OBM9799 Munke mølle


Graveske & rapport

Intro

Området er beliggende inden for et udpeget kultur-arvsareal, som omfatter det ældste Odense. Det berørte område ligger for størstedelen i Odense Ådal, idet områdets sydvestlige del udgør en del af holmen med den tidligere Munkemølle, som var en af landets ældste vandmøller.

Der blev gravet to rekognosceringsfelter i hhv. 2,5 (felt A) og 3,5 (felt D) meters dybde (fi g. 2), hvor nordprofi len i begge felter blev registreret. Desuden blev der udtaget jordprøver til makrofossilanalyse og materiale til datering (C-14). I begge felter blev der konstateret massive nedbrydningslag fra Munke Mølles tekstilfabrik, der blev nedrevet i 1968. I felt D fandtes også resterne af en piloteringsgrøft med tykke pæle, og et enormt lag ’havejord’, som er blevet påført før byggeriet af tekstilfabrikken gik i gang i 1800-tallet. Under disse lag blev registreret organiske lag af husdyrgødning samt sandhorisonter mellem de organiske lag. Tilsammen har sand og husdyrgødning hævet terrænet i området med omkring 1 meter til det tidspunkt i 1800-tallet, hvor fabrikken blev opført.


Ved undersøgelsen blev der registreret spor fra opførelse og nedrivning af Odenses første elektricitetsværk. Der blev ikke registreret middelalderlige kulturlag, men møllekanalens forløb i området blev klarlagt.
Se mere i selve rapporten, der findes under fanebladet Intro ovenfor.