Rolsøgård


Hovedbygningens hovedfløj er opført i grundmur 1880, mens sidefløjene er ældre og fra omkring 1695. De er i bindingsværk og blev restaureret i henholdsvis 1955 og 1965.

Intro

Rolsøgaard er en herregård på Djursland, der kendes fra 1300-tallet. I 1695 blev herregården kraftigt forøget, da ejeren fik tilladelse til at bryde Rolsø by og lægge jorden under herregården. I 1800-tallet var herregården i over 100 år ejet af Niels Poulsen og hans efterkommere.

''Hovedbygning'' Hovedbygningens hovedfløj er opført i 1880 i grundmur. Mod gårdsiden er der rundbuede vinduer og en fremspringende gavlkvist i midtaksen. De to sidefløje er ældre og opført omkring 1695 i bindingsværk. Hele anlægget er i ét stokværk. ''Omgivelser'' Rolsøgaard ligger sammen med de tilhørende avlsbygninger ud til Knebel Vig. Vest for hovedbygningen ligger en mindre sø, der udgør resterne af et tidligere voldanlæg. ''Bygninger og gods'' Ca. 1695: Hovedbygnings sidefløje opført 1880: Hovedbygnings hovedfløj opført

''Fakta'' Adresse: Rolsøgårdvej 26, 8420 Knebel Kommune: Syddjurs Kommune Tidligere: Randers amt, Mols herred, Rolsø sogn Ejer: Niels-Ole Jensen (2016) Funktion: Landbrug, skovdrift: naturskov (2016) Størrelse: Ager 105ha, skov 10ha, mose 4ha, park/have 3ha (2016) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet. Hovedbygning er vurderet til bevaringsværdi 3 (2016)

''English'' Rolsøgaard is a manor located in Djursland in Denmark and dates back to the 14th century. In 1695 the owner Hans Jacobsen obtained permission to abolish the small village Rolsø in order to increase manorial lands. The short half timbered side wings of the main building dates back to Hans Jacobsen around 1700. The main wing in red bricks was builtin 1880. In 1922 the farm buildings burned to the ground, and the estate was then sold and parceled out to make 10 smallholder farms.

''Historien om Rolsøgaard'' Rolsøgaard kendes fra 1328, hvor den var ejet af Johannes Hviding. I 1448 ejede Morten Nielsen Vognsen herregården, som flere gange gik i arv til døtre, der gennem ægteskaber knyttede Rolsøgaard til ejerne på bl.a. Kaas og Sostrup. Hans Nielsen Skade købte i 1606 Rolsøgaard. I et brev i 1636 beklagede han sig over, at gården var lille og med en lav årlig indtægt. Efter Hans Jacobsen i 1693 blev ejer, fik han da også i 1695 fik han tilladelse til at bryde landsbyen Rolsø ned for at forøge herregårdens jord. Han var desuden kongelig ridefoged over det kongelige gods med gårde, kirker og skove på Mols, samt senere byfoged i Ebeltoft. Allerede i 1706 solgte Hans Jacobsen Rolsøgaard til Joachim Gersdorff, og herregården var ejet af slægten indtil 1768, hvor herregården blev solgt på auktion til den tidligere forpagter Thorn Thornsohn. I 1816 blev Niels Poulsen ejer, og hans efterkommere besad Rolsøgaard helt frem til 1926. Da var herregårdens avlsbygninger brændt ned og ejeren Poul Hansen solgte derfor til Statens Jordlovsudvalg, der udstykkede dele af jorden og oprettede 10 statshusmandsbrug. ''Markante ejere'' 1693-1706: Hans Jacobsen 1706-1745: Joachim Gersdorff 1816-1830: Niels Poulsen Læs mere om Rolsøgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rolsoegaard danskeherregaarde.dk]