Oremandsgaard Gods


Husflidsskolen i Kragevig


Oremandsgaards hovedbygning. Opført 1869 og brændte 1933.


Koncertaften i Husflidsskolen, Kragevig. Fotograf Lars Bonde


Oremandsgårs hovedbygning, bygget 1933.

Intro

Oremandsgaard ligger på Sydsjælland, 7 km syd for Præstø. Godset er på ca. 916 ha land- og skovbrug. Oremandsgaard er i dag kendt for økologisk landbrug og kammerkoncerter.

Oremandsgaards ejere
I 1356 skødede Peder Bekere 'Ormæhowet og Ormæhowedhs fang, som er i Gedhærudh og Pykby' til kongen. Det er formentlig den ældste foreliggende oplysning om Oremandsgaard, hvis historie i middelalderen i øvrigt er ukendt.

Først i 1602 omtales en Peder Nielsen, birkefoged i Jungshoved birk, i forbindelse med Ofvermandtsgaard. Om Oremandsgaard har været krongods siden 1356, lader sig ikke belyse, men det er det i 1651.

Under svenskekrigen 1658-60 skal den gamle bygning være blevet afbrændt, og under Frederik d. IV blev godset lagt under rytterdistriktet.

I 1761 blev Oremandsgård sammen med Jungshoved af Frederik d. V overladt til kammerherre Henrik Adam Brockenhuus, og senere lagt til Nysø gods, som det kom til at følge indtil 1795, hvor det særskilt blev solgt til Hans Petersen for ca.50.000rdl.

I 1803 overtoges det sammen med Engelholm af hans søn, kancellisekr. Peter Benedikt Petersen. Han døde i 1824 hvorefter arvingerne solgte til Peter Nicolai Arboe, Lundbygård.
Efter hans død 1827 ejedes Oremandsgård af enken Anne Cathrine, f.Collet.
I 1846 arvedes den af hendes broder, senere sv.-no. minister i Konstatinopel Peter Collet, der døde i 1860.
Herefter købte konsul Peter Anton Alfred Hage godset for 424.000rdl, og siden har det været i Hage-familens eje.

Hovedbygningen
I 1869 lod Alfred Hage en ny hovedbygning opføre af arkitekt Johs. Schrøder. Det blev en bygning i fransk château-stil med talrige karnapper og udbygninger, samt et bredt midterparti prydet med tredobbelt skifertækket spir (se foto). Bygningen brændte i 1933, hvorefter en ny hovedbygning i 2 stokværk med 2 korte sidefløje blev opført af arkitekt Mogens Clemmensen.

Kilder:
J. P. Trap Danmark, Præstø Amt, 5. udgave, 1955


Siden 1860 har Oremandsgaard været ejet af familien Hage:

1860-1872 Peter Anton Alfred Hage, konsul
1872-1919 Alfred Peter Anton Hage, kammerherre
1919-1947 Christoffer Friedenreich Hage, kammerjunker, senere hofjægermester
1947-1963 Thyra Konow, gift Hage
1963- Daniel Friedenreich Hage

I slutningen af 1800-tallet deltog adskillige af slægtens medlemmer i det politiske liv.


Kilder:
Trap Danmark, IV,1, 1955 og
Wikipedia


Gammel Oremandsgaard
Den oprindelige hovedgård Ormehoved, hedder i dag Gl. Oremandsgaard og ligger ca. 2 km øst for selve godset Oremandsgaard.

Dyrkningen og avlen på gården
Fra 1977 er landbruget blevet drevet økologisk på Gammel Oremandsgaard. I dag dyrkes hele landbruget på godset økologisk, med vinterhvede, rug, vårbyg, hvidkløver, rødkløver, rajgræs, lucerne samt kløvergræs. Dertil kommer en studebesætning på ca. 200 dyr.


Kilder:'Slotte og Herregårde i Danmark', af Jytte Ortmann, ISBN 87 7801 392 5 og
Oremandsgaards hjemmeside, www.oremandsgaard.dkKammermusikfest
Oremandsgård har siden 1989 stået bag en årlig kammermusikfest i den gamle Husflidsskole i Nebleskov ved Kragevig, normalt sidste uge i juli.

Kilder:
www.oremandsgaard.dk


Oremandsgaards jorder og skove er en del af det område, hvor Gøngehøvdingen Svend Poulsen hvervede en del af sine 'snaphaner', som Carit Etlar fortæller om i sine bøger 'Gøngehøvdingen' og 'Dronningens Vagtmester'.
Kilde: Ad Frihedskæmperen Svend Gønges veje, af K.W.J.Thureholm, Jagtvennens forlag