Ringkøbing Torv

Intro

Torvepladsen indrammes på tre sider af store bygninger i to etager, mens sydsiden er præget af lave gamle huse. Indtrykket af et intimt byrum blev noget spoleret, da der i l95Oerne blev nedrevet et par markante ejendomme ved sydhjørnerne.

Det var optakten til et påtænkt gadegennembrud, som imidlertid aldrig blev gennemført, idet nedrivningen var med til at sætte bevaringspolitikken i gang. I et forsøg på at råde bod på skaderne blev den åbne del af pladsen i l97Oerne indrammet med granitpullerter og nyplantede lindetræer, der med tiden vil få klippede kroner, ligesom træerne foran hotellet. Hotel Ringkøbing er byens ældste hus opført omkring år 1600. I midten af l700-tallet blev en del af murene sat om i grundmur, men oprindeligt bindingsværk er bevaret på førstesalen mod Torvet, og gamle tømmer- konstruktioner er blevet fremdraget inde i bygningen ved den nyeste istandsættelse. Hotellet var oprindelig byens største købmandsgård med et bygningskompleks, der strakte sig videre op langs Vestergade. Et så gammelt hus har haft mange ejere. Blandt dem kan nævnes en kendt historisk person, nemlig Henrik Ryse (Hendrick Rüse), der købte den store gård i 1668, Han var Frederik d. 3.’s fæstningsekspert og stammede fra Nederlandene, så købet hænger sikkert sammen med byens nære forbindelser til hans hjemland. Siden 1833 har der uafbrudt været gæstgiveri og hotel. Foran hotellet står der fire gamle lindetræer med klippede kroner. De udgør en såkaldt stammehæk, som der ikke er bevaret mange af i Danmark. De ældste af de fire træer er tohundrede år gamle og derfor lidt af en botanisk seværdighed i Vestjylland. Det gamle rådhus midt på torvets nordside er opført i 1849 og har haft mindst to, mere beskedne forgængere på samme plads. Rådhuset tjente oprindeligt både byråd og amtsråd samtidig med, at det var Ting- og Arresthus for Ulfborg-Hind herreder. Der var celler med tremmer for vinduerne og fangegård bagved, indtil det nuværende Tinghus (Politistationen) blev bygget i 1918. Rådhuset bruges i dag udelukkende af amtsrådet, og er siden 1981 blevet kaldt Amtsrådhuset. Ejendommen med Turistkontoret er tegnet af Ulrik Plesner og opført som forretningsejendom i 1913. Den er blevet fint restaureret af den nuværende ejer Ringkøbing Landbobank. Dens navn, Priorgården, skyldes en bager og konditor, der flyttede hertil fra Odense og opkaldte forretningen efter sin tidligere arbejdsplads. Der har aldrig været klostre eller andre kirkelige stiftelser i Ringkøbing. Bybrønden på Torvet er forarbejdet af en moseegstamme. Den var en del af borgernes gave til byen ved købstadsjubilæet i 1943. Brønden var oprindeligt placeret foran Hotel Ringkøbing.

''Publiceret''