Rødbyhavns første Havneskole


Skolen under opførelse 1911-1912. Bygmester var murermester Kristian Bauch, Rødby.


Skolen står færdigbygget. Foto ca. 1912-1914


Skolen i Rødbyhavn ca. 1920


Skolen i Rødbyhavn, formentlig i starten af 1950erne


Skolen i Rødbyhavn fotograferet omkring 1956


Den tidligere Havneskole i Rødbyhavn. Foto fra 1984


Den tidligere Havneskole i Rødbyhavn fotograferet 15. juni 2011


Den tidligere Havneskole i Rødbyhavn fotograferet 15. juni 2011

Intro

Rødbyhavns første Havneskole blev indviet 1. april 1912. I dag kender de fleste bygningen som Digecentret, beliggende Skolegade 1, i Rødbyhavn.

Da udflytningen af gårdene fra Rødby i midten af 1800-tallet var tilendebragt, var det ganske naturligt, at man ønskede en skole til børnene fra disse gårde. Derfor byggede man på Rødby Mark en ny skole i 1853, der lå ved gården ”Rixø”. Derfor blev skolen kaldt Rixø Skole, Markskolen eller blot ”Udflytterskolen” (beliggende på det nuværende Strandholmvej 8).

Skolen var en såkaldt landsbyordnet skole med skolegang hver anden dag. Dette fortsatte indtil 1909, da man fra ministeriel side pludselig påtalte, at man ikke i en købstad kunne have en landsbyordnet skole med utidssvarende lokaler.

Der var planer fremme om at udvide ”Udflytterskolen”, da børnetallet var stadig stigende. I 1910 var antallet steget til 80 elever. Efter adskillige byråds- og skolekommissionsmøder blev disse planer dog opgivet, dels på grund af det voksende antal børn ved Syltholm, dels på grund af forholdene på skolen på Rødby Mark.

På dette tidspunkt var man nemlig allerede i gang med havneplanerne ved Syltholm, og her var der allerede et stigende behov for en skole. Resultatet blev, at man i eftersommeren 1911 gik i gang med at bygge en ny skole i det område, der skulle blive til Rødbyhavn. Skolen stod færdig i 1912, og samtidig blev skolen på Rødby Mark nedlagt og solgt. Herved frigjortes penge til opførelsen af den nye skole, og da man samtidig havde fået lovning på statstilskud, blev det kun til et meget ringe beløb, som Rødby kommune selv skulle udrede (1000 kroner samt nogle mindre godtgørelser til læreren i anledning af flytningen). Den nye skole var indrettet med 3 store klasseværelser og 2 beboelseslejligheder.


Havneskolen blev ved en festlighed den 1. april 1912 overgivet til dens brug af daværende borgmester i Rødby, Johannes Jensen, og derpå indviedes den til dens gerning af sognepræsten i Rødby, Andreas Liisberg, i hans egenskab som formand for Skolekommissionen.

Den nye skole var bygget som en skole med 4 klasser, men i 1919 blev den udvidet til 6 klasser, og i samme forbindelse blev den købstadsordnet med skolegang hver dag.

I 1912 var der 76 elever på skolen, og seks år senere var tallet steget til 182, hvilket skyldtes det nylig etablerede skibsværft ved havnen med de mange ansatte. Efter skibsværftets krak i 1925 rejste mange fra byen, og elevtallet faldt til omkring 100. Senere, nemlig i årene efter 1929, kom der stor befolkningstilgang i form af plejere til Åndssvageanstalten ”Rødbygaard”, og elevtallet lå nu på omkring 150-180.

Havneskolen var bygget så stor, at den opfyldte de lokalemæssige behov helt frem til 1953-1954, hvor skolen blev udvidet med en sidebygning.

Der gik nu nogle år, og i 1963 blev Fugleflugtslinien en realitet, med meget stor befolkningstilvækst til følge. Imidlertid kunne man ikke udvide Havneskolen mere. Udendørs faciliteter samt hal m.v. trængte sig på. Man skal dog helt hen til slutningen af 1960erne, før bygningerne blev rømmet til fordel for den nye Havneskole, beliggende umiddelbart nord for Rødbyhavn kirke.

Kilde:
”Rødby – Kongernes færgeby gennem 750 år” af Marius Hansen. Udgivet 1981 af Rødby Kommune.


Niels Espersen Nielsen blev født den 3. maj 1872 på Otting Udmark, Otting sogn i Viborg amt. Han var søn af gårdmand Esper Nielsen og hustru Maren Jeppesen (den 20. maj 1921 fik Niels kgl. bevilling på navnet Niels Espersen).
Han blev gift i 1899 med Marie Laurine Danielsen, født den 14. juni 1879 i Lundø, Viborg amt. Hun var datter af skolelærer og kirkesanger Otto Laurits Louis Philip Danielsen og hustru Laurine Madsen.

Niels Espersen udgik fra Jelling Seminarium i 1893. 1894-1897 var han lærer i Linde, Ringkøbing amt; 1897-1904 i Lundø, Viborg amt; 1904-1908 i Frejlev, Maribo amt; 1908-1912 i ”Udflytterskolen” på Rødby Mark; 1912 på Havneskolen i Rødbyhavn.

1. marts 1921 blev Niels Espersen udnævnt til overlærer. Han var på et tidspunkt formand for Plejetilsynet, og i flere perioder var han medlem af Menighedsrådet, og en tid formand for samme.

Kilder:
”Dansk Skole-Stat, bind II, 1933.
Kirkebøger for Otting og Lundø sogne, Viborg amt.


I dag fungerer den gamle Havneskole som kulturcenter med aktiviteter for de ældre borgere i området. ”Hyggestedet” Rødbyhavn har til huse på 1. sal. I stueetagen er der bibliotek.