OBM5525, etape 7, Odense Campus

Udgravningsområdet for OBM5525, etape 7


Forundersøgelsesarealet med det areal, der udgraves i april 2016, mod vest.

Intro

I april 2016 fortsætter udgravningerne af bopladsområdet omkring Campusvej og Niels Bohrs Alle i Odense.

I 2010 blev arealet øst for det gældende forundersøgelsesområde forundersøgt og efterfølgende blev et større område undersøgt. Ved undersøgelsen fremkom 20 konstruktioner hvoraf størstedelen udgøres af treskibede huse og et mindre antal af hegnsforløb af sadeltagstypen. Der synes at være tale om 3-5 gårdsenheder, der dateres til de to periode afsnit yngre romersk eller ældre germansk jernalder samt ældre eller yngre germansk jernalder. Bopladsområdet er ikke afgrænset og det fortsætter tydeligt mod vest og ind mod det aktuelle forundersøgelsesareal. I 2011 blev der nord for forundersøgelsesområdet gravet en fjernvarmegrøft, hvori der blev iagttaget fire gennemgravede affaldsgruber. Gruberne repræsenterer et bopladsområde fra ældre romersk jernalder. Da iagttagelsesforholdene i grøften generelt var dårlige som følge af maskinel opgravning og udtørring, er det meget sandsynligt, at mindre tydelige anlæg som stolpehuller og lignende blev overset.


I september-oktober 2015 gennemførte Odense Bys Museer videre forundersøgelser omkring Odense Campus. I den østlige del af det indstillede område ligger et mindre kogegrubefelt på et lille plateau. Typen med mindre felter på højere liggende plateauer kendes fra tidligere udgravninger i området (OBM5517, OBM5518 og OBM5519). Området udgraves fordi det er vigtigt for forståelsen af pladsen at få afklaret kogegrubefeltets afgrænsning, grubernes indbyrdes forhold og datering samt om der kan være et samtidigt forhold mellem bebyggelsen og kogegrubefeltet og i så fald hvordan forholdet kommer til udtryk. Store dele af arealet, herunder kogegrubefeltet skal undersøges ekstensivt. Det vil sige at det især drejer sig om at få det afdækket arealet, sådan at der kan opnås klarhed over sammenhænge internt i bopladsområdet og mellem bopladsområde og kogegrubefelt. Strategien for kogegrubefeltet er at det skal afdækkes og indmåles, så at udbredelse og grubernes interne relationer afklares. Kun enkelte kogegruber skal undersøges nærmere for at få et overblik over kogegrubernes karakter. En meget vigtig del af de arkæologiske undersøgelser af kogegrubefeltet vil være at få udtaget et godt og brugbart naturvidenskabeligt prøvemateriale og ikke mindst for at få materiale til naturvidenskabelig datering for på den måde at klarlægge funktionen af gruberne.

Udgravningen finder sted i april 2016.