OBM4914 Skrillinge SØ II


Graveske & rapport


Graveske_og_rapport_01


Placeringen af de 4 felter der er indstillet til videre udgravning.

Intro

Under forundersøgelsen af ca. 6700 m2 vejtracé i Skrillinge ved Middelfart, fremkom der store mængder jordfaste fortidsminder i form af især stolpehuller og gruber. Ud af det samlede tracé har Odense Bys Museer derfor valgt at indstille 4 mindre områder til videre udgravning i april 2016.

På en del af strækningen fremkom fortidsminder i form af bebyggelsesspor fra bronze-/jernalder og vikingetid/ældre middelalder samt en urnegrav fra yngre bronzealder/ældre jernalder. Her er der tidligere foretaget en egentlig udgravning. For forundersøgelse og udgravning, se vedhæftede rapporter.


Område 1 Område 1 er placeret i den vestlige del af traceet og er et område på ca. 1410 m2. I området er der en stor koncentration af stolpehuller og gruber. Flere af stolpehullerne er tagbærende. Anlæggene kan dateres til ældre romersk jernalder ud fra blandt andet keramikken. Områderne med stor anlægsaktivitet undersøges intensivt, mens det resterende undersøges ekstensivt. I den sydlige det af område 1 ligger et mindre kulturlag med knogler og keramik. På grund af vand kunne dette ikke undersøges i forundersøgelsen, derfor er det kommet med i område 1. Planen er at det skal undersøges særdeles ekstensivt, formålet er at få afklaret karakter og datering.

Område 2 Område 2 er et område på ca. 735 m2, området indeholder mod nord et enkelt formodet tre-skibet hus. Derudover er der et intensivt område med gruber. Gruberne tolkes som hørbrydningsgruber, gruberne indeholder oldtidskeramik, men en nærmere datering kunne ikke opnås i forundersøgelsen. Området er indstillet med henblik på at få klarhed over forhold mellem bebyggelse og produktionsområde Område 3 Område 3 er et lille område på 153 m2, området indeholder en del grubeaktivitet. Vi har valgt kun at indstille de gruber der fremkom i forundersøgelsesgrøften, da formålet med indstillingen er at få klarhed over grubernes funktion og datering. Kan der være tale om brønde der skal ses i sammenhæng med hørproduktionen eller kan de have et helt andet formål. Gruberne undersøges ekstensivt ved hjælp af gravemaskinen.
Område 4 Område 4 er et område på ca. 345m2 i den østligste del af tracéet. I området ses et formodet 3-skibet hus i to faser.Umiddelbart øst for huset ses flere gruber. Formålet med indstillingen er at få afklaring på bebyggelsessporerne er samtidige med den anden erkendte bebyggelse.

Undersøgelsen af de fire indstillede områder er vigtigt for forståelsen af bebyggelsens indbyrdes forhold og datering. De indstillede områder er desuden beliggende i et interessant kulturlandskab hvor museet gennem de seneste år har gennemført væsentlige arkæologiske (for-) undersøgelser. Bebyggelsen fordeler sig over mange tidsperioder, således kan nævnes yngre stenalder, yngre bronzealder, førromersk jernalder, romersk jernalder og fra germansk jernalder til vikingetid. Det er således et område med et meget stort arkæologisk potentiale, og med de mange undersøgelser i området er museet i gang med at få et indgående kendskab til områdets bebyggelsesstruktur.