Rathlousdal


Rathlousdals fire små pavillonbygninger giver kun et ganske vagt billede af den anseelige hovedfløj, som lå på stedet frem til 1950.


Den tidligere hovedfløj, som ses på dette stik, blev opført i tiden mellem 1760 og 1775. I 1940’erne var bygningen imidlertid så medtaget, at den daværende ejer besluttede sig for at rive den ned i 1950.


Den tidligere hovedbygning


Herskabeligt liv med den tidligere hovedbygning i baggrunden

Intro

Herregården Rathlousdal har sat tydeligt præg på området i udkanten af Odder og er fredet på baggrund af det rige kulturmiljø og karakteristiske herregårdslandskab. Herregården fik sit navn efter Gregorius Rathlou, som i 1674 oprettede Rathlousdal af jord fra Aakær len og det tidligere Loverstrup.

''Historien om Rathlousdal'' Rathlousdal hed oprindeligt Loverstrup og er en relativ ung herregård, idet den først blev oprettet i 1570 af Knud Mogensen Løvenbalk. Han beholdt ikke gården længe, for allerede i 1580 skødede han den til kronen, som lagde jorden under Aakær len. I 1660 kom Aakær len til rigshofmester Joachim Gersdorff, som imidlertid døde året efter, hvorfor hans besiddelser blev spredt mellem arvingerne. En del af Aakær len tilfaldt hans datter Margrete Gersdorff, som i 1672 giftede sig med Gregorius Rathlou. Dette par oprettede efterfølgende herregårdene Gersdorffslund og Rathlousdal, hvorved herregården fik sit nuværende navn. I 1749 blev Rathlousdal oprettet som stamhus, og godset skulle derfor gå udelt i arv. I 1771 kom Rathlousdal til Joachim Otto Schack-Rathlou, som senere blev udnævnt til gehejmestatsminister. Da han ikke efterlod sig overlevende børn, gik stamhuset i 1800 til en fjern slægtning ved navn Christian Frederik von Holstein. Denne viste sig som en dygtig godsejer, der førte Rathlousdal sikkert igennem de økonomiske vanskeligheder, som mange herregårde oplevede i begyndelsen af 1800-tallet. To år efter Lensafløsningsloven af 1919 blev stamhuset Rathlousdal opløst. Godset Rathlousdal forblev intakt, men Gersdorffslund blev udstykket og frasolgt. For en kort stund i mellemkrigstiden var Rathlousdal udlejet til restaurant og under Anden Verdenskrig blev bygningerne anvendt af værnemagten. Siden 1961 har herregården været ejet af familien Tesdorpf. ''Markante ejere'' 1570-1580: Knud Mogensen Løvenbalk 1672-1681: Gregorius Rathlou 1752-1771: Dorothea Sophie von Schack 1771-1800: Joachim Otto Schack-Rathlou 1850-1919: Christian Frederik Emil von Holstein-Rathlou Læs mere om Rathlousdal på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/rathlousdal danskeherregaarde.dk]

''Fakta'' Adresse: Kongshusvej 68, 8300 Odder Kommune: Odder Tidligere: Aarhus amt, Hads herred, Odder sogn Ejer: Johan Tesdorpf (2017) Funktion: Agerbrug og svineproduktion (2017) Størrelse: Ager 244 ha (Dertil skov 850 ha med Ondrup Skovgård + ager 200 ha) (2017) Offentlig adgang: Ingen offentlig adgang Fredning: Kulturmiljøet er fredet (2017)

''English'' The large estate Rathlousdal on the outskirts of Odder has left its mark on the surrounding landscape. In 1979 was listed as protected estate landscape on the basis of the rich cultural heritage and the characteristic manorial landscape with dams, alleys, deer garden etc. The manor and estate was named after Gregorius Rathlou, who established Rathlousdal in 1674 out of lands his wife had inherited from the former fief Aakær and the large farm Loverstrup. Together with the neighbouring manor Gersdorffslund, Rathlousdal was established as an entailed estate from 1749-1921.

''Publiceret''

''Hovedbygning'' I slutningen af 1600-tallet opførte Gregorius Rathlou en hovedbygning af bindingsværk på Rathlousdal. Denne stod frem til 1760’erne, hvor enkefru Dorothea Sophie von Schack påbegyndte opførelsen af en ny og anseelig hovedbygning. Byggeriet blev først færdiggjort af Joachim Otto Schack-Rathlou i 1775. Hovedbygningen bestod af tre fløje, hvoraf de to sidefløje var af bindingsværk, mens den lange hovedfløj var af grundmur. Hovedfløjen stod i én etage med rødt halvvalmet tegltag og havde et bredt pavillonlignende midterparti med et pyramideformet mansardtag. I 1910 brændte de to bindingsværksfløje, og der blev derefter opført fire mindre fløjbygninger i stil med hovedfløjens pavillonparti. I løbet af 1940’erne blev hovedbygningens tilstand forværret, og i 1950 blev hovedfløjen revet ned. I dag er de fire pavilloner fra 1910 det sidste, der er tilbage af et ellers elegant herregårdsanlæg. ''Omgivelser'' Odder Å snor sig op langs Rathlousdal og spaltes med to grene omkring herregårdens hovedbygning, hvorved denne afgrænses fra avlsbygningerne som lå syd herfor. Herregårdslandskabet omkring Rathlousdal blev fredet i 1979 og rummer et rigt kulturmiljø med blandt andet karpedamme, lindealleer, dyrehave og en kunstigt anlagt bjørnegrotte, som tidligere husede russiske bjørne. ''Bygninger og gods'' 1570: Loverstrup oprettet som herregård 1674: Rathlousdal oprettet og hovedbygning af bindingsværk opført 1749: Stamhus oprettet 1760’erne-1775: Hovedfløj i grundmur og sidefløje i bindingsværk opført 1910: Bindingsværksfløje nedbrændt og pavillonbygninger opført 1921: Stamhus opløst 1950: Hovedfløj nedrevet