Rødby Mølle, Møllevej


Rødby Mølle


Rødby Mølle


Rødby Mølle, Møllegården


Rødby Mølle

Intro

I 1741 lå møllen, som var en stubmølle, nærmere byen og hed Ny Mølle. Møller Bredtfeldt nedrev i 1840 stubmøllen og opførte en stråtækket hollandsk vind-mølle, der brændte ca. 1850, men blev genopført på den plads, der nu ligger ubebygget.

Rødby Mølle
I 1741 lå møllen, som var en stubmølle, nærmere byen og hed Ny Mølle. Den ejedes indtil 1765 af møller Albert Bøje. Omkring år 1800 ejedes den af møller Peter Wollesen, i 1836 af møller Bredtfeldt, der i 1840 nedrev stubmøllen og opførte en stråtækket hollandsk vindmølle, der brændte ca. 1850, men blev genopført på den plads, der nu ligger ubebygget hen på Møllevej.

I 1871 solgte møller Jørgen Paulsen møllen til proprietær Ole Svendsen, der forøgede gårdens tilliggende til 60 tdr. land og overdrog den til sin søn, B.C. Svendsen, der i 1880 solgte ejendommen til entreprenør E. Johansen, der døde i 1884.
I 1886 giftede hans enke sig med Hans Jacob Jensen, der i 1904 solgte møllen til Svend Carl Svendsen, født den 1. juli 1859, død den 26. februar 1934.

S.C. Svendsen blev gift 13. februar 1896 med Christiane, datter af møller Niels Svendsen, Klynge Mølle. S.C. Svendsen nedlagde i 1914 det til ejendommen hørende bageri. 1923 forpagtede hans søn Mogens Svendsen møllen, men overgik i 1930 til anden virksomhed, hvorefter S.C. Svendsens svigersøn A. Munch Clausen overtog forpagtningen, indtil han i 1933 blev ejer.
Der blev efterhånden indlagt sigteri, en 25 HK elektromotor og en 3 HK elektromotor til såsædsrenseriet. Møllens vindfang var 32 alen. Til Møllegården hørte 124 Tdr. land.
Møllegården blev revet ned først i 1970'erne, da den var i meget dårlig forfald.