Ribe Plantage


Stier fører ind i Ribe Plantage. Foto: Charlotte Lindhardt, 2005. Esbjerg Kommune

Intro

Ribe Plantage ved den tidligere galgebakke blev grundlagt i 1802 af stiftamtmand Moltke. Plantagen var i 1800-tallet et populært udflugtsmål for Ribes borgere.

Moltkes Minde

W.J.A. Moltke var stiftamtmand i Ribe fra 1796 til 1810. Moltke deltog aktivt i byens liv. En af hans store interesser var plantningssagen, og i 1802 begyndte han arbejdet med at anlægge Ribe Plantage. Fra Løverodde ved Kolding hentede han fyrretræer, der blev plantet på Sorsig Mark øst for landevejen. Det fortælles, at han selv deltog i arbejdet med plantning, vedligeholdelse og opsætning af kreaturhegn. To mand var ansat, Niels Polakker og Hans Lobsin. Lobsin var også skrædder, og om vinteren syede han frakker til byens vægtere og bude. Efter få år begyndte man at plante løvtræer som ask og el, hentet fra Seem Skov. Moltke begyndte at arrangere sommerkoncerter i den voksende plantage, som i samtiden blev kaldt for Moltkes Minde. I 1802 rejste Ribes borgere en mindesten til Moltkes ære, som tak for alle de ting, han gjorde for byen.

Forskønnelseskomitéen stiftes

Da Moltke rejste, fik plantagen stort set lov til at passe sig selv, indtil fire lokale mænd i 1839 besluttede at skrive til magistraten. Redaktør Hyphoff, farmaceut Hübertz, cand.phil. Müller og møller Nielsen tilbød gratis deres hjælp. De reparerede hegn, fjernede vildskud og skabte med deres arbejde fornyet interesse for plantagen.

I 1842 blev Ribe Bys Forskjønnelses-Anstalt stiftet med en formue bestående af 77 tdr. land jord fra engene ved Nørreport. I virkeligheden var der tale om fælles jorder, ejet af byen og dens borgere, men nu blev jorderne lagt under denne bestyrelse. Indtægterne fra lejen skulle bruges til at forskønne Ribe ved plantning. Komitéen bestod af to medlemmer valgt på et offentligt borgermøde samt et medlem udpeget af byrådet. Kvinder kunne ikke blive valgt, og et forslag fra Dansk Kvindesamfund i 1914 om at få valgret til kvinder blev nedstemt med stort flertal.

Fest i plantagen

I løbet af 1800-tallet blev der både plantet gran, eg, fyr og birk. Der blev bygget en lille pavillon, og ved festlige lejligheder var der boder med salg af mad og drikke. En af de store fester var fugleskydningsfesten. Skydebrødrene samledes på Torvet, hvorefter de hentede ”fuglekongen”. Processionen marcherede i samlet flok til plantagen, medens et orkester spillede ”Napoleons march over alperne" og "Riberhusmarchen".

En særlig festdag var pinsedag, hvor Ribe Sangforening underholdt, og der blev serveret kaffe og kage. Plantagen blev også brugt til studenterfester, grundlovsmøder og som udflugtssted om søndagen. Efterhånden som folk fik cykler og biler og kunne køre længere, mistede Ribe Plantage desværre lidt af sin særstatus som lokalt udflugtsmål.