Oldtidsagrene på Øster Lem Hede
Intro

Øster Lem Hede med højdedraget Kjelderbakke er et fredet hedeområde på 84 ha. Fredningen skyldes læge Andreas Toft, der i 1935 købte området og skænkede det til Nationalmuseet.

Årsagen hertil var den enestående velbevarede forekomst af oldtidsagre. Dertil kommer nogle gravhøje fra sten- eller bronzealderen, tre undersøgte hustomter fra ældre jernalder samt en ringformet dyrefold fra nyere tid. Endelig er der i heden også spor af ældre veje i form af hjulspor. Oldtidsagrene ses som et uregelmæssigt, rudeformet net af små lave volde. I dag er de tydeligst at se i den sydøstlige del af området. Indenfor voldene har jernalderbønderne for Ca. 2000 år siden pløjet deres marker med ar- der trukket af stude. Voldene har sikkert været bevokset med buske og krat, der har givet noget læ. De tre undersøgte bustomter var fra førromersk jernalder og ældre end agrene. Der blev nemlig fundet ardspor henover hustomterne. Digevoldinger på Øster Lem HedeØster Lem Hede gemmer på mange spor fra Danmarks oldtid. Under jorden ligger flere tusinde års historie gemt - og over jorden, er der stadig tydelige spor fra bronzealderen og jernalderen.Det er i særdeleshed det velbevarede system af oldtidsagre, små marker omgivet af lave jorddiger, der har gjort stedet berømt. De tydelige spor fra jernaldermarkerne giver besøgende mulighed for at gå på opdagelse i jernalderen. Markernes inddeling og de tydelige hjulspor gør historien nærværende og levende.Øster Lem Hede er Danmarks største jernalder monument og er udvalgt som et af de 100 mest unikke fortidsminder i Danmark. ''''''''''