Qvades Gård i Maribo

Intro

Købmandsgården Qvades Gård er beliggende på nordsiden af Torvet i Maribo. Forhuset, der er opført i klassicistisk stil, ligger som en pendant til det fritliggende Rådhus, der opdeler det store, langstrakte torv.

Forhuset er opført i 1819, mens pakhuset er fra 1852.

Allerede før det nuværende forhus blev opført, var grunden bebygget med en af byens bedste gårde, 19 fag bindingsværk i to etager, kun to andre bygninger i byen var i 1700-tallet i to etager. Det nye, endnu bevarede, forhus blev bygget i 1819 for købmand Mathias Daniel Brabrand og opførtes af grundmur med bindingsværksbagside, tillige med halvvalmede gavle. Portrummet var lukket mod gaden af en fyldingsport, og der var relief i de to rektangulære blændinger ud for etageadskillelsen.

Da nabobygningerne mod Torvet blev forhøjet, blev taget med halvvalm ændret til heltag, hvilket har afdæmpet bygningens monumentale og arkitektoniske udtryk.

Brabrand drev foruden sin købmandshandel gæstgiveri – hotel ”Stadt Hamborg” – i gården, men forretningerne gik dårligt og til sidst måtte han opgive. I 1850 købte købmand Carl Anton Qvade (1818-1900) gården og ændrede anvendelsen til en omfattende regional handelsvirksomhed, som har sat sit præg på såvel Maribo by som resten af Lolland med oprettelsen af lokale pakhuse, siloer, fabrikker og købmandshandler. I 1899 omlagdes virksomheden til aktieselskab med flere prominente politikere, embedsmænd og godsejere i bestyrelsen. Virksomhedens handelsaktiviteter fortsættes den dag i dag.

Bindingsværkssidehuset mod vest omtales i 1835 som et nifags hus i to etager, tilbygget et tofags hus på en etage, samt en enetages mellembygning ved forhuset. Sidstnævnte blev forhøjet til to etager før 1837, og i 1844 opførtes den nuværende mellembygning. Pakhuset, der indrettedes til stalde, hakkelselo m.m. kom til i 1852, mens det grundmurede, enetages sidehus først byggedes i 1871. Dette år omtales desuden to forbindelsesbroer fra pakhusets vestgavl til bandholmbanens stationsbygning. Øst i gårdrummet lå, indtil ca. 1980, en lang bindingsværkslænge med gennemstukne bjælketappe, der stammede fra den ældre købmandsgård.

Pakhuset, der også er fredet, blev framatrikuleret i 1980´erne og foræret til Lolland Kommune i forbindelse med salget af grunden nord for Pakhuset, der tidligere strakte sig ned til banen, da Maribo Kommune byggede nye administrationsbygninger.

I midten af 1990´erne blev der lagt nyt tag på gårdsiden af forhuset.

Qvades Gård består i dag af et forhus, et sidehus og en lav halvtagsbygning.


De miljømæssige værdier ved Qvades Gård knytter sig til købmandsgårdens beliggenhed i bebyggelsen omkring Torvet, hvor karakteren af Maribos fornemme bebyggelser tydeligst kommer til udtryk. I kraft af bygningens centrale placering på nordsiden af Torvet, der i form af sin enorme størrelse ikke har mange paralleller i Danmark, og bygningens fornemme placering modsat det fritliggende rådhus understreges vigtigheden af Qvades Gård. I kraft af forhusets imponerende størrelse og det velbevarede, oprindelige facadeudtryk er Qvades Gård af stor værdi for Torvet.

Sidebygninger, pakhus og det pigstensbelagte gårdrum er af uvurderlig betydning for anlægget som helhed, idet bygningerne indrammer det langstrakte gårdrum, sammenholdes ved den homogene belægning.

Qvades Gård har kulturhistorisk værdi idet det bevarede bygningsanlæg med forhus, sidehuse, halvtagsbygning og pakhus vidner om en købmandsgård af en anseelig størrelse.

Den nedrevne østre længe er stadig aflæselig i gårdrummet, idet dens ”aftryk” er belagt med blålige chaussesten, der dæmpet adskiller sig fra gårdens oprindelige belægning med pigsten og brosten. Kørevejen fra porten, forbi den nedrevne østre længe og ned igennem gårdrummet er også stadig aflæselig i belægningen.

Gårdens størrelse og forhuset vidner om, at den nordlige del af Torvet tidligere har været beboet af rige storkøbmænd, som ved købmandsgårdenes størrelse og centrale placering i byen understregede deres rigdom og magt.

Tillige er det en vigtig kulturhistorisk værdi, at Qvades Gård som den første bygning i Maribo fik en helt bevidst arkitektonisk udformning af facaden, samt at gesimsen på Qvades Gård er blandt de første pudstrukne gesimser i Maribo.


BBR-360-26270

Qvades Gård består som bygningsanlæg af et forhus, et sidehus og en lav halvtagsbygning, sidstnævnte er ikke fredet.

Forhus og pakhus blev fredet i 1945.

I forhusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til farveholdningen og den oprindelige materialeholdning, facadens symmetri samt til bygningen med alle detaljer, herunder facadedekorationerne, indgangspartiet, granittrappen, de ældre vinduer, den ældre hoveddør og de ældre kviste.

I forhusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den bevarede rumstruktur mod Torvet på første sal og i loftetagen samt de oprindelige bygningsdetaljer, herunder mønsterlagte parketgulve, ældre plankegulve, paneler, fyldingsdøre, greb, gerichter, stuk og kasetteloft.

I sidehusets ydre knytter de bærende fredningsværdier sig til den oprindelige materiale- og farveholdning samt til bygningen med alle detaljer, herunder bindingsværket og de ældre vinduer og døre.

I sidehusets indre knytter de bærende fredningsværdier sig til den ældre materialeholdning, den bevarede rumstruktur samt de bevarede ældre bygningsdetaljer, herunder fyldingsdøre, greb, bræddegulve og de ældre indvendige trapper.


Aktieselskabet C.A. Qvade & Co. 1843-1. maj-1943, Mariebo, 1943.
Haugner, C. C., Maribo Historie, Forfatterens Forlag, 1938.
Huse i Maribo, Maribo Kommune, Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen, 1985.
Trap, J.P., Danmark – Maribo Amt, femte udgave, bd. 4, G.E.C. Gads Forlag, 1955.