Nordholm


Nordholm, matr.nr. 17a, stuehuset fra før 1906


Nordholm, matr.nr. 17a, stuehus set fra gårdspladsen, før 1906.


Nordholm, matr.nr. 17a, nyt stuehus efter det gamle brændte i 1906.


Nordholm, matr.nr. 17a, nyt stuehus set fra sydøst, efter 1906.

Intro

Nordholm, matr.nr. 17a i Greve Sogn, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801.

Historie Nordholm, matr.nr. 17a, var fæstegård under Gjeddesdal Gods og købt til selveje i 1801. Tre parceller solgtes i henholdsvis 1805 og 1812. Gården brændte i 1906.

Fæstere/ejere 1. Peder Larsen 2. Henrik Sørensen, fæstebrev 3. dec. 1799, skøde 24. jun. 1801, fg svsøn 3. Søren Madsen, 4. mar. 1829, fg svdatters mand 4. Karen Larsdatter, 5. jul. 1864, fg enke 5. Peder Olsen, 13. jun. 1867, fg svsøn 6. Jørgen Jørgensen, 24. jun. 1903, fg svsøn 7. Peter Jørgensen, 19. feb. 1942, fg søn 8. Signe Leth Jacobsen, 3. sep. 1962, fg søster 9. Niels Leth Jacobsen, 6. jul. 1964, fg søn fg = forgænger svdatter = svigerdatter svsøn = svigersøn

Da Karen Larsdatter i 1864 solgte gården til svigersønnen, Peder Olsen, blev der i købekontrakten truffet bestemmelse om aftægten, der i tidligere tid næsten altid indgik som et led i købesummen. Karen Larsdatter krævede følgende aftægt: 1. Til bolig forbeholder jeg mig de 5 fag hus mellem den vestre port og stuehuset, der er indrettet til beboelse med alt, hvad dertil hører, samt til tørvehus plads ved den søndre side af porten. Til aftægtsboligen, som af gårdens ejer forsvarlig vedligeholdes såvel indvendig som udvendig, henlægges til udelukkende afbenyttelse den søndre trediepart af den del af haven, der ligger vesten for stuehuset. Imod vest må ikke opsættes stakke eller andet, og bliver haven hvert tredie år forsvarligen at gøde af gårdens ejer, 2. Til ildebrændsel leveres årlig en favn storslået bøgebrænde, savet og småthugget, ved Skt. Hansdagstid, samt 5 læs forsvarlige jordtørv a 16 tdr. pr. læs i rette bjergningstid. 3. Af fødevarer leveres årlig til 1. maj eller 1. nov. 2½ td. rug, 2 tdr. byg (fortsættes ...) 4. I rede penge betales mig årlig ... 5. Med gårdens køretøj forbeholdes ret til at foretage 4 rejser frem og tilbage, dog ej længere afstand end 2 mil ... 6. Gårdens ejer skal holde mig med vask og renlighed, besørge mit lærred kogt og bleget, samt ... 7. Aftægten kan fortæres, hvor jeg måtte finde for godt, og skal tilbringes mig inden 1 mils afstand fra gården med vederlag for mælken. Aller ydelserne skulle være af bedste kvalitet og forbeholdes ret til at fordre dem betalt med penge efter højeste torvepris i København, og bliver betalingen da at erlægge forskudsvis med halvdelen hver 1. maj og hver 1. november. I tilfælde af bortflytning skal aftægtsboligen stå til min disposition, så at jeg til enhver tid atter kan indflytte i samme. Aftægten, der blev kapitaliseret til 193 rdl. årlig, giver ikke alene et sikkert indblik i datidens livsførelse, men viser også gennem de udførligt beskrevne ydelser den nøjsomhed, der endnu prægede bondestanden. rdl = rigsdaler td = tønde Kilde: Greve og Kildebrønde Sognes historie, 1967