Nyhus' voldsted fra middeladeren


Den sænkning i terrænet som voldgraven har efterladt, ses tydeligst på en frostvejrs-dag (foto: Jan Jessen).


Nyhus Voldsted på det sted hvor Den Krumme Vej mellem Oldemorstoft og Nyhus slår bro over Krusåen (Foto: Jan Jessen)

Intro

Balladen om Slesvig på Dronning Margrethes I's tid, fik holstenske fyrster til at bygge et voldsted tæt ved "den krumme vej", Oksevejens forbindelse til Flensborg by. I dag er det et sted for kendere, som kan anes i landskabet med et vågent blik

I Oldemorstoft på Hærvejen mellem Padborg og Bov, kunne den vejfarende i 1400-tallet vælge to veje sydpå: Enten den slagne vej via Padborg vest om Flensborg, eller den såkaldte ”krumme vej” fra Oldemorstoft igennem Flensborg by.

Rejste man fra Oldermorstoft til Flenborg, passerede man den lille tårnborg ved Nyhus. Dens fundament, sokkel og voldgrav anes stadig som et relief under markens græstæppe, lige på den dansk-tyske grænsestreg hvor Den Krumme Vej slår bro over Krusåen i den maleriske tunneldal.

Kampen om Flensborg

Voldstedet stammer fra 1400-tallet. Dengang nappedes den danske krone og holstenske grever bid for bid om hertugdømmet Slesvig og ikke mindst dens byer.
Flensborg var hertugdømmets vigtigste by: Udover sin blotte størrelse og betydning for handelen, var Flensborg betydningsfuld af geo-strategiske grunde: Flensborg ligger for enden af en meget lang fjord, som skærer sig langt ind i den jyske halvø. Fjender der ville angribe området fra søsiden for hurtigt at spredes længere ind i landet via Oksevejen, kunne således via Flensborg ramme landet centralt. I værste fald kunne de spærre trafikken på oksevejen, som forløb umiddelbart vest for byen. Nyhus fæstning blev oprindeligt bygget af den holstenske grev Claus, på et tidspunkt hvor han havde magten i området. Han havde fået området som pant (man kunne også kalde det for krigsbytte), som Margrethe indløste i 1411:

"Kong Erik og den berømmeligste fyrstinde, dronning Margrete, og deres arvinger og efterkommere skal beholde slottet Nyhus"
(Statholder Jens Due på Duborg Slot i Flensborg, 1411; Danmarks Riges Breve, 2241411)

Margrethes nevø, kong Erik af Pommern, lod kvægtold opkræve af studedriverne ved Nyhus. Det var dog næppe kun af økonomiske grunde at Nordens førstekvinde købte Nyhus fæstning, men også af militærisk-taktiske årsager: Den lille fæstning i Nyhus var således også et militært støttepunkt, som kunne afværge eventuelle angreb nordfra.

Litteratur om emnet i Den Slesvigske Samling
(kan lånes via Bibliotek.dk):

> Flensborg i middelalderen/ [redaktion Bjørn Poulsen] ; udgivet af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Flensborg 1988

> H. H. Bang:Oldemorstoft
I: Sønderjysk almanak. - 2007. - side 133-135.

> N. P. Lund-Jensen:Den Krumme vej
I: Historisk årbog for Bov og Holbøl sogne. - 2005. - side 62-66.

> Hans J. Runge:Niehuus in der spätmittelalterlichen Landesgeschichte
I: Jahrbuch für die Schleswigsche Geest. - 2003. - side 169-188.

> Erich Hoffmann:Der Kampf um Flensburg.Nr. 9 i serien Flensburger Bilderbogen, 1997. - 8 sider.

Weblinks

- til naturbeskyttelsesprojektet Kruså Tunneldal:

Nyhus ligger i Kruså Tunneldal, som ligger i kommunerne Harrislee (D) og Aabenraa (DK). I bestræbelserne på at pleje natur og landskab i tunneldalen, har kommunerne allerede inden projektets start arbejdet tæt sammen. Men det er først med finansiel understøttelse fra Den Europæiske Union, via Interreg IIIa-programmet, at et egentligt dansk-tysk naturbeskyttelsesprojekt er blevet til virkelighed..

- Til Kruså Tunneldals "oficielle" brochure med mange gode informationer - på tysk(PDF)