Roholte Kirke


Roholte Kirke. Foto: Malene Thyssen


Gabestenen. Foto: Arne Aasbjerg, 2010


Gabestenen. Foto: Arne Aasbjerg, 2010

Intro

Roholte Kirke er bygget i 1441 på foranledning af Christoffer af Bayern.

Fra 1441-1677 tilhørte kirken kongen, mens den fra 1737 hørte under Gavnø gods, indtil den i 1953 overgik til selveje. På nordsiden findes et sakristi der i dag anvendes som kapel. Sakristi og tårn er fra ca. 1500. Våbenhuset blev opført i forbindelse med en restaurering i 1883-85, hvor man bl.a. forhøjede murene, byggede en ny taggavl på korpolygonen, indsatte nye spidsbuede vinduer og fornyede våbenhuset.


Altertavlen er fra 1592. På topstykket et rigsvåben og et kronet C IV. På topgavlen våben, tilhørende lensmanden på Tryggevælde Arild Hvitfeld. I 1884 –86 blev tavlen restaureret og der blev indsat nye relieffer der forestiller Bebudelsen, Kristi fødsel og dåb, indtoget i Jerusalem, korsfæstelsen og opstandelsen.


Knæfaldet, der er fra 1789 og bærer den daværende kirkeejer, Kammerherre Reedtz-Thotts og frues, Anna Beate von Woydas sammenslyngede navnetræk. Navnetrækket skal være forfærdiget af en smed i den nærliggende by, Orup, efter en af præstedatteren i Roholte udklippet model i pap.


Døbefonten er 15-kantet og måler 109 cm i diameter. Et gotisk arbejde fra 1450. Reliefferne på siderne forestiller de fire evangelisters symboler.


Krusifikset på nordvæggen er fra 1450 – 75. Figuren er 130 cm høj. Armene er af nyere dato.


Orglet er et Demant-orgel fra 1877 der tidligere har stået i forskellige kirker og blev indviet den 27. november 2005 efter at være restaureret og genopbygget af orgelbygger Olav Haugland.


Ved kirkens vestlige vindue ved siden af våbenhuset er indmuret en granitsten der har en fremstående tap. Der går mange forskellige fortællinger om, hvad formålet med stenen har været. Stenen benævnes i sognet som ”Gabestenen” eller ”Suttestenen” idet en af fortællingerne går på, at slette beboere i sognet, der ikke ville deltage i gudstjenesten, blev sat til at gabe over eller sutte på stenen mens gudstjenesterne fandt sted.