Nysted Kirke


Nysted Kirke ca. 1859, tegnet af Jacob Kornerup, Nationalmuseet.


Nysted Kirke Resens 1677


Nysted Kirke set fra øst.


Kirkeskibet, Nysted Kirke.


Prædiestolen, Nysted Kirke


Altertavlen i Nysted Kirke


Gavlen af kapellet på Nysted nye kirkegård fra 1845. hvor pastor Thorgeir Gudmundsens gravminde i form af en grottesten er placeret.


Nysted kirkegård. Hotelejer Paaskes gravminde fra o. 1890.


Gravminde på Nysted kirkegård for H.P.Rasmussen, der mistede begge ben i krigen 1864, men overlevede.

Intro

Den nuværende kirkebygning kan dateres til ca. 1300 og den bestod oprindeligt af et unggotisk langhus og et lidt yngre tårn mod vest. Kirken blev udvidet 1643 og fik gennem tiderne flere mindre tilbygninger. Den seneste ombygning er fra omkring 1854.

The beautiful baroque steeple on the church towers as the town’s landmark and as an important beacon. The spire was also supreme as a landmark, until the new era marked Nysted with a water tower.

The steeple is a later addition to the church, whose oldest part is the nave, an early gothic longhouse with a triangular choir built around the year 1300. The tower and the vestry on the south side are a little younger.

In 1643 the church was expanded with a northern aisle. This was called “New Church” and gave room for the congregations from Tågense and Vantore. The steeple was erected in 1649-50. It is related with the steeples on the churches in Radsted and Kippinge. Both of these have been renewed at the beginning of the previous century, while the steeple at the church of Nysted happily has escaped fire and decay.
The church seems big and dominant when seen behind the low houses on Gammel Torv, though it is no bigger than the biggest contemporary village churches.
We should rejoice that the centuries-old settlement pattern, with houses around the cemetery, has been relatively well preserved here. Too many town churches have been laid bare.

In Nysted the first step in the direction was taken in the 19th century, but only three houses were demolished: South of No. 101 Adelgade was the town’s old grammar school, which was demolished in 1869. The second house was between Nos. 9 and 11 Gammel Torv and the third in Østergade next to Kirkestien.

In 1998 No. 101 Adelgade was demolished to make way for a new parish hall. We look forward to seeing the com-ing building activities.
For further information about Nysted Church, please see the brochure in the church.


Die schöne barocke Kirchturmspitze emporragt als ein Wahrzeichen der Stadt und als ein wichtiges Seezeichen. Auch als ein Landzeichen war die Turmspitze einzigartig bis das neue Zeitalter Nysted sein Gepräge mit einem Wasserturm gab.

Die Spitze ist eine spätere Hinzufügung zu der Kirche, deren ältester Teil ist das Schiff, ein frühgotisches Langhaus mit einem dreieckigen Chor, der zirka im Jahre 1300 gebaut wurde. Der Turm und die Sakristei an der Südseite sind ein wenig jünger.

Im Jahre 1643 wurde die Kirche mit einem nördlichen Seitenschiff erweitert. Dies wurde „Neue Kirche“ genannt und hat Platz für die Gemeinden aus Tågense und Vantore gemacht. Die Spitze wurde 1649-1650 errichtet. Sie gehört zu einer Familie mit den Turmspitzen von den Kirchen in Radsted und Kippinge. Beide sind am Anfang voriges Jahrhunderts erneuert worden, während die Turmspitze von der Kirche in Nysted glücklicherweise Feuer und Verfall entgangen ist.
Die Kirche scheint groß und dominant, wenn hinter die niedrigen Häuser am Gammel Torv gesehen, aber sie ist nicht größer als der größten zeitgenössische Dorfkirchen.
Wir sollten uns darüber freuen, dass die Jahrhundertalte Siedlungsstruktur, mit Häusern rund um den Friedhof, hier relativ gut erhalten ist. Zu viele Kirchen sind freigelegt worden. In Nysted wurde der erste Schritt in dieser Richtung in dem 19. Jahrhundert genommen, aber man hat nur geschafft drei Häuser abzureißen: Südlich von Adelgade Nr. 101 war die alte Lateinschule, die im Jahre 1869 abgerissen wurde. Das zweite Haus lag zwischen Gammeltorv Nr. 9 und 11, und die dritte war in Østergade neben Kirkestien.

Im Jahre 1998 wurde Adelgade Nr. 101 abgerissen, um Platz für ein neues Gemeindehaus zu machen. Wir sehen dem neuen Gebäude entgegen.

Weitere Informationen über Nysted Kirche können Sie in der Broschüre in der Kirche lesen.


I kirken er ophængt en tavle, hvoraf man kan se og læse om de præster, som har virket i Nysted Kirke.
Præster ifølge tavlen i kirken ses nedenfor:

1496 Peder Nielsen
1503 Oluf Erichsen
1544 Christiern Lønnborg
1554 Niels Ulf
1572 Søren Nielsen Bang
1583-1584 Niels Mule
1584-1593 Jacob Povelsøn Bager
1593-1618 Olaf Stud
1618-1666 Knud Madsen Lerche
1666-1682 Olaf Knudsøn Lerche
1682-1695 Albert Rhold
1696-1727 Peder Jensøn Bøgvad
1727-1745 Jens Danielsøn Winther
1745-1757 Peder Ephraim Monrad
1757-1779 Daniel Huusfelt
1779-1785 Chr. Frederik Volchersen
1785-1790 Thomas Hee
1790-1811 Frants Skov
1812-1817 Frederik Vilhelm Volchersen
1817-1831 Johan Ludvig Gottlieb Gesner
1832-1840 Andreas Winge
1840-1844 Søren Georg Garde
1844-1848 Ludvig August Nissen
1849-1871 Thorgejr Gudmundsen
1871-1886 Carl Emil Christiani
1886-1897 M. C. Bornemann Nielsen
1897-1907 Hakon Victor Graae
1908-1919 Johannes Leonard Faartoft
1920-1931 Peder Eigil Hagen Bang
1931-1958 Karl Jensen
1959-1962 Carl Blem
1963-1980 Carl Hansen-Jacobsen
1980-1993 Niels Verner Kejlaa
1993- Jens Christian Nielsen


Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986.

Den oprindelige kirkegård ved kirken afløstes af den nye kirkegård ved vejen til Vantore i 1845. Samme år opførtes et kapel, der senere er udvidet.

Gravminderegistrering på Nysted kirkegård


Det smukke barokspir på kirken knejser som byens vartegn og som et vigtigt sømærke. Også som landmærke var spiret enerådende, indtil den nye tid satte sit præg på Nysted med et vandtårn.

Spiret er en yngre tilføjelse til kirken, hvis ældste del er skibet, som er et unggotisk langhus med tresidet korafslutning opført omkring 1300. Tårnet og sakristiet på sydsiden er lidt yngre.

I 1643 blev kirken udvidet med et nordre sideskib. Dette, der kaldtes ”Nye Kirke”, gav plads til menighederne fra Tågense og Vantore. Spiret blev opsat i 1649-50. Det er i familie med spirene på Radsted og Kippinge kirker. Begge disse er fornyede i begyndelsen af forrige århundrede, medens spiret på Nysted Kirke lykkeligt har undgået brand og forfald.

Kirken virker stor og dominerende, som den ses bag de lave huse på Gammel Torv, selvom den ikke er større end de største samtidige landsbykirker.

Man må glæde sig over, at det århundredgamle bebyggelsesmønster med huse rundt langs kirkegården, her er forholdsvis velbevaret. Alt for mange købstadskirker er blevet frilagte.

I Nysted blev de første skridt i den retning taget i det 19. århundrede, men man nåede kun at nedrive tre huse: Syd for Adelgade 101 lå byens gamle latinskole, der blev nedrevet i 1869. Det andet hus lå mellem Gammel Torv 9 og 11 og det tredje i Østergade ud for Kirkestien.

I 1998 blev Adelgade 101 nedrevet for at give plads til et nyt menighedshus. Det bliver spændende, at følge det kommende byggeri. Om yderligere oplysninger om Nysted Kirke henvises til brochure, som forefindes i kirken.