Præstemarksvej 6, Smidstrup, Smidstrupgård

Intro

Matr.nr. 3 Ejerlav:Smidstrup Sogn: Smidstrup Herred: Tørrild

Den første der nævnes i fæsteprotokollen, er Iffuer Søfrensen Smed i 1641. Han var før 1655 blevet afløst af Niels Hansen Smed, der senere efterfulgtes af Hans Pedersen. Han afstod o. 1718 fæstet til Anders Christensen, søn af møller Christen Simonsen, Dons Mølle. Han indgik i 1718 ægteskab med Maren Larsdatter. Deres datter, Anna Andersdatter, giftede sig i 1747 med Jens Sørensen Qvist.

Hofjægermester Bachmann på Vellinggård opkøbte ved ryttergodssalg på Koldinghus et stort antal gårde og ejendomme, deriblandt Smidstrupgård, men Jens Qvist købte gården til selveje af hofjægermesterens arvinger i 1770. Han afhændede den i 1782 til sønnen Søren Jensen Qvist, der i 1783 indgik ægteskab med Dorthe Margrethe Nielsdatter. Deres søn Jens Sørensen Qvist overtog gården i 1815. Den var i 1784 til brandforsikringen takseret til 680 rdl. I 1801 står ejendommen opført som 4-længet med i alt 53 fag huse til en samlet vurdering af 850 rdl.

Qvistfamiliens æra på Smidstrupgård ophørte, da Therkild Nicolaisen overtog den i 1821. Gennem opkøb blev han egnens absolut største jordbesidder. Han solgte gården o. 1840. Køberen kendes ikke, men i 1844 står Jens Christensen som sælger til Wilhelm Amundsen. Ejeren satte i første omgang en forpagter ind, men o. 1845 flyttede han selv ind med hustruen Antoinette Wilhelmine og deres otte børn. I slutningen af 1860’erne blev gården solgt til Niels Peter Sandorph Schvensen, men det blev, muligvis pga økonomiske vanskeligheder et kort ejerskab, for i 1871 var ejeren Anders Fonnesbech Wulff.

Gården blev på auktion i 1880 købt af Niels Christensen, der i 1911 solgte den til Carl Ernst de Neergaard, der måtte opføre en ny hovedbygning efter en brand i 1914. De følgende år var en temmelig turbulent tid med mange ejerskift. I 1932 blev en del af jorden, knap 50 ha. købt af Statens Jordlovsudvalg, der udstykkede det til statshusmandsbrug. Selve gården med et tilliggende på 54 ha. ejedes på det tidspunkt af dyrlæge Hans Lauge Petersen. I 1933 er ejerskabet overgået til firmaet A/S BESARAN, repræsenteret af Viktor Brix. Efter hans død boede enken nogle år på gården, der i 1966 blev solgt til Ferdinand Simmelhag. Han indsatte i første omgang sin søn som bestyrer, men afhændede i 1972 gården til ægteparret Yvonne og Hans Christian Buhl.

Henvisning: Preben Mikkelsen: Smidstrup, 1997