OBM5868, Herluf Trolles Vej 259

OBM5868. Byggearealet er markeret med blå, mens museets tidligere undersøgelser i området er markeret med rødt. De grønne stjerner markerer registreringer af fortidsminder.


Et stykke af den interessante grøft ved Herluf Trolles Vej i Odense

Intro

Indtil slutningen af april 2015 fortsætter udgravningerne ved Herluf Trolles Vej i Odense. Et af formålene med udgravningerne er at få lokaliseret et muligt fæstnings-værk i forbindelse med jernalderanlæggene i området.

Der er tidligere foretaget arkæologiske undersøgelser forud for det eksisterende byggeri på grunden. I den forbindelse blev der udgravet en gård fra yngre jernalder (400 e.Kr.) samt en samtidig grav og desuden et bredt grøftforløb, dateret til ældre jernalder. På det aktuelle areal stiger terrænet markant, og indikerer derved, at der også her kan findes bebyggelse.
Omkring området er desuden en række registreringer af fortidsminder. Registreringerne dækker blandt andet over, kulturlag og gruber fra jernalderen, enkeltfund fra stenalderen samt ildsteder, der ikke kan dateres nærmere end oldtiden.


Under forundersøgelsen fremkom et område på ca. 6800 m2 med væsentlige fortidsminder. I den nordlige del af området er der en høj intensitet i stolpehuller og affaldsgruber der tolkes som et bopladsområde. I området ligger minimum et treskibet hus som består af i hvert fald tre sæt tagbærende stolper. Der er et stort spænd mellem stolperne og huset skal derfor formodentligt dateres til bronzealder. Huset ser ud til at være ældre end en NV-SØ orienteret grøft der går på tværs af området. Grøften er mindst 205 meter lang og er ikke afgrænset hverken mod nord eller syd. Den er op til 3 meter bred og ved snit kan det konstateres at den er 70 cm dyb.
Grøften der blev udgravet i 2005 var mere end 150 meter lang, den var mellem 2 og 4 meter bred og optil 70 cm dyb med mulige pælespor i bunden. Den blev stratigrafisk dateret til yngre bronzealder eller ældre jernalder og tolkes som en afgrænsning – måske endda et forsvarsværk grundet pælesporene.
Hovedformålet med udgravningen er at få fritlagt grøftforløbet og få undersøgt om grøften er sammen-hængende på hele arealet, eller om der findes åbninger. Ligeledes skal det undersøges om der er rester af en eventuel vold langs grøften.

Området ved Herluf Trolles Vej er et spændende kulturlandskab hvor Odense Bys Museer gennem flere år har haft flere undersøgelser. Området er blandt andet karakteriseret af små bopladsområder fra bronzealderen. Men herudover er der mindre end 650 meter nord for det indstillede område undersøgt dele af et Sarupanlæg (OBM139). Nord for området findes desuden en detektorplads med fund fra germansk jernalder.
Med denne undersøgelse vil der altså kunne føjes endnu en brik til kortlægningen af det særdeles spændende kulturlandskab.