Pumpestation Nord
Intro

Pumpestationen er den største af de ialt 6 stationer, der blev bygget, da Skjern Å i l960erne blev reguleret og afvandet, Bygningen står som et monument over det store landvindingsprojekt, der havde til formål at skaffe nyt agerland.

Fra toppen af pumpestationen er der en imponerende udsigt over Skjern Ådalens flade landskab, der før afvandingen blev brugt til høslet. Helt ude mod vest ligger åens delta, der p.g.a. den store materialetransport i åen til stadighed bevæger sig længere og længere ud i Ijorden. Mellem mundingen af den regulerede å og Søndre Kanal ligger et langstrakt fuglereservat. Adgang til deltaets yderste del foregår via diget ved pumpestationen. I dag er fjorden stærkt præget af forurening af okker, udvaskede næringssalte og spildevand, som Skjernåen med sine tilløb har ført herud. Der vil gå adskillige årtier, før den økologiske balance er genoprettet. Bedre rensningsanlæg ved byerne i åens bagland har dog medført, at det udledte spildevand er meget rent, ligesom okkerbelastningen er aftaget. Folketinget har vedtaget at iværksætte et storstilet og langvarigt naturgenopretningsprojekt i Skjern Ådalen. Hovedformålet er at give åen sin selvrensende effekt tilbage. Dette skal ske ved, at store arealer i Ådalen skal kunne oversvømmes. Derfor har Skov- og Naturstyrelsen iværksat opkøb af jord fra lodsejerne.

''Publiceret''