Roholte Skole


Roholte gamle skole


Indgangsparti Rohote 1807 bygning


Roholte skole bygning 1807


Lærer Hermansen foran den gamle skole

Intro

Roholte skole begyndte som degneskole. I 1662 nævnes en Jacob Hansen, "Degn i Roholte". Efter ca. 1740 lod baron Thott opføre et skolehus af 4 fag bindingsværk, og her begyndte skoleholderen Jens Stub sin undervisning fra nytåret 1742.

Helt op til 1830 varetoges undervisningen af nogle af sognets børn af forskellige degne med mere eller mindre held.
"På Visitatsen 1786 syntes Børnene ferme nok, men med for ringe Eftertanke."
1790: "Pigerne læste godt i Bog, Drengene mindre flittige og mere dorske".


''I 1830'' byggedes en skole umiddelbart syd for kirken. Lærer Carl Fr. August Melau blev ansat i ''1831.'' Efter ham var Christian August Ingo Hermansen ansat fra ''1876 til 1907''. Da antallet af skolebørn var stigende blev denne skole i'' 1852 ''forlænget med 8 fag. I indberetningen i ''1861'' stod, at Roholte Skole havde 2 skolestuer, 2 lærere og 150 børn i 4 klasser. I ''1907'' afløstet denne skole af den nye skole på den anden side af vejen.

Roholte Skole blev bygget i 1907 som centralskole for alle sognets skolesøgende børn fra en alder af ca. 10 år til udskrivningen, medens de yngre elever som hidtil skulle undervises i forskolerne i St. Elmue og Vindbyholt.

Roholte sogneråd lod skolen opføre på en grund overfor kirken. Baron Otto Reedtz-Thott, Gaunø, var medlem af Roholte sogneråd på opførelsestidspunktet. Han foreslog, at skolen skulle bygges i samme stil som Roholte kirke. Det ville blive en bekostelig sag, men da baron Reedtz-Thot tilbød at betale ekstraudgifterne, så vedtog sognerådet arkitektens "prestigebyggeri".

Bygningen blev opført nationalromantisk stil inspireret af Roholte Kirke. Der blev bygget en to-etages skolefløj og en en-etages længe med lærerbolig. Soklen under bygningerne består af groft tilhugne granitsten. Skolefløjen er bæltemuret med røde teglsten og kalkstenskvadre, der er store rundbuede vinduer samt korspostvinduer. Der er kamtakkede gavle, pudsede blændinger og lærerfløjen har savsnitgesimser. Taget er heltag af røde vingetegl.

I 2013 blev Roholte skole fredet af Kulturstyrelsen.


Fra 1958 indgik Roholte sogneråd og skolekommisionen skoleforbund så eleverne efterhånden overflyttedes til Hylleholt skole,Faxe Ladeplads.

I begyndelsen af 1980'erne blev Roholte Skole nedlagt som skole.