Orebygård herregård


Markerne omkring Orebygård med hovedbygningens tårne i baggrunden


Hovedbygningen på Orebygård set fra vest. Bagved hovedbygningen ses møllen.


Orebygård med hovedbygningen i midten, avlsgården til venstre og nederst kornmagasinet, møllen og kroen ved Oreby gamle udskibningssted.

Intro

Med sin markante beliggenhed ved indsejlningen til Sakskøbing Fjord er Orebygårds statelige hovedbygningen et smukt skue langvejs fra.

I 1775 erhvervedes Orebygård af Poul Abraham Lehn (1732-1804), som foruden at anlægge et haveparti på voldstedet i 1784 af Orebygård og Berritsgård erigerede baroniet Guldborgland. Frem til 1970 var de to gårde i fælleseje.

Gennem arv kom baroniet i 1804 i Christiane Henriette von Barners (1788-1860) eje, i hvis enkestand i 1810’erne Orebygård ombyggedes ved murermester J. Chr. West til et regulært nyklassicistisk hus med helvalmet tag, pudsede facader, regulære vinduesrækker og en centrering af vest- og østfacaden med henholdsvis en hovedtrappe og et terrasseanlæg med nedgang til parken, der samtidig omlagdes i landskabelig stil.

Synlige træk tilbage fra denne ombygning er vinduestakten og -størrelsen samt den symmetriske gårdsfacade, ligesom rumfordelingen og flere dekorative elementer i interiøret er bevaret.

Ved omlægningen fastholdtes den lange sigtlinie mod øst, som siden via en bro til voldstedet er konverteret til den nuværende indkørsel. Ombygningen fandt sted i forlængelse af Orebygårds ophøjelse til baroniets hovedsæde.


Under ledelse af bygningsinspektør Ove Petersen (1830-92) iværksatte udenrigsminister Otto Ditlev lensbaron Rosenørn-Lehn (1821-92) i 1871-74 endnu en ombygning af Orebygård. Denne gang konverteredes den nyklassicistiske hovedbygning til et nyrenæssanceanlæg i periodens yndede stil.

Den eksisterende bygning blev skalmuret med røde sten og dekoreret med murbånd og kraftige vinduesindfatninger under trekantsfrontoner i cement, mens taget blev belagt med skifer. På vestsiden mod fjorden rejstes et stort firkantet tårn ved det nordvestlige hjørne og et mindre ottekantet tårn ved det sydøstlige – begge forsynet med kobbertækte lanternespir. Samtidig opførtes den korte tværgående nordfløj, som indrettedes til bibliotekssal med hvælvede lofter båret af slebne granitsøjler med forbillede i Rosen på Frederiksborg.

I overensstemmelse med periodens herskabsideal flyttedes avlsgården efter en brand i 1887 væk fra hovedbygningens umiddelbare nærhed, hvorved den nære forbindelse mellem herskab og produktion forsvandt og erstattedes af en uforstyrret udsigt til fjorden. Kun herskabsstalden og enkelte mindre nyopførte bygninger blev tilbage, ligeledes tegnet af Ove Petersen.

Hovedadgangen omlagdes formentlig samtidig til den nuværende hovedindkørsel, da broen flyttedes til den østligt gående sigtakse. I 1890’erne fandt en mindre ombygning sted ved arkitekt Axel Berg (1856-1929). Dette medførte ændringer i interiøret og bygningens indre kommunikation.


I løbet af det 20. århundrede er dele af indboet afhændet og efter 1967, da hovedbygningen blev opgivet til beboelse, er dele af bygningens dekorationer og gulve borttaget. I 2001 blev hovedbygningen udskilt fra godset og solgt til den nuværende ejer, der har påbegyndt en større renovering af bygningen.


Orebygård
Orebygård 5
4990 Sakskøbing

Hovedbygning (1870'erne af Ove Petersen med ældre kerne)

Fredet i 1985

BBR-nummer: 376-19617-6


Det nuværende Orebygård er placeret på et stort befæstet irregulært voldsted med grave og rester af en tidligere høj ringvold, der formentlig daterer tilbage til højmiddelalderen. Den strategiske placering ved indsejlingen til Sakskøbing Fjord og ved vadestedet mellem Guldborgland og Midtlolland bidrager sammen med det store voldsted til den formodning, at gårdens oprindelse udspringer af en kongsborg eller et stormandssæde.


Kernen i den nuværende hovedbygning daterer sig tilbage til en flerfløjet grundmuret renæssancebygning i to stokværk med trappetårn mod gården i øst og firkantet kanaptårn på vestsiden fra 1578-87, fuldendt af enkefrue Birgitte Bølle (ca. 1530-95) efter ægtemanden Christoffer Gøyes (-1584) død. Den hvælvede kælder under hovedfløjen er sammen med ydermurenes kerne rester derfra. Hovedbygningen er tilskrevet kongelig bygmester Hans van Steenwinkel den ældre (-1601), uden dette dog lader sig dokumentere arkivalsk.

Omkring gårdspladsen ved hovedbygningens vestfacade grupperede sig oprindeligt en række mindre lette bygninger, hvorved hovedbygningen fik en lukket gårdskarakter. Adgangen skete fra øst ad en vindebro, der førte over til en trefløjet avlsgård placeret mellem voldstedet og fjorden – en praktisk placering i forhold til vind og vejr.


Ejerrække

Før 1231-før 1315 Kronen
Før 1315- Sivert Lauridsen Grubendal (-)
-1370 Erik Sjællandsfar (-før 1370)
Gift med Margrethe Jakobsdatter Glob (-)
Ved arv til datteren:
1370-1408 Bodil Eriksdatter Sjællandsfar (-) til Orebygård
Gift med Laurids Jensen Blaa (-1408) I arv til sønnerne:
1408-efter 1422 Oluf Lauridsen Blaa (-efter 1456) til Orebygård
Gift med Barbara Haagensdatter Grubendal (-)
og Sivert Lauridsen Blaa (-efter 1422) til Orebygård
Gift med Anne Jensdatter Gyrstinge (-)
Ved Sivert Lauridsen Blaas dødsfald arv til børnene:
efter 1422-efter 1456 Oluf Lauridsen Blaa (-efter 1456) til Orebygård
Gift med Barbara Haagensdatter Grubendal (-)
og Anne Blaa (-) til Orebygård
Gift første gang med Peder Grubbe (-) til Alslev
Gift anden gang med Erik Madsen Bølle (-) til Krønge
Ved arv til børnene af de to ejere:

efter 1456-1503 Peder Olsen Blaa (-) til Orebygård
Ugift
og Jacob (Joakim) Olsen Blaa (-) til Orebygård
og Erik Olufsen Blaa (-ca. 1504) til Orebygård
Gift med Inger Hansdatter Pøiske (-1524) til Berritsgård
og Jørgen Olsen Blaa (-) til Orebygård
og en søster (-) til Orebygård
Gift med Niels Andersen Basse (-ca. 1517) til Drøsselbjerg
og Mads Eriksen Bølle (-1539) til Orebygård, Tersløse og Fuglsang
Gift før 1494 med Birgitte Clausdatter Daa (1454-1522)
og Eiler Eriksen Bølle (-1535) til Orebygård
Ved arv og udkøb til: 1503-1535 Barbara Eriksdatter Blaa (- efter 1558) til Orebygård og Berritsgård
Gift før 1501 med Otto Clausen Huitfeldt (-før 1529) til Skibelundgaard, Strærup og Lørup
og Mads Eriksen Bølle (-1539) til Orebygård, Tersløse og Fuglsang
Gift før 1494 med Birgitte Clausdatter Daa (1454-1522)
og Eiler Eriksen Bølle (-1535) til Orebygård
og Christiane Nielsdatter Basse (-) til Orebygård
Gift med Christiern Nielsen Dyre (-efter 1535) til Hjelmsø Ved udkøb af medarvinger:

1535-1539 Mads Eriksen Bølle (-1539) til Orebygård, Tersløse og Fuglsang
Gift før 1494 med Birgitte Clausdatter Daa (1454-1522)
I arv til sønnen:
1539-1562 Erik Madsen Bølle (efter 1494-1562) til Tersløse og Orebygård
Gift første gang ca. 1528 med Sophie Jørgensdatter Rud (ca. 1488-1555)
Gift anden gang 1561 med Margrethe Axelsdatter Urup (efter 1523-efter 1583)
I arv til datteren:
1562-1595 Birgitte Bølle (ca. 1532-1595) til Orebygård Gift med Christoffer Gøye (-1584) til Aunbjerg, Clausholm, Gunderslevholm og Bregentved I arv til nevøen:
1595-1616 Axel Brahe (1550-1616) til Elvedgård, Corselitze og Orebygård
Gift første gang 1575 med Mette Gøye (-1584)
Gift anden gang 1589 med Kirsten Hardenberg (-1639) til Mattrup, Faarevejle og Vedtofte
Ved arv til sønnen:
1616-1618 Falk Brahe (1581-1625) til Orebygård
Gift 1616 med Anne Andersdatter Galt (-) til Søholt og Pederstrup
Ved salg til:
1618-1630 Jakob Ulfeldt (1567-1630) til Kogsbølle, Egeskov og Orebygård
Gift 1599 med Birgitte Brockenhuus (1580-1656) til Urup
I arv til sønnen:
1630-1636 Frantz rigsgreve Ulfeldt (1601-1636) til Orebygård, friherreskaberne Herschmanitz og Gratlitz i Bøhmen
Ugift
I arv til broderen:
1636-1657 Flemming Ulfeldt (1607-1657) til Orebygård
Gift 1635 med Anne Elisabeth von der Groeben (1612-1690)
I arv til enken:

1657-1660 Enken Anne Elisabeth Ulfeldt, f. von der Groeben (1612-1690) til Orebygård
Ved overdragelse til datteren:
1660-1698 Sophie Ulfeldt (1636-1698) til Orebygård
Gift med Christian Christopher Ditlev greve Holck (1629-1676)
I arv til datteren:
1698-1724 Hilleborg komtesse Holck (-1724) til Orebygård
Ugift, forlovet med Adam Levin von Knuth (1648-1699) til Gisselfeldt
I arv til nevøen:
1724-1774 Christian Christopher greve Holck (1698-1774) til Orebygård Gift 1723 med Ermegaard Sophie friherreinde von Winterfeldt (1702-1756)
I arv til børnene:

1774 Gustav Frederik greve Holck-Winterfeldt (1733-1776) til friherreskabet Wintersborg og Gjedsergård
Gift første gang 1760 med Frederikke Elisabeth von der Lühe (1735-1762)
Gift anden gang 1763 med Sophie Louise komtesse Ahlefeldt (1736-1793)
og Frederikke Claudiane komtesse Holck (1725-1784) til Orebygård
Gift 1757 med Henrik de Flindt (1718-1790) til Nielstrup
Ved salg til:

1774-1804 Poul Abraham friherre Lehn (1732-1804) til Orebygård, Berritsgård, Højbygård, Lungholm, Hvidkilde og Nielstrup
Gift 1761 med Erica Christine Cicignon (1744-1792)
Ved arv til datterdatteren:
1804-1860 Christiane Henriette von Barner (1788-1860) til baroniet Guldborgland Gift første gang 1804 med Otto Ditlev Kaas (1772-1811), 1804 baron Kaas-Lehn Gift anden gang 1820 med Henrik Christian Rosenørn (1782-1847), 1820 baron Rosenørn-Lehn Ved arv til sønnen:
1860-1892 Otto Ditlev baron Rosenørn-Lehn (1821-1892) til baroniet Guldborgland, baroniet Lehn og Rössjöholm i Skåne
Ugift
Ved arv til broderen:
1892-1899 Christian Conrad Sophus baron Rosenørn-Lehn (1827-1899) til Rössjöholm, Højstrup og baroniet Guldborgland
Gift 1864 med Benedicte komtesse Knuth (1842-1909)
Ved arv til sønnen:
1899-1935 Frederik Marcus baron Rosenørn-Lehn (1867-1935) til Rössjöholm og baroniet Guldborgland
Gift 1904 med Sigrid Fredrika Beata Bonde (1881-)
Ved arv til sønnen:
1935-1970 Christian Carl Otto lensbaron Rosenørn-Lehn (1909-1987) til Orebygård og Berritsgård
Gift 1946 med Hanne Wichfeld, f. Benzon Basse (1921-), skilt 1970
Ved overdragelse til sønnen:
1970-2001 Michael Johannes baron Rosenørn-Lehn (1949-) til Orebygård
Gift 1975 med Elisabeth Adolphine Reventlow-Grinling, f. de Vogel (1948-)
Ved salg af hovedbygningen til:

2001- Hans Michael Jepsen (1956-) til Rosendal, Neergård og hovedbygningen på Orebygård
Gift med Désirée Joana grevinde Schaffgotsch (-)
og Michael Johannes baron Rosenørn-Lehn (1949-) til Orebygård avlsgård og jorder
Gift 1975 med Elisabeth Adolphine Reventlow-Grinling, f. de Vogel (1948-)