Obbekær Kirke


Obbekær Kirke

Intro

Obbekær Kirke er en ryromantisk Kirke fra 1885 og er opført med kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup som arkitekt. Obbekær Sogn blev oprettet efter krigen i 1864, hvor Fole og Hygum Sogne blev tyske. Kirken er opført i rødt tegl.

Den nyromantiske Obbekær Kirke blev opført 1885 med kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup som arkitekt. Obbekjær Sogn blev oprettet efter krigen i 1864, hvor Fole og Hygum sogne blev tyske. Kirken, der er opført i røde teglsten, består af et kort, bredt kor, der er sat sammen med en stor, rundbuet åbning til et rektangulært forsamlingsrum, der udgør hele skibet. Hertil kommer et våbenhus i vest, der er forsynet med to indgange. På det skifferbelagte tag rejser sig et blytækket spir. Oprindeligt havde kirken en klokkekam over korets gavl, hvor klokken hang, men den blev fjernet efter nogen diskussion i 1960´erne til fordel for en klokkestabel fra 1966, der kom til at stå på en kunstig gravmindehøj. Kirken blev istandsat i 1982-1985 under arkitekt Svend Aage Aakjær.

Kirkerum
Kirkerummet i Obbekær Kirke er hvidkalket med inventar, der hovedsageligt er fra opførelsestiden. Altertavlen er fra 1851, altersølvet fra 1700-årene, døbefond og prædikestol er fra 1885. Klokken er fra 1750, medens orglet, der er bygget af P. Bruhn & Søn, er fra 1979. Der er et maleri fra 1887.

Historie
Obbekær Sogn er et resultat af grænsedragningen i 1864, hvor Danmark afstod Sønderjylland, Holsten og Lauenborg til Tyskland. Sognets område var oprindeligt en del af Fole og Hygum sogne, der blev afstået til Tyskland.

I 1879 blev der indledt forhandlinger om bygningen af en kirke for distrikterne Obbekær og Vesterenge. Obbekær Sogn blev oprettet 1885, og kirken stod færdig samme år. Jorden var skænket af gårdejer H. P. Madsen, der betingede sig at få en mindehøj lavet ved kirken. Den første sognepræst, der også var lærer ved Obbekær Skole, tiltrådte i 1888. Præsteembedet ved Obbekær Kirke beholdt sin undervisningspligt på Obbekær skole til 1946, da sognet blev forenet med et nyoprettet kapellani ved Sankt Catharinæ Kirke i Ribe. Siden 1977 har sognet været anneks til Hjortslund-Kalvslund sogne.

Altertavle
Altertavlen i Obbekær Kirke er skænket af Jordrup Kirke i 1884 og er udført 1851 med dele fra denne kirkes renæssancetavle. Tavlen er af renæssancetype med malerier på storstykket, der er udført af P. N. Møller fra Kolding efter forlæg af Thorvaldsen. I storfeltet ses Kristus hos Martha og Maria. I sidefelterne ses Johannes til venstre og Peter til højre. I postamentet læses: ”Et er fornødent”.

Altersølv
Altersølvet i Obbekær Kirke er fra baroktiden med stempler for den københavnske guldsmed Niels Johnsen (1705-34), hvis enke drev hans værksted videre efter hans død. Kalken er 20 cm. høj med ny indsats i bægeret. Disken er 13 cm. i diameter med amma stempler som kalken. Kalk og bæger bærer nummeret ”No. 17”, der viser, at de har tilhørt orlogsflåden og formodentlig er skænket af Kulturministeriet.

Døbefond
Døbefonden er på alder med kirken, fra 1885. Den bægerformede fond er af granit og 82 cm. høj. Den har cylindrisk skaft med riller på kummen.

Prædikestol
Prædikestolen i Obbekær Kirke er lavet i 1885 efter en tegning af kirkens arkitekt, kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup. Den har fire fag med følgende indskrift i frisen: ”Salige ere de som høre Guds Ord og gjøre derefter”.

Maleri
På skibets nordvæg i Obbekær Kirke hænger et maleri fra 1887, der forestiller Jesus på korset. Det er signeret Hensel 1887 Fædsted. Der er anført: ”Givet af Hans Andresen Hansen” på rammen.

Orgel
Orglet i Obbekær Kirke er fra 1979 og er bygget af P. Bruhn & Søn. Det har seks stemmer, én manual og pedal. Orglet er placeret i skibets nordvesthjørne.

Klokke og klokkestabel
Oprindeligt havde Obbekær Kirke en muret klokkekam over koret, men murværket var for omstændigt og bekosteligt at istandsætte i 1960erne, så man valgte at rive den ned til fordel for en klokkestabel, der kom til at ligge på den mindehøj, som gårdejer H. P. Madsen havde fået opført som betingelse for at have afstået jorden til kirken.
Klokken i klokkestabelen er fra barokken, fra 1750. Den måler 59 cm. i diameter og bærer indskriften ”Soli Deo Gloria. Anno 1750”, oversat ”Gud alene æren. År 1750”.

Præster
Obbekær blev lagt sammen med kappelanet i Sankt Catharinæ Kirke i Ribe i 1946 og sammen med Hjortlund og Kalvslund i 1977. Indtil 1925 virkede der kateketer ved Obbekær, der primært var lærere og sekundært hjælpepræster.

Præstetavle
Kateketer og hjælpepræster ved Obbekær:
1884-1886 J. C. S. K. Thorbjørnsen
1888-1891 M. J. E. B. Quistgaard
1891-1895 H. Simon Hansen
1895-1925 Niels Larsen

Sognepræster ved Obbekær:
Indtil 1888 blev embedet passet af sognepræsterne Uffe Birkedal og J- Thorbjørnsen, Ribe.
1888-1917 Gustav Emil Konrad Schaarup
1929-1936 H. Ebbesen
1936-1944 V. Grove
1946-1959 E. A. Juul
1959-1976 Knud Henrik Beck
1977-1993 Knud Andresen
1993- Ruth Huitfeldt Svendsen

Gravminder
Der er tre støbejernskors ved Obbekær Kirke.
1. Over toldofficiant W. Jensen, omkring 1886. Øst for klokkestabelen.
2. Over Sigvald Hense, omkring 1895. I kirkegårdens sydvesthjørne.
3. Over Anna Dorthea Hense, omkring 1904. Først sat omkring 1886 over toldofficiant W. Jensen. Det befinder sig øst for klokkestabelen. Det andet er sat omkring 1895 over Sigvald Hense. Placeret sammen med nr. 2.

Kirkegård
Kirkegården til Obbekær Kirke er en rektangulær parcel. Der er indgang i nord, øst og vest. På kirkegården ligger en mindehøj, opkastet af den oprindelige ejer til kirkegårdsgrunden, H. P. Madsen. Han betingede sig at få et mindesmærke til gengæld for at afstå jorden. Synet, der anså højen for ”vansirende”, forsøgte forgæves at få den fjernet. Den fik i 1966 en ny funktion som underlag for en klokkestabel tegnet af arkitekt Svend Aage Aakjær.

Kilder: Danmarks Kirker, Ribe Amt, udgivet af Nationalmuseet. Ribe Amt ved Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen og Mogens Vedsø under medvirken af Sissel F. Plathe. V bind. Ikast 2003, side 3372 ff.