Nybøl Kirke


Nybøl Kirke

Kirken indre


Nybøl Kirke 1582


Kirkeklokken der er omstøbt af Hertug Philip Ernst og hustru


Den gamle ræst med medalje


Faldne fra 1. verdenskrig


Den gamle kirkeård fra 1818


Døbefonden


Gavl mod øst

Intro

Nybøl Kirke ligger i Nybøl Sogn på Sundeved i Sønderjylland. Nybøl Kirke er fra omkring 1150. Det har et Klokketårn ved siden af kirken. Kirkegården er præget af den tyske tid fra 1864 til Genforeningen i 1920.

Altertavlen har storstykke fra 1804 og topstykke fra 1646. Begge med malerier fra 1804. Topstykket flankeres af Johannes Døberen og Moses. Topstykkets oprindelige maleri på træ er bevaret og står nu i triumfvæggens nordre alterniche. Det forestiller Kristi Himmelfart .


Storstykket forestiller Kristus som havemand og Maria Magdalene (”noli me tangere” – ”rør mig ikke”, Johs.20,17) malet af Jes Jessen, kirkemaler fra Aabenraa. Guldaldermaleren C.W. Eckersberg, født i Blåkrog, var i lære hos Jes Jessen, men løb derfra og fortatte sin læretid i Flensborg.


Døbefonden er romansk granit og messingfadet er smukt Nürnbergerarbejde, men viser stærk slid efter pudsning. Gennem midterstykket løber et skriftbånd med bogstaverne ”ma… (Maria). På randen står ”Anna van Alvensleve 1574. Efter tradition i sognet skulle denne dame have boet på herregården Holbæk, der lå ved grænsen mellem Nybøl og Adsbøl sogn.


Håndklædeholdere af træ med årstallet 1642 fandtes på kirkeloftet og er nu anbragt i koret.
”Klingpungen” til at samle fattigpenge i, er en almindelig fløjspose med jernbeslag. På indersiden er broderet ”1778 d. 24 St(september). Hænger i koret.


Prædikistolen med nytestamentlige relieffer er at arbejde fra Hinrich Ringerincks værksted i Flensborg 1608. De gamle plattyske indskrifter er bevaret. Ringerinck er i højrenæssancen Nordslesvigsk betydeligste billedskærer.


Det lille maleri, der hænger i nichen ved prædikestolen, gengiver en situation fra dengang. Billedet er skænket af menigheden Nybøl i Sydslesvig 1993.
Til venstre for korbuen er anbragt et stort krucifiks fra 13. årh.


Kirkeskibet ”Pax”, tremastet fuldrigger, skænket af sognets unge 1949. Modellen er bygget af Søren Peter Mortensen, Helnæs.


På kirkens nordvæg er et trefløjet maleri af Vigg Kragh-Hansen Nybøl Nor. Billedet viser Kristi korsfæstelse med Kragh-Hansens omgangskreds ved jesu fødder.


På kirkegården ses et bemærkelsesværdigt middelalderligt tømret klokkehus, der er karkteristisk for egnen omkring Aabenraa og Sønderborg.

I midten af 1980'erne færdiggjordes miljøet øst og nord for den gamle kirkegård, der er indhegnet af et smukt stendige. Med kapellet (1960), graverhuset (1984/85), parkeringsplads, kirkegårdsudvidelse m.v. er der skabt et velordnet hele, der er en fryd for øjet. Bygningerne er opført af Harald Wolff, Nybøl.

Forpagtergården ”Totfælled”, der blev bygget 1954, ligger på landevejen mellem Nybøl og Adsbøl,
ejes af kirken og administreres f menighedsrådet. Bygningen udførtes af Harald Wolff, Nybøl


Under krigen i 1864 har tårnet været rippet for vægbeklædning, da man skulle bruge træ til opvarmning af Nybøl Skole, der på det tidspunkt var indrettet til lazaret af den tyske johanniterorden. En del danske officerer, som blev såret, og taget til fange, den 18. april 1864, blev indlagt og døde på lazarettet i Nybøl og Stenderup. Kirken blev under krigen brugt som fremskudt ammunitionsdepot, og var derfor tømt for inventar.
Kirken blev brugt til ammunitionsbunker under krigen i 1864. Alt inventaret blev fjernet og kirkens tykke vægge skulle beskytte mod en fuldtræffer, indtil de danske kanoner blev fordrevet fra Dybbøl By den 22 februar.

Nybøl Kirkes præst under krigen i 1864
Før krigen herskede degn Hans Bundesen i Nybøl skole, og kirken blev bestyret af pastor Georg Christensen, der i øvrigt opnåede det sjældne at få 60 års tjenestejubilæum. Degn Bundesen måtte forlade embedet 1867, da han ikke ville sværge troskabsed til den tyske konge.
Pastor Christensen var af tysk sindelag og beholdt sit embede ved krigens afslutning.
Ordenen på pastorens bryst var den preussiske Røde-Ørns-Orden, overrakt til hans 50 års tjenestejubilæum af generalsuperintendant Godt personligt, som ”Allerhöchste Auszeichnung”.
Ti år senere kunne pastoren pryde sig med en udmærkelse, der var højere end den allerhøjeste,
gad vide hvordan denne orden så ud?

Georg Christensen rejste som imeritus først til Broager. Den gamle mand, der havde været gift
tre gange, har dog ikke kunnet klare sig selv, hvorfor han tog ophold hos en datter, som var
gift med pastor Thomas Peter Christiansen i Åstrup ved Haderslev. Her døde pastoren i 1892.


Den første præstegård blev opført 1818 på Præstevænget, ved bækken bag plejehjemmet. Denne gård blev afløst i 1967 af den nuværende bygning der anvendes til præstebolig. Boligen er opført af Harald Wolff, Nybøl

Det var meget almindeligt dengang, at præste- og degneembeder gik i arv fra til søn/svigersøn eller til én, der lovede at ægte enken. I Nybøl kender man alle tre former, og præsteembedet var i samme slægt fra reformationen til 1793. Degneembedet gik fra far til søn eller svigersøn i over 200 år, fra 1642 til 1849.

Præster:
-1557 Johann Jernsen
1557-1601 Zacharias Johansen Witte
1602-1641 Jørgen Jensen Lund
1642-1658 Samuel Nicolai (Nielsen)
1659-1674 Johannes Mathiæ (Madsen)
1675-1697 Johann Christian Müller
1697-1725 Jacob Andræe (Andersen)
1725-1749 Jacob Andræe (Andersen) II
1749-1793 Gerhard Holst
1793-1829 Nicolaus Boisen
1830-1845 Johan Hagen
1846-1887 Georg Christensen
1888-1896 Hans Christian Thiessen
1897-1914 Christian Albert Fiedrich Müller
1914-1921 Christian Caspersen Bachmann
1921-1938 Knud Harald Petersen Eggert
1938-1946 Ib Holnæs Schiellerup
1946-1961 Erik Birkler
1961- Niels Gunnar Kåg

Kirkefunktionærer:
Kirkesangere: 1) Carl August Berggreen 1920-1950 2) K. Brandt Lassen 1950-1960 3) Merete Schmidt 1960-1969 4) Per Christensen 1969-1971 5) Gunnar Petersen 1971-1983 6) Thorbjørn Larsen 1983- Gravere: 1) Christian Petersen -1943 2) Jørgen Dall 1943-1963 3) Johannes Glindvad Kristensen 1963-1983 4) Karl Nannberg 1983- Organister: 1) Jenny Marie Berggreen -1965 2) Anne Margrethe Jessen 1965-1985 3) Carsten Pedersen 1985- Iflg. skoleprotokollen fra 1920 ansættes lærer Berggreen som degn og organist 1920. Hans kone må dog ret hurtigt have overtaget organistembedet. I menighedsrådsprotokollen (begyndt 20/2 1923) er der ikke tale om andet, end at lærer Berggreen er kirke- sanger og fru Berggreen er organist. Menighedsrdsforinænd: Sognepræsterne Eggert, Schiellerup, Birkler indtil 1/12 1958 Fru A. M. Philipsen 1/12 1958-4/12 1961 Sognepræst N. G. Kåg 5/12 1961-6/12 1976 Bygmester Harald Wolff 7/12 1976-

--------------------------------------------------------------------------------
2011
Sognepræst (kirkebogsfører)
Henrik Nygaard Andersen Telefon :74467795
Præstevænget 16

Nybøl
6400 Sønderborghttp://www.dk-gravsten.dk/kirkeg/Nyboel.php

Her kan man se hvem der er begravet i de sidste 25 år, dog er det ikke muligt at se fra 2000 til 2010.


Kirken ligger ikke højt på en bakke, som det ellers er almindeligt. På det højeste sted ligger Nybøl Mølle. Men kirken finder vi stilfærdig og ydmyg, som en Maria ved Jesu fødder.

Således er der blevet sagt om Nybøl Kirke, der har romansk kor og skib med afrundet vestforlængelse fra middelalderen og korforlængelse fra 1582. På de forskellige gavle ser an årstallet for kirkens restaurering.

Litteratur:

Günther Weitling: Kirken den er et gammelt hus
Puplikation fra den tidligere Sundeved kommune