Nysted gamle skole


Nysted Skjole med 1911-bygningen og tilbygningen 1954.


Latinskolen og Borgerskolen skitseret

Intro

Nysted har i tidens løb lagt rum til mange forskellige skoler. Der har muligvis været en form for undervisning i byens franciskanerkloster allerede i 1300-tallet, men egentlig undervisning kom først rigtig i gang i sidste halvdel af 1500-årene. Her berettes indtil 1975.

Den gamle Borgerskole havde efter at have opgivet sit Hjem i Latinskolen indtil 1852 lokale i Adelgade Nr. 103 i det sydvestlige Hjørne af Kirkepladsen, stødende op til Dyrlæge Hansens nuværende Ejendom.
På billedsiden kan ses en skitseplan over henholdsvis Latinskolen og Borgerskolen.


Skolebygningen er opført 1852 (Snedker Wilcken), har 2 Etager og er beliggende i Adelgade ved Siden af Raadhuset. Paa første Sal er 2 lærerboliger med 4½ Alen til Loftet, hver bestaaende af 4 Værelser med et samlet Areal paa 140-150 kvt. Alen. I Stuen er der 4 Klasseværelser, 2 til Gaden og 2 til Gaarden.

I det første Femaar af 90 erne forsynedes Skolestuerne med Formandsborde og Reck'ske Ventilationsovne - før den Tid Brændeovne - og nyt gulv lagdes. Skoletid 1885. Øverste Klasse. (III), drenge & Piger; 8 - 11; 1 - 3. Mellemske Klasse (II) Piger 8 - 12, Drenge 12 1/4 - 4 Nederste Klasse (I) 8 - 11, 1 - 4. Svømning og Badning indført fra Sommeren 1890; et Skur til Afklædning er opført ved Stranden Syd for Aktiebadehuset. Skolen har foreløbig intet Gymnastikhus: I Gaardspladsen er Klatremaskiner. D. 31 Dcbr. 1900 var Antallet af skolepligtige Børn i Nysted i alt 235. Deraf gik 165 i Borgerskolen, 49 i den private Realskole og Resten, 21, i andre private Skoler (Pogeskolen). I Sparemærker solgtes i Aaret 1900 for 207 Kroner.


Efter reformationen, blev der i den såkaldte kirkeordinans i 1539 indført de første bestemmelser om at alle børn skulle undervises. Det medførte bl.a. at der blev oprettet latinskoler i de fleste købstæder, deriblandt også i Nysted, og af Nysted Krøniken kan man bl.a. læse, at oprettelsen er sket før 1578.

Den gamle Latinskole laa ud til Adelgade paa den nuværende Kirkepladses nordvestlige Hjørne med en Sidebygning imod Øst udgaaende fra dens nordlige Ende og adskilt ved en smal Smøge fra Sidehuset til det nærmeste Sted i Adelgade (nuvæ. Nr. 101). Det var et kort Bindingsværkshus med en høj Træ-trappe til Gaden. Hvornår det blev solgt vides ikke, men det beboedes tilsidst af Snedker Rasmus? og blev nedrevet i Aaret 1869.