kirsten Munk. Efter hendes død i 1658 blev Rosenvold solgt til Henrik Rantzau, og den gamle forbindelse mellem Boller og Rosenvold blev brudt. I 1756 blev grevskabet Det Rantzauske grevelige Forlods oprettet af Christian Rantzau. Da Carl Adolph Rantzau efter 1793 solgte flere godser fra, forblev Rosenvold det eneste gods under grevskabet. Efter lensafløsningen i 1919 blev grevskabet ophævet, men Rosenvold ejes fortsat af slægten Rantzau. ''Markante ejere'' 1575-1599: Karen Gyldenstierne 1630-1658: Kirsten Munk 1660-1674: Henrik Rantzau 1726-1771: Christian Rantzau Læs mere om Rosenvold på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rosenvold danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Rosenvolds hovedbygning er fra 1585 og opført af Karen Gyldenstierne, hvilket står på en våbenprydet sandstenstavle over vestfacadens hoveddør. Opførelsen blev muligvis påbegyndt tidligere af Karen Gyldenstiernes mand, Holger Rosenkrantz, idet hovedbygningen er udformet med visse forsvarsmæssige træk. Hovedbygningen består af én fløj i to stokværk i røde munkesten. Den vestlige facade mod haven har to hjørnetårne mod nord og syd med lave kuppelspir. I 1817 blev hovedbygningen istandsat og et tidligere trappetårn blev taget ned, og i 1865-66 blev bygningens tårne forhøjet. ''Omgivelser'' Rosenvold ligger på et oprindeligt firesidet voldsted ud til Vejle Fjord. Øst for hovedbygningen ligger herregårdens avlsbygninger. I forbindelse med en renovering i 1865-66 blev ældre avlsbygninger i bindingsværk nedrevet og nye opført. ''Bygninger og gods'' 1585: Hovedbygning opført 1817: Istandsættelse af hovedbygning 1865-66: Forandringer til hovedbygningen og avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Rosenvoldvej 21, 7140 Stouby Kommune: Hedensted Kommune Tidligere: Vejle amt, Bjerre herred, Stouby sogn Ejer: Ulrik Rantzau(2017) Funktion: Landbrug, skovdrift, jagtudlejning, juletræer/pyntegrønt, boligudlejning, camping (2017) Størrelse: Ager 170ha, eng 45ha, skov 583ha, park/have 5ha, andet 12ha (2017) Offentlig adgang: Ingen adgang til hovedbygningen. Mulighed for boligudlejning, jagt og camping Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' Rosenvold manor dates back to the 16th century. In 1585 Karen Gyldenstierne erected the main building and for long the Rosenvold and the manor Boller had the same owners. That changed in 1658 when Henrik Rantzau became the owner of Rosenvold, and to this day the family Rantzau continues to own the manor. In 1756 Christian Rantzau obtained the highest noble rank of Count, when he established Det Rantzauske grevelige Forlods out of Rosenvold and several other manors. It was abolished in 1921.