Nysted Rådhus


Hvor Nysteds ældste rådhus har ligget står hen i det uvisse, men af Resens kort over Nysted fra 1677 lå det nok på Gammel Torvs østside, frit beliggende foran muren ind mod kirkegården.


Det nye rådhus blev efter 1654 opført som et bindingværkshus i syv fag på den grund, der nu har adressen Adelgade 87-89.


På grund af byens fortsatte vækst, besluttede man i 1770’erne at flytte endnu engang og nu til Adelgade 61, som stadig er rådhusets adresse.


Billede viser rådhuset i 1904. Til højre Borger- og Realskolen fra 1852, der udgjorde en del af rådhuskomplekset.


Rådhusets nuværende udseende skyldes en gennemgribende ombygning i 1920. En pittoresk detalje er urskiven, der er bemalet med byvåbenet, samt klokkespil.

Intro

Hvor Nysteds ældste rådhus har ligget står hen i det uvisse, men af Resens kort over Nysted fra 1677 lå det nok på Gammel Torvs østside, frit beliggende foran muren ind mod kirkegården. I dag har det til huse Adelgade 6l og virker som servicecenter.

Om Ildebrande: Som Følge af de mange store ildebrande, der er overgået byen, er der ingen meget gamle bygninger bevarede. En af de ældste er "Hospitalet", Adelgade N. 93, der er opbygget kort efter branden 1729. Det er en ret karakteristisk bygning på en høj sokkel af utilhugne, nu stærkt udskridende kampesten, en stentrappe med jernrækværk fører op til indgangsdøren, indenfor hvilken der er en tværløbende overhvælvet korridor. Taget er usædvanlig højt. Huset er meget forfaldent, og byrådet har fået tilladelse til at sælge det, hvis en køber kan findes. I så fald vil det sikkert blive nedbrudt.

Brandvæsenet havde indtil 1895 station ved rådhuset, og i det nævnte år, da det nye arresthus opførtes, byggedes et sprøjtehus i Bagstræde tæt ved Dampmøllen. Brandkorpset bestod af 140 mand under ledelse af en brandinspektør og 12 assistenter. Det rådede over 2 sprøjter og holdt øvelse mindst 2 Gange om året.
Indtil 1885 var Andersen brandinspektør, men rejste en kort tid til Valsø. Herefter snedkermester Clausen til 1888, ma-lermester P. Steffen 1888-94. En lang årrække var sadelmager Aug. Larsen brandinspektør, efterfulgt af tømrermester N. Krusell (få år). Kommunens Brandvæsen blev moderniseret i 1940 og blev herefter overtaget af Falcks Redningskorps.


Wo das älteste Rathaus von Nysted gelegen hat bleibt ungewiss, aber auf Resens Karte von Nysted aus dem Jahre 1677, lag es wahrscheinlich an der östlichen Seite von Gammeltorv, frei vor der Wand gegenüber dem Friedhof - siehe den Pfeil. Offenbar ist es in der Mitte des 17. Jahrhunderts abgerissen worden, aber eine spätere Quelle berichtet, dass es im Jahre 1654 verbrannt ist, und wenn das wahr ist, hat man also die Gelegenheit benützt, die Rathaustätigket an einem anderen und besser geeigneten Ort in der Stadt zu rücken.

Das neue Rathaus wurde als ein Fachwerkshaus in sieben Fächern auf dem Grundstück gebaut, das jetzt die Adresse Adelgade Nr. 87-89 hat. Auf Grund des kontinuierlichen Wachstums, hat man in den 1770er Jahren beschlossen, wieder umzuziehen und jetzt nach Adelgade Nr. 61, das immer noch die Adresse von dem Rathaus ist. Hier hat man das Rathaus in einem bestehenden Haus eingerichtet - ein Fachwerkhaus in 12 Fächer, das zuvor an einem gewissen Herrn Laurs Siiøe gehört hatte. Das Rathaus war kaum beeindruckend, aber mehr war auch nicht benötigt. Nysted war ja einer der Städte, die zufolge der Stadtordnung von dem Jahre 1682 keine Bürgermeister und Stadträte hatte, sondern nur durch einen königlichen Beamten, den Gerichtsvollzieher, gesteuert wurde.

Dies hat sich im Jahre 1787 geändert, als die Rentkammer in Kopenhagen forderte, dass in den Städten einige ausgewählten Bürger ernannt wurden, die den jährlichen Haushaltsplan für die Stadt genehmigen sollten. Zufolge der Stadtordnung in 1837 wurden die gewählten Bürger durch 18 Bürgerrepräsentanten ersetzt, die eine direkte Mitbestimmung in die Angelegenheiten der Stadt kriegten.

Dies führte zu einer erhöhten Reihe von Sitzungen und mehr Verwaltung, und es ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, dass man im Jahre 1839 ein neues Rathaus in Nysted gebaut hat. Ein weiterer Grund ist wahrscheinlich, dass das alte Rathaus, das ja nicht zum Zweck gebaut worden war, für ausgedient gehalten wurde. Im Jahre 1839 baute man ein neues Rathaus, die insgesamt eine volle Haustiefe zurückgezogen wurde, um einem besseren Platz vor dem Gebäude zu schaffen. Der Architekt ist unbekannt. Das folgende Bild zeigt das Rathaus im Jahre 1904. Auf der rechten Seite ist die Bürger- und Realschule von 1852, die ein Teil des Rathauskomplexes ausmachte. Das heutige Aussehen des Rathauses ist auf einen umfassenden Umbau im Jahre 1920 zurückzuführen.

Ein malerisches Detail ist das Zifferblatt, das mit dem Stadtwappen bemalt ist, und ein Glockenspiel.


Åbenbart blev rådhuset nedrevet engang midt i 1600-årene, men en senere kilde oplyser, at det brændte i 1654, og hvis det er rigtigt, har man altså benyttet lejligheden til at flytte rådhusfunktionen til et andet og mere hensigtsmæssigt sted i byen.

Det nye rådhus blev opført som et bindingværkshus i syv fag på den grund, der nu har adressen Adelgade 87-89. På grund af byens fortsatte vækst, besluttede man i 1770’erne at flytte endnu engang og nu til Adelgade 61, som stadig er rådhusets adresse. Her indrettede man rådhuset i et eksisterende hus, et bindingsværkshus på 12 fag, som tidligere havde tilhørt en Laurs Siiøe. Rådhuset har næppe været imponerede, men der har heller ikke været brug for mere. Nysted var jo en af de byer, som efter købstadsordningen af 1682 ikke mere havde borgmestre og råd, men alene blev styret af en kongelig udnævnt embedsmand, byfogeden.

Dette ændrede sig i 1787, da Rentekammeret i København krævede, at der i købstæderne blev udnævnt et antal eligerede borgere, der skulle godkende det årlige budget for byen. Ved købstadsanordningen i 1837 blev de eligerede borgere erstattet af 18 borgerrepræsentanter, der fik direkte medbestemmelse i byens anliggender. Det medførte øget mødeaktivitet og administration, og det er antagelig en del af baggrunden for, at der i 1839 blev opført et nyt rådhus i Nysted. En anden årsag er velsagtens, at det gamle rådhus, der jo ikke var opført til formålet, måtte anses for udtjent.

I 1839 blev opført et nyt rådhus, som blev trukket en hel husdybde tilbage, for at skabe en bedre afstandskabende forplads foran bygningen. Arkitekten kendes ikke. Det efterfølgende billede viser rådhuset i 1904. Til højre Borger- og Realskolen fra 1852, der udgjorde en del af rådhuskomplekset. Rådhusets nuværende udseende skyldes en gennemgribende ombygning i 1920.

En pittoresk detalje er urskiven, der er bemalet med byvåbenet, samt klokkespil.


Where the oldest town hall of Nysted was situated is as yet undecided, but according to Resen's map of Nysted from 1677, it probably was on the eastside of Gammeltorv, freely situated in front of the wall towards the cemetery. Apparently, it was demolished sometime in the middle of the 17th century, but a later source reports that it burned in 1654, and if this is true, you have taken the opportunity of moving the town hall to a different and more appropriate location.

The new town hall was built as a half-timbered house with seven bays on the site that now has the address 87-89 Adelgade. Because of the town's continuous growth, it was decided in the 1770s to move once again and this time to 61 Adelgade, which is the current address of the town hall. Here, the town hall was established in an existing house, a half-timbered house with 12 bays, which previously had belonged to a certain Mr. Laurs Siiøe. The town hall has hardly been very impressive, but there was no need of anything more. Nysted was one of the towns that, according to the market town system of 1682, no longer had mayors and councils, but was led alone by an official with royal appointment, the bailiff.

This changed in 1787, when the Treasury Board in Copenhagen demanded that a number of selected citizens were appointed in the towns. They should approve the annual budget for the town, and according to the borough regulation in 1837, these selected citizens were replaced by 18 representatives, who had direct participation in decision making concerning public affairs. This resulted in more meetings and further administration, and it is probably one of the reasons why a new town hall was built in 1839 in Nysted. Another reason could be that the old town hall, which was not built for the purpose, had served its time.

In 1839 the new town hall was constructed, and it was moved backwards, equalling the depth of the previous building, in order to create a square with more space in front of the building. The architect is unknown. The following image shows the town hall in 1904. To the right is the Civic and Secondary School from 1852, which formed part of the town hall complex. The current appearance of the Town Hall is due to a thorough rebuilding in 1920.

A picturesque detail is the clock face, which has been decorated with the town arms, and a carillon.