Nysteds første rådhus.


Nysted Kirke Resens 1677


Kort over Nysted 1798.


Kort over Lolland.


Nysted Byvåben 2005.

Intro

Nysteds første rådhus lå på Gl. Torv – førhen ”Gåsetorvet”.

All the public buildings in the town were situated near the church at Gammel Torv (previously “Gåsetorvet”) or at the southern end of Adelgade.

Here were the town hall, the school, the hospital, the post office and the rectory, and in the 19th century all of them were moved to their present locations.

According to Resen's map from 1677, the first town hall in Nysted was situated at Gammel Torv - please see the arrow marking left. The town hall is estimated to have been placed in front of Nos. 5-7 Gammel Torv.

During the great fire of 1654, many of the houses in and around The Old Town Square burned to the ground, including the town hall. In connection with the fire many important documents were lost, including the original document from 1409 with the municipal charter of Nysted.


Alle byens offentlige bygninger lå i nærheden af kirken på Gammel Torv (førhen ”Gåsetorvet”) eller i den sydlige ende af Adelgade. Her var der rådhus, skole, hospital, posthus og præstegård, og alle er de i løbet af 1800-tallet flyttet til deres nuværende pladser.

Iflg. Resens kort fra 1677 lå Nysteds første rådhus på Gl. Torv. Rådhuset har ligget ud for Gl. Torv 5-7. Ved den store brand i 1654 nedbrændte mange af husene i og omkring Gl. Torv, herunder rådhuset. I forbindelse med branden gik mange vigtige dokumenter tabt, bl.a. det originale dokument med Nysteds købstadsrettigheder fra 1409.


Historisk: Det er højst sandsynligt, at Nysted skylder Aalholm sin oprindelse. I den tidlige middelalder var Lolland og fortrinsvis selvfølgelig dens sydkyst meget udsat for hærgning af genboerne hensides Østersøen, Venderne. Rimeligt er det derfor, at befolkningen valgte en byggeplads, hvor de kunde finde beskyttelse, og en sådan må den befæstede borg Aalholm have kunnet yde.

Købstadsrettigheder: Nysteds beboere var derfor også oprindelig vornede under Aalholm, men 1409 blev de frie, idet Erik af Pommeren skænkede dem købstadsrettigheder, der 1513 blev stadfæstet af Christian den Anden. Ligesom andre købstadborgere sluttede nystederne sig til Chr. II's Parti, og i Grevens fejde overrumplede de 1534 Aalholm Slot, da lensmanden Jørgen von der Wisch var fraværende, og overgav det til Grev Christoffer, som beholdt det i to år.

Afskrift af købstadsrettigheder: Nedenfor vises afskrift efter en Kopi i et håndskrevet eksemplar af Resens Atlas, der opbevares i Det Kgl. Bibliotek. Retskrivning og stil let moderniseret i afskriften.

" Vi Erich med Guds Naade Danmarks, Sveriges, Norges, Venders og Goters Konge, Hertug i Pommeren hilse alle Mænd, der se, høre eller læse dette vort Brev, evindelig med Guds og vor Naade og kundgøre for alle Mænd saavel de, der nu ere, som de, der end komme skulle, at vi ved nærværende Brev give vore kære Borgere af Nystade i Lolland fri og frelse for alle Haande Arbejde og Skat, som de hertil have været vante at give og gøre til vort Slot Aaleholm, og saadan frihed unde vi Boe Laurenszen og Lybiche Brynne og alle andre, paa det forskrevne Gods bo og bygge, og den Skat, de skulle give, den skal vore Bymænd af Nysted til Hjælp komme i den Skat, som de os hvert Aar give skulle, med saadanne Vilkaar, at de skulle os hvert Aar efter den Dag give til Skat halvfemtesinds tyve lybske Mark, to Læster Byg eller Malt, og dertil skulle de os give af hvert Skib, som til Sildefiskeri farer, én Tønde Sild. Item unde vi dem, at de maa faa det Stræde fri, som de os have ombedet; item unde vi dem Fægang og Ildebrand, saasom de hertil have haft. Item ville vi, at alle disse stykker skal evig blive, og ingen Mand skal dem Magt have i andre Maader at vende uden vi eller den, som Konge efter os i Danmark vorder. Item forbyde vi alle vore Høvedsmænd, Fogder, Ombudsmand og alle andre, hvor helst de ere, at de ikke forskrevne vore Borgere over disse vore Naader i nogen Maade forurettte. Til Vidnedbyrd er vort Sekret hængt for dette Brev, skrevet paa vort Slot Nyborg under vor Herres fødselsaar Tusinde fire Hundrede paa det niende, den Lørdag næst efter S. Nicolai Dag."


Ældste segl for Nysted: Det ældst kendte segl for Nysted viser et på bølger stående skib af den gamle nef-type med korsprydet mast støttet af 4 stagtove uden sejl og udstyr med højst svungne stavne mellem opvoksende indadbøjede planker med store blade.

Det kendes fra et brev dateret 22/7 1535. Omskriften er delvis ødelagt, rester og pladsforhold tillader udfyldningen: SIGILLUM CIVIUM DE VIRBE NIESTED oversat: Segl for borgerne fra byen Nysted. Både bladenes former og skibstypen viser, at seglet må være udført efter forbillede ældre end 1241. Derved stemmer, at seglet ikke viser Ålholm, hvad det utvivlsomt ville have gjort, om det var yngre end slottets anlæg ca. 1242-48. I en henføring af seglet til tiden før 1241 er der ikke noget umuligt - jfr. tidligere påvisning af tilsvarende alder for seglene fra Varde, Åbenrå, Tønder, Kolding o.s.v. Nævnes kan også Roskilde Domkirkes ældste segl, der er fra før ca. 1150. Byen må have fået stor betydning efter Valdemar II's erobring af Holsten 1201 med nye privilegier til Lybeck af 26/11 1202. Og da denne bys segl synes at have været benyttet som forbillede, må en henføring af byens segl til ca. 1205 anses for den mest naturlige.

Næste segl: I byens næste segl, der tidligst kendes fra brev dateret 1/6 1584, er skibet moderniseret til et handelsskib med kasteller for og agter, 3 korsprydede master støttet af stagtove både over og under en udkigskurv på midtermasten. Uden segl og uden planker. Her er omskriften: SIGILLUM CIVIUM DE NEAPOLIENS hvor sidste ord er en forkert latinisering af det til byens latinske navn svarende indbyggernavn, der naturligvis heller ikke kan stå efter DE, blot sideordet CIVIUM.
Skibstypen er her fra 1500-årene. Stampen er udført af Jacop Ebbesøn 1584.


Alle öffentlichen Gebäude der Stadt lagen in der Nähe der Kirche an Gammel Torv (das ehemalige „Gåsetorvet“) oder am südlichen Ende von Adelgade.

Hier waren das Rathaus, die Schule, das Krankenhaus, das Postamt und das Pfarrhaus, und alle sind im Laufe des 19. Jahrhunderts nach ihrer jetzigen Positionen gerückt worden.

Zufolge Resens Karte von 1677 war das erste Rathaus in Nysted auf Gammel Torv - siehe Pfeil links. Das Rathaus hat wahrscheinlich vor Gammel Torv Nr. 5-7 gelegen.

Bei dem großen Brand im Jahre 1654 brennten viele der Häuser auf dem Alten Marktplatz, darunter das Rathaus. Im Zusammenhang mit dem Feuer wurden viele wichtige Dokumente verloren, darunter das Originaldokument von 1409 mit den Marktortrechten von Nysted.