Nr. Omme Kirke


Nr. Omme Kirke

Intro

Nr. Omme kirke er fra omkring 1150

Nørre Omme Kirke Den første gang man finder Nr. Omme kirke nævnt er i "Ribe Oldemor", som er et pergamenthåndskrift fra omkring 1330, hvori Ribe Domkapitels rettigheder og adkomster er indført. I dette håndskrift er "Om Kirke" indført med en afgift på fire skilling til sysselprovsten. Oprindelse Da Nr. Omme kirke er opført af granitkvadre i romansk byggestil og tilmed er opført på det, der kaldes "simpel skråkant sokkel" så skulle den være fra den første halvdel af 1100 årene. Beliggenheden I almindelighed ligger de gamle kirker midt i sognet. Derfor ser det mærkeligt ud, at kirken ligger så "skævt" i Nr. Omme som det er tilfældet, hvor der kun er halvanden kilometer til det sydlige skel, men næsten otte kilometer til det nordre skel. Tårnet. Kirken er opført uden tårn, men i den sene middelalder, sikkert lige før reformationen, er der til skibets vestre ende bygget et højt, firkantet tårn i sengotisk stil. Først har man fjernet det meste af skibets vestgavl og brugt dens tilhugne kvadre forneden på tårnet, da disse sten ikke rakte længere blev resten af tårnet opført af munkesten. Den søndre gavl er glat medens den nordre er bygget med tre spidsbuede "blændinger". Specialiteter I den udvendige mur lige øst for våbenhuset sidder en kvader hvori der er et menneskeansigt, der nu sidder på tværs, hvilket kan tages som tegn på, at der er sket en ombygning, da det må antages, at dette ansigt oprindelig har siddet lodret. Øverst til venstre for korbuen sidder en kvader med en korsmærket halvkugle. Kunsten i Kirken Det nordre vindue har i mange år været muret efter, men ved kirkens restaurering i 1961 blev vinduesåbningen igen gjort fri og i den blev indsat et glasmaleri af kunstneren Jais Nielsen, som forestiller "Marie med Barnet". Samtidig med blev den gotiske hvælving igen opført og samtidig blev tårnrummet lagt til skibet, hvorved der blev betydelig flere siddepladser i kirken. I tårnets vestre vindue blev indsat et glasmaleri, der forestiller "Christi dåb", som ligeledes er udført af kunstneren Jais Nielsen. Klokkerne Man mener at kirken oprindelig havde to klokker hvoraf den ene blev afleveret i 1528 i forbindelse med ”klokkeskatten” der blev indført for at støbe klokkerne om til kanoner. I 2015 fik Nr. Omme kirke en ny aflastningsklokke der er opsat i klokkerummet i tårnet. Sognepræst Bodil Toftdahl har skrevet digtet på klokken der lyder: Når dagen gryr gå glad i gang, jeg synger dig en morgensang, når natten kommer hør min røst, vor gud til ære, dig til trøst. Bevaringsværdige gravsten På Nr. Omme kirkegård er der opsat 13 bevaringsværdige gravsten samt fire bevaringsværdige støbejernskors. Gravstenene og støbejernskorsene er beskrevet i en lille folder der er tilgængelig i våbenhuset. Yderligere oplysninger om Nr. Omme kirke kan findes på[http:// www.nr-omme.dk www.nr-omme.dk ]og på [http://nr-omme.dk.linux1.unoeuro-server.com/historie.htm http://nr-omme.dk.linux1.unoeuro-server.com/historie.htm]